Česky   English

OZNÁMENÍ - Novostavba bytového domu a garážové stání na pozemku č. parc. 1020/3, 1020/7, 1022/1, a 1022/5 v k.ú. Holešovice, Tusarova v Praze 7

Městská část Praha 7
Úřad městské části
Stavební úřad
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA/DATUM

MČ P7 044792/2017/SU/Vav

Ob.4_č.parc.1020/ DodPS

SZ: MČ P7 020851/2011/52

Ing. M. Vavřinová/ 220 14 4215

11. 08. 2017

Věc:   Oznámení o doplnění dokladů, které jsou podkladem pro vydání rozhodnutí,

  • Dodatečné povolení změny stavby: „Novostavba bytového domu a garážové stání na pozemku č. parc. 1020/3, 1020/7, 1022/1, a 1022/5 v k.ú. Holešovice, Tusarova v Praze 7.“, spočívající v:

- změně parkování; zrušení autovýtahu a parkování v 1.NP, vybudování vjezdové rampy pro najíždění do parkingu z úrovně 1.NP do 1.PP

- vložení stropní desky nad nájezdovou rampou

- prodloužení výtahové šachty do 7.NP

- úpravě rozsahu a velikosti oken v severní fasádě, částečné změny na západní a východní fasádě, jiné pohledové členění včetně uzavření prostoru 1.NP v rovině jižní fasády

- změně dispozice jednotek ve 2. – 7.NP a technologických prostor v úrovni 1.NP

- Změně termínu dokončení, podmínka č. 13 stavebního povolení; stavba bude dokončena do 12-ti měsíců od nabytí PM rozhodnutí o dodatečném povolení stavby

 

Dne 9. 08. 2017 stavebník spol. WELL Group, a.s., IČ: 25945068, Tusarova 1179/37, 170 00 Praha 7, zastoupený Lost Arch s.r.o., IČ: 28416368, Otradovická 731/11, 142 00 Praha 4, doplnil vyžádané doklady stanovené výzvou ze dne 23.06.2017, č.j.: MČ P7 024921/2017/SU/VAV/01, Spis.zn.: MČ P7 020851/2011/47.

Městská část Praha 7, ÚMČ, stavební úřad sděluje, že byly stavebnímu úřadu doplněny všechny potřebné doklady pro vydání rozhodnutí na výše uvedenou stavbu.

Účastníci řízení mají v souladu s ust. § 36 zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a to v kanceláři č. 241, 2. patro, Městské části Praha 7, Úřadu městské části, Nábř. Kpt. Jaroše 7/1000, v pondělí nebo ve středu v době 8.30 – 11.30, 12.30 – 17.00 hodin.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Stavební úřad zároveň v souladu s ust. § 36, odst. 1 správního řádu vydává toto

Usnesení

Účastníci řízení mají možnost sdělit stavebnímu úřadu své námitky, stanoviska, návrhy nebo připomínky k předmětu řízení ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Podle ust. § 36, odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy.

Poučení:

Proti tomuto usnesení se dle ust. § 76 odst. 5 správního řádu lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k STR - Odbor stavebního řádu MHMP, podáním učiněným u stavebního úřadu ÚMČ Praha 7. Podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ing. Helena Lubasová
vedoucí stavebního úřadu

Doručí se:

I.    účastníci - § 27 odst. 1a) správního řádu

Lost Arch s.r.o., Otradovická 731/11, 142 00 Praha 4; IČ: 28416368

II.    účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu

ÚMČ Praha 7 – úřední deska – doručení účastníkům řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dní

-    jednotliví vlastníci nemovitosti na pozemku č.parc. 1022/2 a 1022/3 v k.ú. Holešovice, č.p. 1179, Tusarova 37 v Praze 7, dle aktuálního výpisu z KN

-    vlastníci nemovitosti na pozemku č.parc. 1031/2 v k.ú. Holešovice, stavba bez č.p., Veselý Jiří a Veselý Milan, oba Na Petynce 425/144, 16900 Praha 6

-    jednotliví vlastníci nemovitosti na pozemku č.parc. 1019 a 1021 v k.ú. Holešovice, č.p. 1608, Komunardů 20 v Praze 7, dle aktuálního výpisu z KN

-    vlastník nemovitosti na pozemku č.parc. 1011 v k.ú. Holešovice, č.p. 876, Na Maninách 7 v Praze 7, GUARDIAN, s.r.o., Na Maninách 876/7

-    vlastníci nemovitosti na pozemku č.parc. 1020/1, 1020/5 a 1020/2 v k.ú. Holešovice, č.p. 453, Tusarova 41 v Praze 7, Ing. Jaroslav Šťastný a Renáta Šťastná, oba Tusarova 453/41, 17000 Praha 7

-    vlastník nemovitosti č.parc. 2319 v k.ú. Holešovice, ostatní komunikace, HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha 1

 

Dotčené orgány a správci sítí:

MHMP – Odbor památkové péče

MHMP – Odbor životního prostředí

MHMP – Odbor majetku, EVM + HOM

ÚMČ P7 – OŽP

ÚMČ P7 – ODO

ÚMČ P7 – SU, oddělení vodoprávní

HS hl.m. Prahy; pobočka - Centrum

HZS hl.m. Prahy; odd. ODP 2

TSK, svodná komise

Krajské ředitelství PČR

Na vědomí: 

Spisy

WELL Group, a.s., Tusarova 1179/37, 170 00 Praha 7

Oznámení.pdf

11.8.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 154 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7