Česky   English
Úřad městské části > Bezpečnost

Program protidrogové prevence MČ Praha 7 na období 2016 - 2017

Program protidrogové prevence

MČ Praha 7 na období 2016-2017

schválený usnesením Rady MČ Praha 7 č. 1010/15-R z jednání č. 69,

ze dne 27.10.2015

OBSAH

1.    Úvod

2.    Bezpečnostní analýza

    2.1.  Stručný popis Městské části Praha 7

    2.2.  Protiprávní činnost

    2.2.1.   Obvodní ředitelství městské policie Praha 7

    2.2.2.   Obvodní ředitelství policie Praha I   

3.   Institucionální analýza   

4.   Plán preventivních aktivit

    4.1.  Protidrogová prevence   

    4.2.  Projekty a využívání účelových dotací

1.  Úvod

Městská část Praha 7 (dále jen „městská část“) ve svém Programu protidrogové prevence  na období 2016 – 2017 (dále jen „preventivní program“) vychází  z Koncepce protidrogové politiky hl. m. Prahy na období 2014-2020 (příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/24 ze dne 27.3.2014) , Akčního plánu protidrogové politiky hl. m. Prahy na období 2014-2016 (příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 41/70 ze dne 11.9.2014) a Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na období 2014-2020 (příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27.3.2014). Rovněž tak navazuje na Program prevence kriminality MČ Praha 7 na období 2014-2015 schválený Radou MČ Praha 7 dne 11.03.2014 a který obsahuje i protidrogovou prevenci.

Příprava a koordinace programů a projektů zaměřených na protidrogovou prevenci je řízena  koordinátorem protidrogové prevence a prevence kriminality, který je organizačně začleněn na oddělení integrace cizinců a národnostních menšin  – Odbor kancelář starosty Úřadu městské části Praha 7.

Veškerá preventivní činnost a tvorba projektů je vyvíjena v souladu s aktuálními požadavky občanů městské části a ve spolupráci s Obvodním ředitelství městské policie Praha 7 a Obvodním ředitelství policie ČR Praha I.

2.     Bezpečnostní analýza

2.1.    Stručný popis Městské části Praha 7

Praha 7 je od 24. listopadu 1990 městská část hlavního města Prahy, která se rozkládá severně od historického centra Prahy převážně na levém břehu Vltavy, ale menší částí svého území zasahuje i na její levý břeh. Zahrnuje téměř celé katastrální území Holešovice, asi polovinu katastru Bubenče a malou část katastru Libně. Do 31. prosince 1991 patřila k Praze 7 také jihozápadní část katastrálního území Troja, která se od 1. ledna 1992 osamostatnila jako městská část Praha-Troja.

Praha 7 má  katastrální  výměru  7,09 km2,  žije  v  ní  43.585  obyvatel  včetně cizinců (zdroj http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx).

2.2.  Protiprávní činnost (trestné činy a přestupky)

Na území Prahy 7 jsou v současné době dislokována čtyři místní oddělení Policie ČR a to Místní oddělení Holešovice, Místní oddělení Holešovické nádraží, Místní oddělení Letná a Místní oddělení Výstaviště. Tato místní oddělení spadají pod Obvodní ředitelství policie Praha I, které je organizační součástí Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Dále je zde Obvodní ředitelství městské policie Praha 7, které je organizačním článkem Městské policie hlavního města Prahy.

2.2.1.   Obvodní ředitelství městské policie Praha 7

Vzhledem k zákonu č. 553/1991 Sb., o obecní policii nejsou strážníci obecní policie (v případě Prahy strážníci Městské policie hl. m. Prahy) oprávněny drogové delikty řešit. V případě jejich zjištění, resp. podezření ze spáchání těchto deliktů, je předávají místně příslušnému oddělení Policie České republiky.

Strážníci Obvodního ředitelství městské policie Praha 7 se zaměřují v této oblasti zejména na monitorování problémových míst (parky, stanice MHD, …) a to i na základě sběru použitého injekčního materiálu (do současné doby sebráno přes 5.500 ks ).

