Česky   English

OZNÁMENÍ - U Trojského zámku, Praha 7, k.ú. Troja, č. akce TSK 9966 419

Městská část Praha 7
Úřad městské části
Stavební úřad
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA/DATUM

MČ P7 038476/2017/SU/Vav

Ob.31 /platnost SP

SZ: MČ P7 011063/2015/15

Ing. M. Vavřinová/ 220 14 4215

VavrinovaM@praha7.cz

9. 08. 2017


OZNÁMENÍ

o zahájení řízení o prodloužení platnosti společného rozhodnutí

Dne 4. 07. 2017 podal stavebník, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ: 03447286, Řásnovka  770/8, 110 15 Praha 1, u zdejšího stavebního úřadu žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení. Dnem podání žádosti bylo ve smyslu ust. § 44 odst. 1, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, zahájeno správní řízení.

Předmětem žádosti o prodloužení platnosti je

stavební povolení vydané ve společném řízení pod č.j.: MČ P7 028969/2015/OVT/Pel, Vav ze dne 8. července 2015, Spis.zn.: MČ P7 011063/2015/OVT/Ob.31 na stavbu:

  •  „U Trojského zámku, Praha 7, k.ú. Troja, č. akce TSK 9966 419“; Stavební úprava komunikace na č.parc. 1659/1 v k.ú. Troja, U Trojského zámku v Praze 7 ve vymezeném úseku, včetně úpravy přilehlých ploch na částech pozemků č.parc.1659/4, 1680/3, 1460/1, 1460/2 a 11/1, vše v k.ú. Troja,

které nabylo právní moci dne 25. 08. 2015.

  • Stavebník předpokládá, že stavba bude zahájena ke konci roku 2017.

Městská část Praha 7, Úřad městské části, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1, písm. c), zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ust. § 115 odst. 4, stavebního zákona, zahájení řízení o prodloužení platnosti společného rozhodnutí.

Účastníci řízení mají v souladu s ust. § 36 zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí v kanceláři č. 241, 2. patro Úřadu městské části Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 7/1000, v pondělí a ve středu v době 8.30 – 11.30, 12.30 – 17.00 hodin.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Stavební úřad zároveň v souladu s ust. § 36, odst. 1 správního řádu vydává toto

Usnesení

Účastníci řízení mají možnost sdělit stavebnímu úřadu své námitky, stanoviska, návrhy nebo připomínky k předmětu řízení ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení.

Ve stejné lhůtě jako účastníci řízení jsou povinny sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány.

Odůvodnění:

Podle ust. § 36 odst. 1, správního řádu, jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy.

Poučení:

Proti tomuto usnesení se dle ust. § 76, odst. 5 správního řádu mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k ODA – Odbor dopravních agend MHMP, podáním učiněným u stavebního úřadu ÚMČ Praha 7. Podle ust. § 76, odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ing. Helena Lubasová
vedoucí stavebního úřadu

Doručí se účastníkům řízení:

I.    účastníci - § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu

TSK hl.m. Prahy, a.s., IČ: 03447286

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5; IČ: 70889953

Hl. m. Praha, zast. EVM - MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1; IČ: 00064581

II.    účastníci - § 27 odst. 2 správního řádu

ÚMČ Praha 7 – úřední deska – doručení účastníkům řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dní

ÚMČ Praha Troja – úřední deska – doručení účastníkům řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dní (se žádostí o vyvěšení a oznámení doby vyvěšení)

-    jednotliví vlastníci nemovitosti na pozemku č.parc. 1583/6 v k.ú. Troja, budova bez č.p. / č. ev., dle aktuálního výpisu z KN

-    vlastník nemovitosti č.parc. 1659/5 v k.ú. Troja; Společenství vlastníků jednotek Povltavská č. 5, Praha 7, Povltavská 291/5, 171 00 Praha 7

Dotčené orgány:

-    MHMP – OPP, ODA

MHMP - RED, oddělení krizového managementu

ÚMČ Praha 7 - Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Stavební úřad - vod

-    HZS hl. m. Prahy, oddělení stavební prevence, Průběžná 74

-    HS hl. m. Prahy, odbor hygieny komunální, Rytířská 12

Na vědomí: Spisy

Oznámení.pdf

11.8.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 88 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7