Česky   English

ROZHODNUTÍ - „U Trojského zámku, Praha 7, k.ú. Troja, č. akce TSK 9966 419“

Městská část Praha 7
Úřad městské části
stavební úřad
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA/DATUM

MČ P7 038476/2017/SU/Vav/01

Ob.31 /platnost SP

SZ: MČ P7 011063/2015/17

Ing. M. Vavřinová/ 220 14 4215

VavrinovaM@praha7.cz

   12. 09. 2017

 

ROZHODNUTÍ

Městská část Praha 7, Úřad městské části, speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 15 odst. 1, písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v řízení provedeném podle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona k žádosti stavebníka:

  • Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ: 03447286, sídlem Řásnovka  770/8, 110 15 Praha 1

prodlužuje platnost společného rozhodnutí

na stavbu:

  • „U Trojského zámku, Praha 7, k.ú. Troja, č. akce TSK 9966 419“; Stavební úprava komunikace na č.parc. 1659/1 v k.ú. Troja, U Trojského zámku v Praze 7 ve vymezeném úseku, včetně úpravy přilehlých ploch na částech pozemků č.parc. 1659/4, 1680/3, 1460/1, 1460/2 a 11/1, vše v k.ú. Troja,

která byla povolena ve společném územním a stavebním řízení rozhodnutím stavebního úřadu pod č.j.: MČ P7 028969/2015/OVT/Pel, Vav ze dne 8. července 2015, Spis.zn.: MČ P7 011063/2015/ OVT/Ob.31, právní moc rozhodnutí nastala 25. 08. 2015.

Pro platnost stavebního povolení a provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1) Platnost společného rozhodnutí se prodlužuje o 24 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  

2) Stavba bude dokončena nejpozději do 30. 09. 2020.

Ostatní podmínky společného rozhodnutí zůstávají v platnosti a musí být dodrženy.

Odůvodnění

Dne 4. 07. 2017 požádal stavebník, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ: 03447286, Řásnovka  770/8, 110 15 Praha 1, o prodloužení platnosti výše uvedeného stavebního povolení. Stavebník předpokládá, že stavba bude zahájena ke konci roku 2017.

Stavební úřad přezkoumal žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení vydaného ve společném řízení ve smyslu § 115 odst. 4 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Okruh účastníků řízení byl stanoven podle ust. § 109 stavebního zákona.

Opatřením ze dne 9. 08. 2017 bylo všem účastníků řízení oznámeno zahájení řízení o prodloužení platnosti společného rozhodnutí a byla jim sdělena možnost nahlédnout do podkladů k vydání rozhodnutí. Pro jejich vyjádření byla stanovena lhůta.

V průběhu vedeného řízení nikdo z účastníků řízení ani dotčených orgánů nevznesl žádné připomínky ani námitky.

Na základě výše uvedených skutečností stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne doručení k ODA -Odbor dopravních agend MHMP, podáním u zdejšího odboru. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ing. Helena Lubasová
vedoucí stavebního úřadu

Správní poplatek činí 1.000,- Kč, dle pol. 18 odst. 2, zák. č. 634/2004Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, VS: 3005005558

Doručí se účastníkům řízení (viz § 109 staveb. zákona)

I.    účastníci - § 27 odst. 1a) správního řádu

TSK hl.m. Prahy, a.s., IČ: 03447286

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5; IČ: 70889953

Hl. m. Praha, zast. EVM - MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1; IČ: 00064581

II.    účastníci - § 27 odst. 2 správního řádu

ÚMČ Praha 7 – úřední deska – doručení účastníkům řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dní

ÚMČ Praha Troja – úřední deska – doručení účastníkům řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dní (se žádostí o vyvěšení a oznámení doby vyvěšení)

-    jednotliví vlastníci nemovitosti na pozemku č.parc. 1583/6 v k.ú. Troja, budova bez č.p. / č. ev., dle aktuálního výpisu z KN

-    vlastník nemovitosti č.parc. 1659/5 v k.ú. Troja; Společenství vlastníků jednotek Povltavská č. 5, Praha 7, Povltavská 291/5, 171 00 Praha 7

Dotčené orgány:

-    MHMP – OPP, ODA

MHMP - RED, oddělení krizového managementu

ÚMČ Praha 7 - Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Stavební úřad - vod

-    HZS hl. m. Prahy, oddělení stavební prevence, Průběžná 74

-    HS hl. m. Prahy, odbor hygieny komunální, Rytířská 12

Na vědomí:

Spisy

Archiv + PD

Rozhodnutí.pdf

09.10.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 89 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7