Česky   English

Klíčové aktivity

Projekt bude řešen prostřednictvím realizace činností a naplňování cílů vykonávaných v rámci 3 klíčových aktivit, a to:

1.    Akční plánování

V rámci realizace tohoto bodu budou probíhat 4 klíčové podaktivity, a to:

1) Rozvoj partnerství

Cílem je sestavit Řídící výbor, iniciovat a posílit vazby mezi aktéry v území a představit jejich aktivity v oblasti vzdělávání.

2) Dohoda o prioritách

Smyslem je stanovit lokální vizi vzdělávání v území MAP a jejím cílem je provést syntézu existujících místních strategií a plánů s vazbou na předškolní a základní vzdělávání, prioritizovat oblasti rozvoje a zakotvit mechanismy a procesy spolupráce mezi relevantními partnery.

3) Akční plánování

Cílem je podpořit a rozvinout metodu akčního plánování na místní úrovni pro Prahu 7. Východiskem je Strategický rámec MAP do roku 2023.

4) Budování znalostních kapacit

Budování znalostních aktivit je zaměřeno na podporu přípravy Strategického rámce MAP a MAP formou vzdělávání primárně přímých účastníků projektu (členů řídicího výboru, členů pracovních skupin, účastníků workshopů, zpracovatelů podkladových informací pro analýzu a návrhových investičních a neinvestičních záměrů z jednotlivých škol) ve 4 hlavních tematických oblastech.

2.    Evaluace

Cílem evaluace je celkové zhodnocení realizace projektu, tzn. zhodnocení jeho procesní i věcné stránky, konkrétně pak řízení projektu, průběžné realizace aktivit projektu a dosahování cílů, a to včetně navržení případných opatření ke zlepšení.

3.    Řízení MAP

Aktivita probíhá souběžně s tvorbou strategie a jejím cílem je vytvořit funkční implementační strukturu k jejímu naplňování a řízení MAP pro Prahu 7.

02.12.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1170 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7