2.2.2.   Obvodní ředitelství policie Praha I

Na území Prahy 7 dochází k výrobě pervitinu a pěstování konopí v bytech pachatelů, ubytovnách levné cenové kategorie a opuštěných a odlehlých objektech a rovněž k distribuci těchto drog. K prodejům dochází jednak skrytě v bytech pachatelů, jednak v okolí Holešovického nádraží a klubu Cross a u zmíněných ubytoven.

Každoročně je počátkem listopadu v areálu Výstaviště pořádán veletrh konopí Cannafest. V průběhu loňského veletrhu byly policisty zadrženy desítky osob pro přechovávání drog, z nichž 7 mělo množství přesahující hranici pro trestný čin (množství větší než malé), ostatní v přestupkovém množství (většinou řešeno uložením blokové pokuty).

V obvodu Prahy 7 dochází k častým preventivním akcím prováděným příslušnými místními odděleními za účasti policistů služby kriminální policie a vyšetřování se zaměřením na alkohol a drogy a to především v restauračních zařízeních, klubech a okolí.

nápad trestné činnosti k 31.12. daného roku na území MČ Praha 7

 

2011

2012

2013

2014

Celkem

2.873

2.550

3.123

2.626

objasněno

981

1.027

1.321

1.188

objasněno v %

34,1

40,3

42,3

45,2

drogové trestné činy

 

2011

2012

2013

2014

celkem

28

142

160

100

objasněno

25

136

147

91

Objasněno v %

89,3

95,8

91,9

91

řízení MV pod vlivem návykových látek

2013

2014

147

183

3.    Institucionální analýza

Mezi instituce zapojené do systému protidrogové prevence na území Praha 7 lze zahrnout:

Policie České republiky, Obvodní ředitelství Praha I vyvíjí na  území  Prahy 7  základní preventivní aktivity zejména přímým výkonem služby (hlídková a obchůzková služba) a různými bezpečnostními a dopravně bezpečnostními akcemi. Zástupce ředitele pro vnější službu Obvodního ředitelství Praha I pravidelně dochází na jednání se starostou MČ Praha 7. Rovněž tak na jednání Komise prevence kriminality a sociálně patologických jevů jsou pravidelně zváni zástupci jednotlivých základních útvarů Policie ČR. Pravidelně jsou organizována jednání koordinátora protidrogové prevence s jednotlivými vedoucí základních útvarů na území Prahy 7.

V rámci protidrogové prevence byly organizovány místními odděleními PČR ve spolupráci se Službou kriminální policiemi vyšetřování OŘP Praha I bezpečnostní akce zaměřené na problematiku distribuce drog a řízením motorových vozidel pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Rovněž byly kontrolovány provozovny restaurací, diskoték a nočních klubů s důrazem na podávání alkoholu mladistvým.

V rámci besední a prezentační činnosti, docházeli policisté preventivně informačního oddělení Krajského ředitelství policie hl. města Prahy, dislokovaní na OŘP Praha I, za žáky základních škol na území  MČ Praha 7. Cílem těchto besed bylo seznámit žáky a vyučující mj. i s problematikou požívání alkoholu a drog.

Městská policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 7 se zapojuje do oblasti protidrogové prevence samotnou přítomností na veřejnosti, monitorování problémových míst a sběrem použitého injekčního materiálu, jak je již uvedeno výše.

Na oddělení integrace cizinců a národnostních menšin odboru Kancelář starosty Úřadu městské části je zařazen koordinátor protidrogové prevence a prevence kriminality, který zajišťuje funkční propojení tohoto preventivního programu s Akčním plánem a Koncepcí protidrogové politiky hlavního města Prahy. Rovněž tak spolupracuje se zástupci státní správy a samosprávy, Policií ČR, Městskou policií hlavního města Prahy a s nestátními neziskovým organizacemi, které ze zabývají obdobnou činností. Vykonává rovněž funkci tajemníka Komise prevence kriminality a sociálně patologických jevů Rady městské části Praha 7.

