Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Pozvánka na 7. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7

V Praze dne  24.08.2017

S V O L Á V Á M

7. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7

na pondělí dne 4. září  2017  od 17:00 hodin

do velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu Městské části,
    nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7

Současně si dovoluji oznámit návrh programu řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7:

1.    Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1

2.    Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

3.    Zahájení - schválení programu

4.    Volba návrhového a volebního výboru

5.    NÁVRH na schválení dodatku č. 2 k Zřizovací listině pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola, Praha 7, Tusarova 21. Rozšíření kapacity školského zařízení o detašované pracoviště - MŠ Visionary

6.    NÁVRH na souhlas s podáním žádosti o získání finanční podpory z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy

7.    NÁVRH na souhlas podáním žádosti o získání finanční podpory v rámci vyhlášené výzvy č. 70, prioritní osy 5: Energetické úspory, Operační program Životní prostředí 2014 – 2020

8.    NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. pololetí 2017 - hlavní činnost

9.    NÁVRH na realizaci rozpočtového opatření měsíce září 2017 (RO 110/2017) v celkovém objemu 300 000,- Kč (rozpočtově 300,0 tis. Kč) za účelem úpravy rozpočtu ORJ 809, OMA - zařazení nové investiční akce "Rekonstrukce objektu Dukelských hrdinů 1/342" - ORG 497017

10.  NÁVRH na realizaci rozpočtového opatření měsíce září 2017 (RO 111/2017) v celkovém objemu 2 128 463,- Kč (rozpočtově 2 128,5 tis. Kč) za účelem úpravy rozpočtu ORJ 809, OMA - zařazení nové investiční akce "Pozemky - PRE distribuce a.s" ORG 498017

11.  NÁVRH na realizaci rozpočtového opatření měsíce září 2017 (RO 99/2017) v celkovém objemu 127 100,- Kč (rozpočtově 127,1 tis. Kč) za účelem úpravy rozpočtu Odboru školství, ORJ 417, OŠK - z důvodu požadavku na zařazení účelového investičního příspěvku PO - FZŠ Umělecká

12.  NÁVRH na zařazení nové investiční akce realizované odborem majetku, ORJ 809 - OMA v celkovém objemu 943 800,- Kč (rozpočtově 943,8 tis. Kč) do upraveného rozpočtu MČ Praha 7 - rozpočtové opatření měsíce září 2017 (RO 96/2017)

13.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. pololetí roku 2017 v rámci  hospodářské činnosti - úseku zdaňované činnosti

14.  NÁVRH na řešení žádosti na uzavření splátkového kalendáře doručené MČ Praha 7

15.  NÁVRH na odpis pohledávek za období od 01/2013 do 09/2014 včetně vyúčtování služeb za rok 2012 a 2013 – byty a nebytové prostory

16.  NÁVRH na revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0053/17-Z ze dne 20.03.2017, ve věci převodu nemovitých věcí (dětské hřiště Schnirchova 33a) ze společnosti 7U s.r.o., do majetku hl. m. Praha se svěřenou správou MČ Praha 7, z důvodu zamítnutého návrhu na vklad katastrálním úřadem

17.  NÁVRH na poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle žádostí podaných v měsíci červenec 2017

18.  NÁVRH na schválení nových Zásad participativní části rozpočtu MČ Praha 7

19.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 6 a 7. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017

20.  INFORMACE o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7

21.  INFORMACE o projednání rozboru hospodaření a účetní závěrky společnosti 7U s.r.o. za 1. pololetí roku 2017 Radou MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti

22.  INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období v období mezi 6 a 7. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017

23.  INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 6 a 7. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017

24.  INFORMACE o činnosti Výboru pro Výchovu a vzdělávání Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 6 a 7. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017

25.  NÁVRH na projednání petice „Protest proti záměru MěČ zlikvidovat stanoviště kontejnerů v ulici Strojnická v Praze 7“

26.  NÁVRH na volbu nového předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7

27. NÁVRH na volbu nového tajemníka Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva MČ Praha 7

28.  NÁVRH na realizaci rozpočtového opatření měsíce září 2017 (RO 98/2017) v celkovém objemu 63 255,6 tis. Kč, za účelem úpravy rozpočtu Odboru majetku ORJ 409, 809, 909 a Odboru životního prostředí ORJ 207 (záměny finančních prostředků) z důvodu obdržení účelových investičních dotací od hl. m. Prahy na vybrané investiční akce a dále posílení rozpočtu investiční akce "Pořízení nové budovy úřadu MČ P/7"

29.  NÁVRH na realizaci rozpočtového opatření měsíce září 2017 (RO 114/2017) v celkovém objemu 30 000 000,- Kč (rozpočtově 30 000,0 tis. Kč) - zapojení finančních prostředků vytvořených v minulých letech do upraveného rozpočtu MČ Praha 7 (do rezervy OFI, ORJ 1015) a to prostřednictvím položky 8115 – financování 

30.INFORMACE o závěrečné zprávě auditu společnosti EvetData, v příspěvkové organizaci Pečovatelské centrum Praha 7, závěrečná zpráva auditu 

31.Dopisy, adresované Z MČ P7

32.Různé

33. Závěr   

 

Mgr. Jan Čižinský  
starosta městské části Praha 7

Online přenos můžete sledovat zde:
https://youtu.be/V51zNzY_6aI

24.08.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 958 x



Copyright © 2012 Městská část Praha 7