Česky   English

Pořádání akce v Letenských sadech a ve Stromovce

Letenské sady a Stromovka jsou parky s celopražským významem. Povolení, popř. nájemní smlouvu pro pořádání akcí na plochách zeleně celopražského významu vydává Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. I za tyto akce je vybírán místní poplatek za užívání veřejného prostranství a místní poplatek ze vstupného je-li vybíráno.

Obecné informace a pojmy v rámci pořádání akcí

Každý pořadatel akce je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

Každý pořadatel je povinen dodržovat právní předpisy vztahující se na danou aktivitu v dané lokalitě.

Je třeba si vyřídit:

Povolení akce - výjimky ze zákazů stanovených vyhláškou č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně

·    Žádost o povolení k pořádání akce v zeleni celopražského významu

·    Žádost o povolení k vjezdu

 

Informace a formuláře ke stažení zde

 

Místní poplatky

 

·    pokud je na akci vybíráno vstupné - ohlašovací povinnost, poplatek ze vstupného

Příslušný k vyřízení:

Úřad městské části Praha 7, Odbor finanční  - oddělení místních  poplatků
Informace k ohlášení zde

Formulář ke stažení

 

 

·    veřejné prostranství - ohlašovací povinnost, poplatek za zábor veřejného prostranství

Příslušný k vyřízení:

Úřad městské části Praha 7, Odbor finanční  - oddělení místních poplatků
Informace k ohlášení zde

Formulář ke stažení

 

Ohlášení akce – informativní funkce

 

Po vydání povolení pořádání akce, ohlaste tuto informaci Odboru kultury a sportu, ÚMČ Praha 7, který informuje Policii ČR, MP, HZS. Informace o ohlášení akce naleznete zde obecné informace k ohlášení akcí.

 

Ohlášení proveďte nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se opakujících akcí týden před konáním první akce) Odboru kultury a sportu Úřadu MČ Praha 7 potřebné údaje na formuláři, který můžete podat v listinné formě na podatelnu ÚMČ Praha 7 nebo zaslat v elektronické podobě ve formě skenu podepsaného formuláře
na e-mail: podatelna@praha7.cz.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost podávají fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Povolení akce

 

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor ochrany prostředí
Odd. péče o zeleň
Škodův palác
Jungmannova 35
110 Praha 1 - Nové Město

 

Ing. Pavla Češková – Letenské sady – kontakt

Ing. Alice Dědečková – Stromovka - kontakt

 

Místní poplatky

 

Úřad městské části Praha 7
Odbor finanční

odd. místních poplatků
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

Lenka Nachtmannová - kontakt

 

Pondělí a středa     7.30–11.30 a 12.30–18.00

Úterý, čtvrtek a pátek   po předchozí domluvě

 

Ohlášení akce

 

Úřad městské části Praha 7
Odbor kultury a sportu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

 

Bc. Lukáš Fátor – kontakt

 

Pondělí a středa     7.30–11.30 a 12.30–18.00

Úterý, čtvrtek a pátek   po předchozí domluvě

Za správnost návodu odpovídá:

Bc. Lukáš Fátor, vedoucí Odboru kultury a sportu

Právní předpisy:

·    Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

·    Vyhláška č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně

·    Zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů

·    Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

·    Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku ze vstupného

 

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.08.2017

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo
s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

 

11.09.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 530 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7