Česky   English

ROZHODNUTÍ - Stavební úpravy bytového domu č. p. 651, U Studánky 14, Praha 7

Městská část Praha 7
Úřad městské části
stavebního úřadu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA/DATUM

ČJ: MČ P7 049895/2017/SU/Pok

SZ: MČ P7 059767/2016/18

651 Hol

Pokorná Alena 22014 4131

Pokorna@praha7.cz

4.9.2017

ROZHODNUTÍ

Městská část Praha 7, Úřad městské části, stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. c)  zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů k žádosti  Mgr. Lenky Tučkové, nar. 13.5.1972, Schnirchova 186/25, v Praze 7 o projednání ve společném územním a stavebním řízení podle § 94, 94a a 118 stavebního zákona a s přihlédnutím k ust. § 140 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, rozhodl takto:

I.    Vydává podle § 79, § 92, 94 a 94a  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 9 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhl. č. 63/2013 Sb.  

změnu územního rozhodnutí

pod čj. 064442/2016/SU/Pok, 651 Hol ze dne 16.1.2017, právní moc dne 22.2.2017 vydané stavebním úřadem ÚMČ Praha 7

nazvané:

·    „Stavební úpravy bytového domu č. p. 651, U Studánky 14, Praha 7“ na pozemku čís. parc. 1583 a 1584 v k. ú. Holešovice

stavba obsahuje:

-    stavební úpravy a nástavbu bytového domu (v 1.NP nebytové prostory, 2. NP – 7.NP bytové jednotky), plynovou kotelnu, přístavbu bez šachetního osobního hydraulického výtahu ke dvorní fasádě, přístavba terasy ve dvoře, úpravy domu pro zřízení průjezdu na dvůr, zateplení dvorní fasády a úprava dvora pro parkování 4 osobních automobilů.

Změna územního rozhodnutí spočívá ve zmenšení hmotového řešení stavby.

Podmínky pro změnu umístění se mění takto:

1.    Výška hřebene bude na kótě cca +23,95 m ( + 0 = 216,67 n.m. Bpv), navýšení stávajícího hřebene střechy je o 300 mm.

2.    Terasa směrem do dvora domu bude na úrovni cca +21,70 m s vertikálním členěním subtilním zábradlím po celé šířce průčelí.

3.    V obou krajích částech dvorního průčelí budou ponechány dva pásy šikmé střechy v šířce 800 mm a výšce 1100 mm.

4.    V šikmé dvorní části budou osazena 2 typová střešní okna o rozměrech 800x1000 mm.

5.    Pro výlez na střechu je navržen střešní výstup 3840x1000mm s posuvným automatickým otevíráním z podesty na 6.NP

II. Vydává podle § 115  a 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 18c vyhl. č. 500/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhl.    č. 63/2013 Sb.

změnu stavby

·    „Stavební úpravy bytového domu č. p. 651, U Studánky 14, Praha 7“ na pozemku čís. parc. 1583 a 1584 v k. ú. Holešovice,

která obsahuje:

-    v nástavbě v 5.NP - 7.NP dvě nové bytové jednotky s terasou směrem do dvora domu, dva kancelářské prostory v 1.NP, nový průjezdu domem na dvůr, zřízení balkonů o velikosti 2400 x 1350 mm v severní pravé části dvorní fasády ve 2.NP – 6.NP a instalace osobního hydraulického bezšachetního výtahu, úprava dvorní části pro parkování 4 osobních automobilů, ochranná zídka a terasa ve dvoře domu, plynová kotelna,

která byla povolena rozhodnutím stavebního úřadu dne 16.1.2017 pod čj. 064442/2016/SU/Pok, 651 Hol, právní moc dne 22.2.2017, právní moc dne 22.2.2017,

před jejím dokončením.

Změna stavby spočívá:

-    navýšení stávající úrovně hřebene střechy bude max. o 300 mm

-    podkrovní část na úrovní 7.NP nebude realizována

-    na úrovni + 21,69 m bude zřízena průběžná terasa s vertikálně členěným subtilním zábradlí o výšce 1100 mm

-    z podesty 6.NP na kótě + 18,80 m bude vybudováno nového přístupového vertikální schodiště na novou terasu

-    pro výlez na střechu je navržen střešní výstup s posuvným automatickým otevíráním z podesty v 6.NP

-    výlez na střechu bude opatřen ochranným zábradlím a vrátky

-    balkony ve 2.NP – 6.NP budou o max. šířce 2400 mm

Podmínky pro provedení stavby se mění takto:

1)    Stavba bude provedena podle dokumentace, kterou zpracoval Ing. Vít Semrád, ČKAIT 010144 v březnu 2017, která se stavebníkovi předává po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být  provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2)    Byty na úrovní 5. NP a 6.NP budou tvořit samostatné požární úseky s tím, že všechny vstupy z chodby domovní chodby budou požárními uzávěry EW 30 DP3.

