Česky   English

OZNÁMENÍ - Stavební úpravy objektu stávající dílny čp.1572 v Praze 7 - Holešovicích, Ortenovo nám. 24

Městská část Praha 7
Úřad městské části
stavební úřad
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA/DATUM

MČ P7 072673/2017/SU/Hál

Ing. Hálová/4122

2.2.2018

Čp. 1572 Hol/P

OZNÁMENÍ

o zahájení řízení ve smyslu § 44 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

Městská část  Praha 7, Úřad městské části, stavební úřad v souladu s § 44 odst. 1 cit. zákona sděluje, že dne 21.12.2017 bylo k žádosti společnosti NETDOR, s.r.o., IČ 28318293, Milady Horákové 685/14, 170 00 Praha 7, zastoupené společností TTP, spol. s r.o., IČ 49684663, Družstevní ochoz 1717/5a, 140 00 Praha 4 zahájeno řízení o změně stavby před jejím dokončením podle §  118   zák. č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Předmětem žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením je :

  •  stavební úpravy objektu stávající dílny čp.1572 v Praze 7 – Holešovicích, Ortenovo nám. 24 a (č.parc. 747/2, k.ú. Holešovice) za účelem vybudování kanceláří se zázemím, včetně výměny oken, střešního pláště, oprava fasády a její zateplení, ve 2. nadzemním podlaží bude stávající ustupující část jižní fasády posunuta do úrovně obvodového zdiva jižní fasády v 1. nadzemním podlaží – změna využití stávající dílny na byty    ve 2. NP, v části 1. NP na kancelářské prostory a bytové prostory, připojení původního objektu dílny na pozemku č.parc. 749/2, k.ú. Holešovice s využitím jako byt.   

    Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští od ohledání na místě a ústního jednání.

Účastníci řízení mají v souladu s ust. § 36 zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a to v kanceláři č.239, 2. patro  Městské části Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 7/1000, v pondělí nebo ve středu v době 8.30 – 11.30, 12.30 – 18.00 hodin

Stavební úřad zároveň v souladu s ust. § 36 odst. 2 správního řádu vydává toto

Usnesení

Účastníci řízení mají možnost sdělit stavebnímu úřadu své návrhy a stanoviska k věci nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Odůvodnění

Podle ust. § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy.

Poučení:

Proti tomuto usnesení se dle ust. § 76 odst. 5 správního řádu lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru stavebního řádu MHMP podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ve stejné lhůtě jako účastníci řízení jsou povinny sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy.

Ing. Helena Lubasová
vedoucí stavebního úřadu

Doručí se účastníkům řízení (viz § 109 staveb. zákona)

I. účastníci - § 27 odst. 1a  správního řádu

- TTP, spol. s r.o., Družstevní ochoz 1717/5a, 140 00 Praha 4

 

II. účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu:

- (vlastníci a spoluvlastníci pozemků a staveb na nich - č.parc.747/1, k.ú. Holešovice s domem č.p. 1148, č.parc. 754, k.ú. Holešovice s domem čp. 1028, č.parc. 749/2, k.ú. Holešovice, č,parc. 748, k.ú. Holešovice, č.parc. 745, k.ú. Holešovice s domem čp. 1456, č.parc. 746, k.ú. Holešovice s domem čp. 1457)

- Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 (se žádostí o vyvěšení na úřední desce    po dobu 15 dnů a oznámení doby vyvěšení)

 

Dotčené orgány státní správy a správci sítí:

- HS hl.m.P.

- HZS hl.m.P.

- MHMP OPP

- OŽP MČ P7

 

CO:

- Netdor, s.r.o., Milady Horákové 14, 170 00 Praha 7

- spisy

Oznámení.pdf

07.02.2018 - Administrátor P7 ; Přečteno: 76 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7