Česky   English

OZNÁMENÍ - „GALERIE – změna ve způsobu užívání stavby“

Městská část Praha 7
Úřad městské části
stavební úřad
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA/DATUM

Č.j.: MČ P7 055146/2017/SÚ/Še

S.Z. MČ P7 031064/2014

500 Hol/P

I. Šefarová / 220 144 076

Sefarovai@Praha7.cz

27.9.2017

OZNÁMENÍ

o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením

Podáním ze dne 2.3.2017 pod č.j.: MČ P7 013375/2017 požádal:

Ing. arch. Jiří Švehlík, nar.: 13.2.1979, Vyšehradská 1378/45, 128 00 Praha 2,

zastupující na základě plné moci ze dne 26.4.2016 stavebníka, kterým je vlastník stavby:

·    Nadace pro současné umění Praha, IČ: 660 00 718, sídlem: Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7 – Holešovice,

u zdejšího stavebního úřadu o povolení změny stavby před jejím dokončením. Dnem podání žádosti bylo ve smyslu ust. § 44, odst. 1) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno řízení o změně stavby před jejím dokončením podle ust. § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením je stavba nazvaná v původní projektové dokumentaci:

„GALERIE – změna ve způsobu užívání stavby“,

přičemž stavbou jsou:

Stavební úpravy nemovitosti č.p. 500 - pekárna ve dvorním objektu,    na pozemku parc. č. 2067/1 v k.ú. Holešovice, Praha 7, Dukelských hrdinů 25a, související se změnou užívání dotčeného objektu, navrhovaný účel užívání je galerie

Stavba byla povolena po projednání ve společném územním a stavebním řízení dle ustanovení § 94a stavebního zákona rozhodnutím ze dne 24.11.2014, č.j.: MČ P7 040438/2014/OVT/Pel,Še (právní moc nastala dne 31.12.2014). Platnost stavebního povolení byla prodloužena rozhodnutím ze dne 19.12.2016, č.j.: MČ P7 066429/2016/SÚ/Še, které nabylo právní moci dne 24.1.2017.

Předmětem povolení změny výše uvedené stavby před jejím dokončením je dle žádosti z 2.3.2017:

-    zbourání přístavku ve střední části půdorysu 1.NP (návrat k původnímu hmotovému řešení)

-    změna koncepce PBŘ a s ní související neprovedení přístaveb nových únikových schodišť

-    realizace provozu kavárny včetně potřebného zázemí a malého auditoria

-    dispoziční změna hygienického a technického zázemí v 1.NP a 2.NP

-    zachování nosné konstrukce stávajícího zastřešení dvora dle požadavku OPP MHMP a nový návrh skleněné markýzy v čele dvorního traktu, přičemž o detailním provedení zastřešení bude dále jednáno s OPP dle jejich požadavku

-    nová koncepce vytápění objektu – samostatný plynový kotel pro kavárnu a auditorium, druhý kotel pro zbylé prostory

-    nucené odvětrání kavárny a auditoria s rekuperací a odvětrání hygienického zázemí

-    provedení několika nových a úprava stávajících otvorů, nové výplně otvorů

Vzhledem k tomu, že předložená žádost neobsahovala požadované náležitosti, stavební úřad v souladu s ust. § 45, odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vyzval žadatele dne 27.3.2017 k doplnění ve stanovené lhůtě a zároveň řízení usnesením, které nabylo právní moci dne 19.4.2017 přerušil. Žadatel podáním ze dne 5.6.2017 doplnil požadované dle výzvy. Podáním z 13.9.2017 byla doplněna „Dohoda o provedení prací“ uzavřená s vlastníkem sousedního pozemku parcelní č. 2056 se stavbou č.p. 1410 v k.ú. Holešovice, Praha 7, neboť projektová dokumentace ke změně stavby před dokončením „KULTURNÍ HUB PEKÁRNA, Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7“, kterou zpracoval v 04.2016, Ing. arch. MgA. Michal Fišer, autorizovaný architekt (A1) ČKA 03536, navrhuje provedení opatření proti pronikání vlhkosti na zdi tvořící společnou hranici  pozemků parcelní č. 2067/1 a parc. č. 2056 v k.ú. Holešovice, Praha 7.

 

Městská část Praha 7, Úřad městské části, stavební úřad příslušný podle ust. § 13, odst. 1, písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ust. § 112, odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení podle § 118, odst. 1 stavebního zákona povolení změny stavby před jejím dokončením a zároveň nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání, které se bude konat:

dne 31.10.2017  v  9.00 hodin

Místo jednání: stavební úřad ÚMČ P7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7, 2. patro, č. dveří 242

Účastníci řízení mají v souladu s ust. § 36 zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí v kanceláři č. 242, 2. patro Úřadu městské části Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 7 v pondělí a ve středu v době 8.30 – 11.30, 12.30 – 18.00 hodin. Ostatní dny po předchozí telefonické dohodě.

Dotčené orgány a účastníci řízení, mohou uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy nejpozději při ústním jednání tj. 31.10.2017, jinak k nim nebude přihlédnuto. Uplatňování námitek účastníků řízení se řídí ust. § 114, odst 1 a 2 stavebního zákona. (1) Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží. (2) K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Helena Lubasová
vedoucí stavebního úřadu Doručí se účastníkům řízení (viz § 109 staveb. zákona)

I.    účastníci - § 27 odst. 1a) správního řádu

Ing. arch. Jiří Švehlík, Vyšehradská 1378/45, 128 00 Praha 2,

II.    účastníci řízení - § 27 odst. 2) správního řádu

vlastník pozemku parc. č. 2055 se stavbou č.p. 1411 v k.ú. Holešovice, Praha 7

vlastník pozemku parc. č. 2056 se stavbou č.p. 1410 v k.ú. Holešovice, Praha 7

vlastník pozemku parc. č. 2057/3 se stavbou bez č.p na tomto pozemku v k.ú. Holešovice, Praha 7

vlastník pozemku parc. č. 2066 se stavbou č.p. 470 v k.ú. Holešovice, Praha 7

vlastník pozemku parc. č. 2067/2 se stavbou č.p. 469 v k.ú. Holešovice, Praha 7

vlastník pozemku parc. č. 2068 se stavbou č.p. 406 v k.ú. Holešovice, Praha 7

vlastník pozemku parc. č. 2069 se stavbou č.p. 359 v k.ú. Holešovice, Praha 7

úřední deska ÚMČ Praha 7 – doručení účastníkům řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dní

 

Dotčené orgány :

OPP MHMP, IDDS: 48ia97h

OŽP ÚMČ Praha 7

ODO ÚMČ Praha 7

HS hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i

HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j

Na vědomí:

Nadace pro současné umění Praha, Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7 - Holešovice

spisy

Oznámení.pdf

03.10.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 93 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7