Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Informace pro voliče

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  se budou konat v termínu 20. – 21. října 2017, a to v pátek 20. října 2017 od 14,00 hod. do 22,00 hod. a v sobotu  21. října 2017 od 8,00 hod. do 14,00 hod.

Na území městské části Praha 7 se volby uskuteční ve 36 volebních okrscích, volební místnosti budou jako obvykle umístěny ve školách, informace o územním členění volebních okrsků, adrese a umístění příslušné volební místnosti jsou uveřejněny na úřední desce Úřadu MČ Praha 7, webových stránkách a budou doručeny všem voličům spolu s hlasovacími lístky.

Voličem oprávněným volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je v souladu s ust.  § 1 odst. 7 a § 2 cit. zákona státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva  a není ze zákona omezen na osobní svobodě z důvodu ochrany zdraví lidu.

Ve volebních okrscích na území MČ Praha 7 je oprávněn volit občan s trvalým pobytem v příslušném okrsku nebo volič, jemuž byl kdekoli v ČR vydán voličský průkaz.

Každý volič s trvalým bydlištěm v Praze 7 má možnost nahlédnout do stálého seznamu voličů a ověřit si, zda je v něm zapsán (v kanceláři č. 273 ve 2. patře v pracovní době Úřadu MČ Praha 7).

Voliči bude v souladu s ust. § 19 odst. 3 cit. zákona umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem). 

Hlasovací lístky včetně informace o umístění příslušné volební místnosti obdrží voliči s trvalým pobytem v MČ Praha 7 do svých poštovních schránek nejpozději 3 dny před zahájením voleb.

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat o hlasování mimo volební místnost  (o přenosnou hlasovací schránku, s níž se zástupci okrskové volební komise dostaví do místa jeho bydliště). Žádat lze na odboru správních agend na tel. číslech: 22014 4139 nebo 22014 4144.

Pokud volič nebude moci volit v místě svého trvalého bydliště, má možnost požádat o voličský průkaz, informace o voličských průkazech naleznete rovněž na webových stránkách.

 

JUDr. Zuzana Chramostová,
vedoucí odboru správních agend

- ; Přečteno: 647 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7