Česky   English

OZNÁMENÍ - Stavební úpravy domu čp. 45 v Praze 7 - Holešovicích, U Uranie 5

Městská část Praha 7
Úřad městské části
stavební úřad
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA/DATUM

MČ P7 063467/2017/SU/Hál

Ing. Hálová/4122

6.12.2017

Čp. 45 Hol/P

OZNÁMENÍ

o zahájení řízení ve smyslu § 44 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

Městská část  Praha 7, Úřad městské části, stavební úřad v souladu s § 44 odst. 1 cit. zákona sděluje, že dne 6.11.2017 bylo k žádosti Městské části Praha 7, IČ 00063754, nábř.. Kpt. Jaroše 1000/7,    170 00 Praha 7, zastoupené společností ANTRE, s.r.o., IČ 26496399, Štěpanická 274, 190 12    Praha 9 zahájeno řízení o změně stavby před jejím dokončením podle §  118   zák. č. 183/2006 Sb.,    o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Předmětem žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením je :

  • stavební úpravy domu čp. 45 v Praze 7 - Holešovicích, U Uranie 5 prováděné    za účelem vestavby dvou bytů do prostoru půdy a přístavba výtahu – změna počtu bytů na 4, změna způsobu vytápění – nově elektro

Stavební úřad nařizuje ústní jednání na den 8.1.2018  v 14.00  hodin   

Místo jednání: stavební úřad MČ Praha 7, č.dv. 239, 2.patro

Předmět jednání: projednání výše uvedené změny stavby před jejím dokončením

Účastníci řízení mají v souladu s ust. § 36 zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a to v kanceláři č. 239, 2. patro  Městské části Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 7/1000, v pondělí nebo ve středu v době 8.30 – 11.30, 12.30 – 18.00 hodin Stavební úřad zároveň v souladu s ust. § 36 odst. 2 správního řádu vydává toto

Usnesení

Účastníci řízení mají možnost sdělit stavebnímu úřadu své návrhy a stanoviska k věci nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Poučení:

Proti tomuto usnesení se dle ust. § 76 odst. 5 správního řádu lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru stavebního řádu MHMP podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ve stejné lhůtě jako účastníci řízení jsou povinny sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy.

Ing. Helena Lubasová
vedoucí stavebního úřadu

Upozornění pro žadatele: plná moc je pouze do 31.12.2017

Doručí se účastníkům řízení (viz § 109 staveb. zákona)

I. účastníci - § 27 odst. 1a  správního řádu

- ANTRE, s.r.o., Štěpanická 274, 190 12 Praha 9

 

II. účastníci - § 27 odst. 2  správního řádu

- Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 (se žádostí o vyvěšení na úřední desce    po dobu 15 dnů a oznámení doby vyvěšení)

 

Dotčené orgány státní správy a správci sítí:

- HS hl.m.P.

- HZS hl.m.P.

- MHMP OPP

 

CO:

- OMA MČ P7

- spisy

Oznámení.pdf

07.12.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 34 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7