Česky   English
Úřad městské části > Úřední deska > Odbor kultury a sportu

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/DNNOS/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
Č. 2/DNNOS/2016

(dále jen „smlouva“)

Městská část Praha 7   

se sídlem nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
zastoupena Mgr. Janem Čižinským, starostou
IČO: 000 63 754
DIČ: CZ00063754
č.ú.: 2000870339/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
(dále jen „poskytovatel“)
na straně jedné

 a

I.    Český Lawn - Tennis Klub Praha
se sídlem Ostrov Štvanice č. ev. 38, 170 00 Praha 7, Holešovice
zastoupený Vladislavem Šavrdou a Jaroslavem Jandusem, členy výboru
zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. L 2136
IČO: 452 43 077
č.ú.: 1471509/0300
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
(dále jen „příjemce“)
na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/DNNOS/2016

12.09.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 900 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7