Česky   English

Pořádání akce na Řezáčově nám., Ortenově nám. a v parku Tusarova, případně jiných lokalitách

Lokality Řezáčovo nám., Ortenovo nám. a park Tusarova jsou majetkem hlavního města Prahy, který je svěřen do správy městské části Praha 7. Ve výjimečných případech lze připustit konání akce na pozemcích svěřených MČ Praha 7, i mimo jmenované pozemky.

Obecné informace a pojmy v rámci pořádání akcí

Každý pořadatel akce je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

 

Každý pořadatel je povinen dodržovat právní předpisy vztahující se na danou aktivitu v dané lokalitě.

 

Souhlas s pořádáním akce podléhá souhlasu Rady MČ Praha 7, který není vymahatelný. Bez tohoto souhlasu není pořadatel oprávněn pozemek užívat, i bez ohledu na to, zda provedl ostatní ohlašovací povinnosti.

Je třeba si vyřídit:

Povolení akce

  • žádost o pronájem veřejného prostranství – písemná forma

o   Identifikaci žadatele

o   Předmět žádosti, popis akce

o   Účel užívání dané lokality

o   Termín a doba užívání

o   Rozsah užívání

o   Situační plánek se zákresem rozsahu akce

o   Návrh nabídky výše nájemného za m2

 

Místní poplatky

 

  • pokud je na akci vybíráno vstupné - ohlašovací povinnost, poplatek ze vstupného

Příslušný k vyřízení: Úřad městské části Praha 7, Odbor finanční  - oddělení místních  poplatků
Informace k ohlášení zde

Formulář ke stažení

 

 

  • veřejné prostranství - ohlašovací povinnost, poplatek za zábor veřejného prostranství

Příslušný k vyřízení: Úřad městské části Praha 7, Odbor finanční  - oddělení místních poplatků
Informace k ohlášení zde

Formulář ke stažení

 

Ohlášení akce – informativní funkce

 

Po vydání povolení pořádání akce, ohlaste tuto informaci Odboru kultury a sportu, ÚMČ Praha 7, který informuje Policii ČR, MP, HZS. Informace o ohlášení akce naleznete zde obecné informace k ohlášení akcí.

Ohlášení proveďte nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se opakujících akcí týden před konáním první akce) Odboru kultury a sportu Úřadu MČ Praha 7 potřebné údaje na formuláři, který můžete podat v listinné formě na podatelnu ÚMČ Praha 7 nebo zaslat v elektronické podobě ve formě skenu podepsaného formuláře
na e-mail: podatelna@praha7.cz

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost podávají fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Povolení akce

 

Úřad městské části Praha 7

Odbor majetku

nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

 

Mgr. Robert Kolář - kontakt

 

Pondělí a středa     7.30–11.30 a 12.30–18.00

Úterý, čtvrtek a pátek   po předchozí domluvě

 

Místní poplatky

 

Úřad městské části Praha 7
Odbor finanční

odd. místních poplatků
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

 

Lenka Nachtmannová - kontakt

 

Pondělí a středa     7.30–11.30 a 12.30–18.00

Úterý, čtvrtek a pátek   po předchozí domluvě

 

Ohlášení akce

 

Úřad městské části Praha 7
Odbor kultury a sportu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

 

Bc. Lukáš Fátor – kontakt

 

Pondělí a středa     7.30–11.30 a 12.30–18.00

Úterý, čtvrtek a pátek   po předchozí domluvě

Manuál pro užívání veřejného prostranství

V odkazu naleznete stručný Manuál, který vytvořil spolek Auto*Mat, z.s. jako návod pro pořadatele sousedské akce Zažít město jinak.  

Manuál pro organizátory aktivit ve veřejném prostoru, vás provede administrativními kroky nezbytnými pro realizaci akce ve veřejném prostoru Prahy 7.

Za správnost návodu odpovídá:

Bc. Lukáš Fátor, vedoucí Odboru kultury a sportu

Právní předpisy:

  • Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
  • Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  • Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku ze vstupného

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.08.2017

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

 

11.09.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 460 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7