Česky   English

Pořádání akce na Letenské pláni, u Metronomu a na Štvanici

Oblast Letné je v majetku Hlavního města Prahy a ve správě společnosti ACTON s.r.o.

Obecné informace a pojmy v rámci pořádání akcí

Každý pořadatel akce je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

Každý pořadatel je povinen dodržovat právní předpisy vztahující se na danou aktivitu v dané lokalitě.

Je třeba si vyřídit:

Povolení akce

Povolení, popř. nájemní smlouvu vyřizují společnost ACTON s.r.o. a Magistrát hl. m. Prahy, Odbor hospodaření s majetkem, oddělení využití a správy pozemků.

Žádost se podává v písemné formě a musí obsahovat minimálně:

 • Identifikaci žadatele
 • Předmět žádosti, popis akce
 • Účel užívání dané lokality
 • Termín a doba užívání
 • Rozsah užívání
 • Situační plánek se zákresem rozsahu akce

 

Místní poplatky

 

 • pokud je na akci vybíráno vstupné - ohlašovací povinnost, poplatek ze vstupného

Příslušný k vyřízení: Úřad městské části Praha 7, Odbor finanční  - oddělení místních  poplatků
Informace k ohlášení zde

Formulář ke stažení

 

 • veřejné prostranství - ohlašovací povinnost, poplatek za zábor veřejného prostranství

Příslušný k vyřízení: Úřad městské části Praha 7, Odbor finanční  - oddělení místních poplatků
Informace k ohlášení zde

Formulář ke stažení

 

Ohlášení akce – informativní funkce

   

Po vydání povolení pořádání akce, ohlaste tuto informaci Odboru kultury a sportu, ÚMČ Praha 7, který informuje Policii ČR, MP, HZS. Informace o ohlášení akce naleznete zde obecné informace k ohlášení akcí.

Ohlášení proveďte nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se opakujících akcí týden před konáním první akce) Odboru kultury a sportu Úřadu MČ Praha 7 potřebné údaje na formuláři, který můžete podat v listinné formě na podatelnu ÚMČ Praha 7 nebo zaslat v elektronické podobě ve formě skenu podepsaného formuláře
na e-mail: podatelna@praha7.cz

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost podávají fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Povolení akce

 

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor hospodaření s majetkem
oddělení využití a správy pozemků
Nám. Franze Kafky 1
110 00 Praha 1 - Staré Město

 

Miroslava Biniová - kontakt

 

ACTON s.r.o.
obchodní využití a správa pozemků
Sochařská 14
170 00 Praha 7

 

Iva Boštičková -  tel./Fax +420 220 877 420, e-mail: iva.bostickova@acton.cz

 

Místní poplatky

 

Úřad městské části Praha 7
Odbor finanční

odd. místních poplatků
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

 

Lenka Nachtmannová - kontakt

 

Pondělí a středa     7.30–11.30 a 12.30–18.00

Úterý, čtvrtek a pátek   po předchozí domluvě

 

Ohlášení akce

 

Úřad městské části Praha 7
Odbor kultury a sportu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

 

Bc. Lukáš Fátor – kontakt

 

Pondělí a středa     7.30–11.30 a 12.30–18.00

Úterý, čtvrtek a pátek   po předchozí domluvě

Za správnost návodu odpovídá:

Bc. Lukáš Fátor, vedoucí Odboru kultury a sportu

Právní předpisy:

 • Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně
 • Zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku ze vstupného

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.08.2017

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

 

11.09.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 399 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7