Česky   English

OZNÁMENÍ - Praha bez bariér-Komunardů, úprava zastávek, akce č. 999412/18, ul. Dělnická, k.ú. Holešovice, Praha 7

Městská část Praha 7
Úřad městské části
stavební úřad
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

 

 

 

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

PRAHA/DATUM

SZ: MČ P7 055991/2017/SU/Daň

Ing. Daňkovská Jana / 220144121

13.11.2017

Č.J.: MČ P7 064922/2017/SÚ/Da

dankovskaj@praha7.cz

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Žadatel, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 03447286, Řásnovka 770, 110 00  Praha 1, zastoupený na základě plné moci  společností  PRO-CONSULT s.r.o., Dělnická 30, 170 00 Praha 7, IČO 26509172, podal dne 3.10.2017 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.  

Předmětem žádosti je rozhodnutí o umístění stavby dle § 79, § 87 zák. 183/2006 Sb. nazvané: „Praha bez bariér-Komunardů, úprava zastávek, akce č. 999412/18, ul. Dělnická, k.ú. Holešovice, Praha 7“

na pozemku parc. č. 2300, 2303, 2322/1 v katastrálním území Holešovice

Stavba obsahuje:

- novostavbu veřejného osvětlení  včetně  nových stožárů a nového  kabelového vedení

-  přeložku  sdělovacích kabelů CETIN

-  nové stožáry trakčního vedení

 Stavební úřad Městské části Praha 7, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, oznamuje zahájení územního řízení podle § 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na den:   

       Úterý 19.12.2017  v 9.30 hod.

Jednání se uskuteční v malé zasedací místnosti  ( č. dv. 225 ) ve 2. patře  úřadu MČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7.

Účastníci řízení mají v souladu s ust. § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a to v kanceláři č. 234 ÚMČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, v pondělí nebo ve středu v době od 8:30 – 11:30 a 12:30 – 15:00 hodin.

Žadatel nejpozději do doby konání ústního jednání doplní :

1) 6 x  situace “C“ katastrální situační výkres v měř.  1: 500 s vyznačením předmětu řízení, začátku a konce přeložek nebo nových vedení, umístění stožárů, s odpovídající legendou s uvedením parc.č.  dotčených pozemků  včetně  č.pop. sousedních objektů s rozpiskou a autorizačním razítkem.

Účastníci řízení mají v souladu s ust. § 36 zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a to v kanceláři č. 234 Úřadu městské části Praha 7, N-ábř. Kpt. Jaroše 7/1000, v pondělí nebo ve středu v době 8.30 – 11.30, 12.30 – 15.00 hodin.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení  musí být uplatněny  v souladu s ust. § 89 odst.1 zákona 183/2006 Sb. nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek. Obec uplatňuje námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) zákona 183/2006 Sb., může uplatňovat námitky proti prováděnému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštních právních předpisů zabývá. K námitkám, které překračují výše uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Ing. Helena Lubasová
vedoucí stavebního úřadu

Doručí se účastníkům řízení (viz § 85 staveb. zákona)

A. účastníci - § 85 odst. 1 stavebního zákona

PRO-CONSULT s.r.o., Dělnická 30, 170 00 Praha 7 B. účastníci - § 85 odst. 2 stavebního zákona

parc.č.  2303, 2300, 2322/1, k.ú. Holešovice

č.p. 1272, 1150, 1151, 1248, 1249, 856, parc. č. 2321/1, 999/2, 999/3, 998, 2322/2, 996/1, 2323, 961/4, 961/5, k.ú. Holešovice

Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů a oznámení doby vyvěšení)

 

Dotčené správní úřady:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor územního rozvoje, IDDS: 48ia97h
    sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h
    sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h
    sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor " Kancelář ředitele Magistrátu, odd. krizového managementu", IDDS: 48ia97h
    sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor dopravních agend, IDDS: 48ia97h
    sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město

Městská část Praha 7, stavební úřad, oddělení vodohospodářské

Městská část Praha 7, Odbor životního prostředí, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00  Praha 7-Holešovice
Městská část Praha 7, Odbor dopravy, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00  Praha 7-Holešovice
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pobočka Praha-Centrum, IDDS: zpqai2i
    sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00  Praha 1-Staré Město
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
    sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové Město Na vědomí:

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, IDDS: c2zmahu
    sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28
Městská část Praha 7, Odbor rozvoje, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00  Praha 7-Holešovice
Spis
Ref

Oznámení.pdf

14.11.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 75 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7