Komise prevence kriminality a sociálně patologických jevů je poradním orgánem Rady městské části. Ta  připravuje, projednává  a doporučuje materiály v oblasti protidrogové prevence pro jednání Rady městské části a Zastupitelstva městské části a předkládá Radě městské části návrhy realizace opatření v oblasti prevence kriminality dle aktuální situace.

4.     Plán preventivních aktivit

    4.1.  Protidrogová prevence

V následujícím období chceme navázat na zkušenosti z minulých let. Jedná se zejména o lektorskou a přednáškovou činnosti nestátních a neziskových organizací ve školách na území MČ Praha 7. O typ těchto přednášek je  zaznamenávána vzrůstající poptávka ze strany pedagogů a školních metodiků prevence základních a středních škol.  

Jedná se o nestátní neziskovou organizaci Česká koalice proti tabáku, z.s., Studničkova 2028/27, Praha 2 s projekty Nekuřátka, Típni to I a Típni to II pro žáky základních škol a Típni to III pro studenty středních škol.

Velmi oblíbené jsou přednášky z problematiky HIV/AIDS/DROGY od Martina Hornycha, U Starého koupadla 749, Úvaly.

Občanské sdružení Pyramidas, Pohůrecká 383/19, České Budějovice se zaměřuje na analýzu a dlouhodobý program drogové prevence a rizikového chování na školách.

Terénní program na území MČ Praha 7 je zajišťován nestátní neziskovou organizací Progressive, o.p.s., Minská 774/6, Praha 10. Tato organizace zasílá pravidelné měsíční zprávy, které jsou vyhodnocovány. Rovněž tak operativně reagují na podněty od občanů Prahy 7.

Výsledky jejich činnosti jsou uvedeny v tabulce:

2015

měsíc

počet kontaktů

počet nálezů

celkový počet vyměněných stříkaček

počet vydaných stříkaček

duben

74

237

382

280

květen

105

116

538

580

červen

85

44

207

322

červenec

91

79

378

481

srpen

133

103

479

640

září

111

103

628

710

V ulici Janovského se nachází Denní stacionář Sananim, z.ú., který jako zdravotnické zařízení poskytuje služby na základě zákonů č. 372/2011 Sb. a 379/2005 Sb. a sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

Centrum Alma, o.p.s, Milady Horákové 690/4, Praha 7 v minulém roce zajišťovala pro MČ Praha 7 kontaktní kampaň pro širokou veřejnost Volím vodu, která si kladla za cíl oslovit veřejnost a apelovat na rizika spojená s konzumací alkoholu.

Z oblasti prevence patologického hráčství byla školám nabízena činnost občanského sdružení Občané proti hazardu, Mánesova 53, Praha 2. O tyto přednášky však zájem nebyl.

V rámci Komise prevence kriminality a sociálně patologických jevů jsou projednávána témata grantů z protidrogové prevence. Následně po podání přihlášky do tohoto řízení, grantová komise zkoumá úplnost a správnost přihlášek, kvalitu podaných projektů a u každé žádosti stanoví, zda a v jaké výši doporučuje  poskytnou žadateli grant.

4.2.   Projekty a využívání účelových dotací

Městská část se bude i nadále snažit k naplnění svých cílů v oblasti protidrogové prevence získat různé dotační programy, které tak můžou v podstatné míře navýšit finanční částku věnované této problematice Jedná se zejména o dotační programy vyhlášené různými odbory Magistrátu hl. m. Prahy.

Jedná se zejména o Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro městské části (dříve III. program), kde bude žádáno o dotaci zejména na službu Harm Reduction, jelikož se jedná o specifickou protidrogovou službu a je v souladu se strategickými prioritami protidrogové politika hlavního města Prahy. Další podmínkou je nutnost certifikace odborné způsobilosti uvedené služby (RV KPP, MŠMT).

Zpracoval:

Bc. Jaroslav Fiala
koordinátor protidrogové prevence
a prevence kriminality

Dokument.pdf

08.01.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1356 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7