3)    Požární odolnost upravovaných dřevěných stropních konstrukcí bude prokázána dle ČSN EN 13501, nikoliv dle ČSN 73 0834.

4)    Dvorní nástavba domu bude ukončena dvoustupňovou klasickou korunní římsou vyloženou 20cm.

5)    Zábradlí terasy bude ustoupeno o 800 mm od štítových stěn (od hran ponechaných šikmin) a o od čelní fasády o 200 mm tak, aby zábradlí nezasahovalo do konstrukce  a provozních ploch výstupu na terasu.

6)    Stavba bude dokončen a do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

7)    Ostatní podmínky uvedeného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení zůstávající v platnosti.

Odůvodnění

Na základě podaných žádostí dne 23. 5. 2017 pod čj. MČ P7 030072/2017 o povolení změny stavby před jejím dokončením a žádosti ze dne 27.6.2017 pod čj. MČ P7 037211/2017 o vydání změny územního rozhodnutí, včetně žádosti o spojení těchto dvou řízeních, byla usnesením ze dne 27.7.2017 pod čj. MČ P7 039619/2017/SU/Pok  obě řízení v souladu s ust. § 118 odst. 2 stavebního zákona spojena. Uvedeným dnem bylo ve smyslu ust. § 94a, odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zahájeno společné územní a stavební řízení. 

Ústní jednání spojené s místním šetřením se konalo na místě stavby dne.

Opatřením ze dne 27.7.2017 pod čj. MČ p7 039656/2017/SU/Pok stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a nařídil ve věci ústní jednání, spojené s ohledáním na místě, které se konalo dne 31.8.2017. vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo oznámení doručováno prostřednictvím úřední desky MČ Praha 7 v době od 31.7.2017 do 16.8.2017. Oznámení o zahájení společného řízení bylo doručeno všem účastníkům řízení.

V řízení bylo zjištěno, že stavebníkem a zároveň  vlastníkem stavby na které je prováděna změna je Mgr. Lenky Tučkové, nar. 13.5.1972, Schnirchova 186/25, v Praze 7.

Okruh účastníků řízení stavební úřad stanovil podle ust. § 85 a § 109 stavebního zákona. V průběhu řízení nedošlo ke změně v okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení.

Podle § 85 stavebního zákona je účastníkem územního řízení o umístění stavby navrhovatel a obec a dále osoby, která mají vlastnická nebo jiná věcná práva ke stavbou dotčeným pozemkům a dále vlastníci jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohou být územním rozhodnutím o umístění stavby přímo dotčena.

Podle § 109 stavebního zákona je účastníkem stavebního řízení žadatel, vlastník stavbou dotčeného pozemku, vlastník stavby a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohou být prováděním stavby přímo dotčena.

Za účastníky byli uznáni vlastníci pozemků a staveb:

-    vlastníci pozemku parc. č. 1582 v k. ú. Holešovice se stavbou č. p. 652; pozemku parc. čís. 1580 v k. ú. Holešovice se stavbou č.p. 653; pozemku parc. čís. 1581, 1585/3, 1585/1 v k. ú. Holešovice; pozemku parc. čís. 1586  v k.ú. Holešovice se stavbou č.p. 650

-    Obec: Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl.m.Prahy; Vyšehradská 2077/57; 128 00 Praha 2; IDDS: c2zmahu

-    Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7; Praha 7, zastoupena odborem rozvoje ÚMČ Praha 7.

Projektovou dokumentaci vypracoval autorizovaný projektant Ing. Vítem Semrádem, ČKAIT 0101449 – pro pozemní stavby dynamiku a statiku staveb.

