Česky   English

OZNÁMENÍ - Rozšíření sítě UPC v oblasti Jateční

Městská část Praha 7
Úřad městské části
stavební úřad
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

 

 

 

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

PRAHA/DATUM

SZ: MČ P7 072642/2017/SU/Lub

Lubasova Helena Ing. / 220144128

1.2.2018

Č.J.: MČ P7 006721/2018/SU/Lub

LubasovaH@Praha7.cz

 


OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Žadatel, UPC Česká republika, s.r.o., IČO 00562262, Závišova 502, 140 00  Praha 4, kterého zastupuje BOHEMIATEL, s.r.o., IČO 60491515, Libušská 27, 142 00  Praha 4, podal dne 20.12.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Rozšíření sítě UPC v oblasti Jateční
Praha, Holešovice

na pozemku parc. č. 2297/1, 2297/2, 2306, 2319, 2320, 2321/1, 2322/1, 2324, 2325, 2382/1, 2383/2, 2383/3 v katastrálním území Holešovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad Městské části Praha 7, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, oznamuje zahájení územního řízení podle § 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na den:

8. 3. 2018 v 9:00 hodin v kanceláři 230A ÚMČ Praha 7, nábř.. Kpt. Jaroše 1000/7

se schůzkou pozvaných.

Účastníci řízení mají v souladu s ust. § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a to v kanceláři č. 230A ÚMČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, v pondělí nebo ve středu v době od 8:30 – 11:30 a 12:30 – 18:00 hodin.

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 867, 868, 870/3, 889, 890/1, 890/3, 898, 961/6, 964, 965/2, 967, 968, 969, 971/1, 971/2, 971/4, 971/5, 971/6, 971/7, 974975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 1008, 1011, 1012/1, 1013, 1014, 1015, 1170, 1171, 1172/1, 1178, 1179/1, 1179/2, 1180, 1181/1, 1181/2, 1181/3, 2382/14, 2382/15 v katastrálním území Holešovice

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Praha, Holešovice č.p. 886, č.p. 475, č.p. 336, č.p. 464, č.p. 1222, č.p. 1222, č.p. 1272, č.p. 1055, č.p. 1615, č.p. 315, č.p. 316, č.p. 1271, č.p. 857, č.p. 877, č.p. 881, č.p. 880, č.p. 879, č.p. 878, č.p. 1281, č.p. 876, č.p. 796, č.p. 795, č.p. 865, č.p. 856, č.p. 309, č.p. 1601, č.p. 498, č.p. 317, č.p. 1517, č.p. 1566 a č.p. 1569

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Helena Lubasová
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:

Doručí se podle § 85 odst. 1 zákona 183/2006 Sb.:
BOHEMIATEL, s.r.o., IDDS: 4mqsbwz
    sídlo: Libušská č.p. 27/210, Praha 4-Libuš, 142 00  Praha 411
    zastoupení pro: UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502, 140 00  Praha

Doručí se podle § 85 odst. 2 zákona 183/2006 Sb.:
Městská část Praha 7, Úřední deska, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00  Praha 7-Holešovice

- zastoupení pro:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 867, 868, 870/3, 889, 890/1, 890/3, 898, 961/6, 964, 965/2, 967, 968, 969, 971/1, 971/2, 971/4, 971/5, 971/6, 971/7, 974975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 1008, 1011, 1012/1, 1013, 1014, 1015, 1170, 1171, 1172/1, 1178, 1179/1, 1179/2, 1180, 1181/1, 1181/2, 1181/3, 2382/14, 2382/15 v katastrálním území Holešovice

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Praha, Holešovice č.p. 886, č.p. 475, č.p. 336, č.p. 464, č.p. 1222, č.p. 1222, č.p. 1272, č.p. 1055, č.p. 1615, č.p. 315, č.p. 316, č.p. 1271, č.p. 857, č.p. 877, č.p. 881, č.p. 880, č.p. 879, č.p. 878, č.p. 1281, č.p. 876, č.p. 796, č.p. 795, č.p. 865, č.p. 856, č.p. 309, č.p. 1601, č.p. 498, č.p. 317, č.p. 1517, č.p. 1566 a č.p. 1569

- zastoupení pro: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, IDDS: c2zmahu
    sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28

- zastoupení pro: Městská část Praha 7, Odbor rozvoje, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00  Praha 7-Holešovice
- zastoupení pro: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor evidence majetku, Mariánské náměstí 2, 110 00

    Praha
- zastoupení pro: WestInvest Waterfront Towers s.r.o., Jankovcova 1569, 170 00  Praha
- zastoupení pro: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00  Praha
- zastoupení pro: České přístavy, a.s., Jankovcova 6, 170 00  Praha
- zastoupení pro: Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237, 186 00  Praha
- zastoupení pro: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Svodná komise, Sokolovská 42,

  190 00  Praha

- zastoupení pro: Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.,

  U plynárny 500, 140 00  Praha

- zastoupení pro: Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1, 170 00  Praha
- zastoupení pro: PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199, 150 00  Praha
- zastoupení pro: T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144, 148 00  Praha
- zastoupení pro: UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502, 140 00  Praha

- zastoupení pro: TRADE CENTRE PRAHA, a.s., Blanická č.p. 1008/28, 120 00  Praha 2-Vinohrady
- zastoupení pro: Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00

   Praha 102

- zastoupení pro: Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Žatecká č.p. 110/2, 110 00  Praha 1-Staré

   Město

- zastoupení pro: Veolia Energie ČR, a.s., 28. října č.p. 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2

- zastoupení pro: Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21  Praha 5
- zastoupení pro: Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Tychonova č.p. 221/1, 160 00

   Praha 6-Hradčany

- zastoupení pro: Ministerstvo vnitra ČR, správa kabelů, Nad štolou č.p. 936/3, 170 00  Praha 7-

       HolešoviceDotčené správní úřady:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor územního rozvoje, IDDS: 48ia97h
    sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h
    sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h
    sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor dopravních agend, IDDS: 48ia97h
    sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor " Kancelář ředitele Magistrátu, odd. krizového managementu", IDDS: 48ia97h
    sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město
Městská část Praha 7, Odbor dopravy, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00  Praha 7-Holešovice
Městská část Praha 7, Odbor životního prostředí, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00  Praha 7-Holešovice
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pobočka Praha-Centrum, IDDS: zpqai2i
    sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00  Praha 1-Staré Město
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
    sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové Město
Městská část Praha 7, Stavební úřad, odd. vodohospodářské, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00  Praha 7-Holešovice

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3
    sídlo: Řásnovka č.p. 770/8, 110 00  Praha 1-Staré Město
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Svodná komise, IDDS: fhidrk6
    sídlo: Sokolovská č.p. 42/217, 190 00  Praha 9-Vysočany   

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy, odbor služeb dopravní policie, IDDS: rkiai5y
    sídlo: Kongresová č.p. 1666/2, 140 00  Praha 4-Nusle


Na vědomí:

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, IDDS: c2zmahu
    sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28

Městská část Praha 7, Odbor rozvoje, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00  Praha 7-Holešovice
WestInvest Waterfront Towers s.r.o., Jankovcova 1569, 170 00  Praha
Spis
Ref

Oznámení.pdf

06.02.2018 - Administrátor P7 ; Přečteno: 76 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7