Česky   English
Úřad městské části > Úřední deska > Odbor kultury a sportu

Smlouva o poskytnutí dotace č. 6/DNNOS/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
Č. 6/DNNOS/2016

(dále jen „smlouva“)

Městská část Praha 7   
se sídlem nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
zastoupena Mgr. Janem Čižinským, starostou
IČO: 000 63 754
DIČ: CZ00063754
č.ú.: 2000870339/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
(dále jen „poskytovatel“)
na straně jedné

 a

Tenisový klub Sparta Praha, z. s.
se sídlem Za Císařským mlýnem 1115/2, 170 00 Praha 7, Bubeneč
zastoupený Petrou Černoškovou, předsedkyní správní rady a Michaelou Soukupovou Peterovou, místopředsedkyní správní rady
zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. L 3363
IČO: 452 50 413
DIČ: CZ45250413
č.ú.: 501155000/2700
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
(dále jen „příjemce“)
na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 6/DNNOS/2016

Přílohy

12.09.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1060 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7