Česky   English

Konkursní řízení - ředitel/ka MŠ Větrníček v Praze 12

Rada městské části Praha 12

v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky

příspěvkové organizace

Mateřská škola Větrníček v Praze 12,

se sídlem: Zárubova 952/10, 142 00 Praha 4 – Kamýk

Předpokládaný nástup do funkce: 01.11.2017

Předpoklady:

 • odborná kvalifikace podle ustanovení § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • příslušná praxe podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) tohoto zákona,
 • svéprávnost,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost.

Požadavky:

 • organizační a řídící schopnosti,
 • základní ekonomické znalosti,
 • znalost problematiky školství a školských předpisů.

K přihlášce doložte:

 • úředně ověřenou kopii dokladů o dosaženém vzdělání,
 • doklad o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem,
 • strukturovaný profesní životopis,
 • evaluaci cílů a záměrů ŠVP Mateřské školy Větrníček v Praze 12 a podněty k jeho naplnění (maximálně 3 strany strojopisu),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců).

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: Úřad městské části Praha 12, odbor školství, kultury a vzdělávání, Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany nebo doručené do podatelny Úřadu MČ Praha 12

nejpozději do uzávěrky dne 09.10.2017 do 12:00 hodin.

Obálku označte slovy: „NEOTEVÍRAT – KONKURS MŠ VĚTRNÍČEK“

Případné dotazy na telefonu 261 397 310, Petr Sečkař - referent odboru školství, kultury a vzdělávání, e-mail: seckar.petr@praha12.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Milan Maruštík
starosta
Mgr. Jan Marhoul, B.A.
1. zástupce starosty

30.08.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 240 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7