Podmínky pro povolení změny stavby před jejím dokončením byly převzaté ze stanovisek dotčených orgánů:

-    pod čís. 2) a 3) ze závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy – ODP2 ze dne 14.6.2017 pod čj. HSAA-7476-3/2017

-    pod čís. 4) a 5) ze závazného stanoviska MHMP – odboru památkové péče ze dne 25.7.2017 pod čj. MHMP 1031473/2017 a zápisu ze správního dozoru v rámci drobné změny stavebních úprava ze dne 31.7.2017 pod čj. S-MHMP 681395/2017.

 

V řízení byly doloženy všechny potřebné doklady:

- závazné stanovisko OPP-MHMP pod č.j.: MHMP 1031473/2017 ze dne 25.7.2017, zápisu ze správního dozoru v rámci drobné změny stavebních úprav ze dne 31.7.2017

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy – ODP2 ze dne 14.6.201 pod čj. HSAA-7476-3/2017.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost o společné rozhodnutí z hledisek uvedených v § 90, a § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhl. č. 26/1999 Sb., HMP o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze.

Navrhovaná změna stavby je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválený, usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 105 ze dne 9.9.1999 a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve znění pozdějších změn, neboť ve znění změny územního plánu č. Z 1000/00, která byla schválena usnesením ZHMP č. 30/86 ze dne 22.10.2009, je funkční plocha, kde je prováděna změna stavby, klasifikována jako    OB – čistě obytné, kde je výjimečně přípustné funkční využití i pro administrativu, při zachování dominantního podílu bydlení.

Záměr je v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území, zejména § 23, který stanoví obecné požadavky na umisťování staveb. Jedná se o změnu stavby (nástavbu a přístavbu malého rozsahu), která nemá vliv na zástavbu a využití sousedních pozemků.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího stavebního úřadu. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Výrok o povolení stavby je vykonatelný nabytím právní moci výroku o umístění stavby. 

Ing. Helena Lubasová
Vedoucí stavebního úřadu   

Správní poplatek v celkové výši činí   3500,-   Kč, VS: 3005005544.

Správní poplatek za vydání změnu územního rozhodnutí činí 2500,- Kč, dle pol. 17, odst.1, písm. b) s přihlédnutím k poznámce č. 5  zák. č. 634/2004 Sb.

Správní poplatek za vydání změny stavby před jejím dokončením 1000,- Kč, dle pol. 18, odst.5 zák. č. 634/2004 Sb.

Podle poznámky č. 7 položky 17 zák. č. 634/2004Sb. (zákona o správních poplatcích v platném znění) se položky za územní rozhodnutí a stavební povolení ve společném řízení sčítají.

Příloha pro stavebníka (popř. zmocněnce)

- ověřená dokumentace stavby

- štítek „Stavba povolena“

Doručí se účastníkům společného řízení a dotčeným orgánům:

I. účastníci podle  § 85, odst. 1, písm. a) a § 27 odst. 1 písm. a)  správního řádu

Mgr. Lenka Tučková, Schnirchova 186/25, 170 00  Praha 7

II. účastníci  podle § 85,  odst. 1, písm. b)  a  § 27 odst. 2 správního řádu:

-    Vlastníci pozemku parc. č. 1582 v k. ú. Holešovice se stavbou č. p. 652; pozemku parc. čís. 1580 v k. ú. Holešovice se stavbou č.p. 653; pozemku parc. čís. 1581, 1585/3, 1585/1 v k. ú. Holešovice; pozemku parc. čís. 1586  v k.ú. Holešovice se stavbou č.p. 650

-    Obec: Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl.m.Prahy; Vyšehradská 2077/57; 128 00 Praha 2; IDDS: c2zmahu

-    Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7; Praha 7, zastoupena odborem rozvoje ÚMČ Praha 7

Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů a oznámení doby vyvěšení)

III. dotčené orgány:

MHMP – Odbor památkové péče;  IDDS 48ia97h

MHMP – Odbor ochrany prostředí;  IDDS 48ia97h

Hygienická stanice hl. m. Prahy – pobočka centrum Praha7;  IDDS zpqai2i

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy;  IDDS jm9aa6j

ÚMČ Praha 7 – Odbor životního prostředí, nábř.. KPt. Jaroše 1000/7, 170 00  Praha 7

ÚMČ Praha 7 – Odbor dopravy, nábř.. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00  Praha 7

Na vědomí:

spisy       dozor + PD

Rozhodnutí.pdf

7.9.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 248 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7