Česky   English
Úřad městské části > Úřední deska > Odbor kultury a sportu

Smlouva o poskytnutí dotace č. 153/PDBP/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
Č. 153/PDBP/2016

(dále jen „smlouva“)

Městská část Praha 7     
se sídlem nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
zastoupená Mgr. Janem Čižinským, starostou
IČO: 000 63 754
DIČ: CZ00063754
č.ú.: 2000870339/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 7
(dále jen „poskytovatel“)
na straně jedné

 a

Duha Jasmín
se sídlem Roháčova 333/19, 130 00 Praha 3 - Žižkov
zastoupen doc. Mgr. Petrem Pátou, Ph.D., předsedou
zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. L 37870
IČO: 677 77 732
(dále jen „příjemce“)
na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonemč. 24/2015 Sb. účinným ode dne 20. února 2015, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 153/PDBP/2016

21.09.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1247 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7