Česky   English
Úřad městské části > Úřední deska > Oddělení personální práce

Výběrové řízení - Referent přestupků - Oddělení Zóny placeného stání - Odbor dopravy (ODO)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 7

zastoupená tajemníkem Úřadu MČ P7

vyhlašuje dne 30.08.2017 výběrové řízení na obsazení  pracovního místa

Referent přestupků - Oddělení Zóny placeného stání - Odbor dopravy  (ODO)

Sjednaný druh práce: Referent přestupků s místem výkonu práce Praha 7, v platové třídě   9.

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

  • fyzická  osoba, která dosáhla min. 18 let věku
  • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalých pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
  • svéprávnost a bezúhonnost

Další požadavky:

Požadované
vzdělání

Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

Požadované
znalosti

znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Internet)

výhodou ZOZ

vítána úřednická praxe

Další dovednosti,
schopnosti

Výhodou znalost cizího jazyka

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:   

a) jméno, příjmení a titul uchazeče,

b) datum a místo narození uchazeče,

c) státní příslušnost uchazeče,

d) místo trvalého pobytu uchazeče,

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je potřeba připojit :

  • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčují bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Zasláním životopisu (přihlášky) do výběrového řízení udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Přihlášku  s požadovanými doklady  je nutno doručit do konce pracovní doby na podatelnu Úřadu MČ Praha 7 nejpozději do 15.09.2017 na adresu:

Městská část Praha 7
Úřad městské části Praha 7
Odbor personálních činností
Nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

Obálku označte slovy:

„Výběrové řízení - Referent přestupků - Oddělení Zóny placeného stání - Odbor dopravy (ODO)“

Předpokládaný vznik pracovního poměru 01.11.2017.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne : 28.8.2017

Mgr. Radomír Špok
tajemník Úřadu MČ P7

Výběrové řízení.pdf

Přihláška do výběrového řízení

29.8.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 414 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7