Česky   English
Úřad městské části > Bezpečnost

Program prevence kriminality MČ Praha 7 na období 2016-2017

Program prevence kriminality

MČ Praha 7 na období 2016 - 2017

schválený usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0976/15-R z jednání č. 67,

ze dne 20.10.2015

 

OBSAH

1.    Úvod

2.    Bezpečnostní analýza

    2.1.  Stručný popis Městské části Praha 7

    2.2.  Protiprávní činnost

    2.2.1.   Obvodní ředitelství městské policie Praha 7

    2.2.2.   Obvodní ředitelství policie Praha I

    2.2.3.   Místní oddělení Holešovice

    2.2.4.   Místní oddělení Holešovické nádraží

    2.2.5.   Místní oddělení Letná

    2.2.6.   Místní oddělení Výstaviště

3.   Institucionální analýza   

4.   Plán preventivních aktivit

    4.1.  Prevence kriminality   

    4.2.  Projekty a využívání účelových dotací

1.  Úvod

    Městská část Praha 7 (dále jen „městská část“) ve svém Programu prevence kriminality na období 2016 – 2017 (dále jen „preventivní program“) vychází  z platné Koncepce prevence kriminality hlavního města Prahy na léta 2013 až 2016, která je schválena v usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 21/6 ze dne 29.11.2012. Navazuje Program prevence kriminality MČ Praha 7 na období 2014-2015, který byl schválen Radou MČ Praha 7 dne 11.03.2014.

    Příprava a koordinace programů a projektů zaměřených na prevenci kriminality je řízena  koordinátorem protidrogové prevence a prevence kriminality, který je organizačně začleněn na oddělení integrace cizinců a národnostních menšin  – Odbor kancelář starosty Úřadu městské části Praha 7.

Veškerá preventivní činnost a tvorba projektů je vyvíjena v souladu s aktuálními požadavky občanů městské části a ve spolupráci s Obvodním ředitelství městské policie Praha 7 a Obvodním ředitelství policie ČR Praha I.

2.     Bezpečnostní analýza

2.1.    Stručný popis Městské části Praha 7

Praha 7 je od 24. listopadu 1990 městská část hlavního města Prahy, která se rozkládá severně od historického centra Prahy převážně na levém břehu Vltavy, ale menší částí svého území zasahuje i na její levý břeh. Zahrnuje téměř celé katastrální území Holešovice, asi polovinu katastru Bubenče a malou část katastru Libně. Do 31. prosince 1991 patřila k Praze 7 také jihozápadní část katastrálního území Troja, která se od 1. ledna 1992 osamostatnila jako městská část Praha-Troja.

Praha 7 má  katastrální  výměru  7,09 km2,  žije  v  ní  43.585  obyvatel  včetně cizinců (zdroj http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx).

2.2.  Protiprávní činnost (trestné činy a přestupky)

Na území Prahy 7 jsou v současné době dislokována čtyři místní oddělení Policie ČR a to Místní oddělení Holešovice, Místní oddělení Holešovické nádraží, Místní oddělení Letná a Místní oddělení Výstaviště. Tato místní oddělení spadají pod Obvodní ředitelství policie Praha I, které je organizační součástí Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Dále je zde Obvodní ředitelství městské policie Praha 7, které je organizačním článkem Městské policie hlavního města Prahy.

2.2.1.  Obvodní ředitelství městské policie Praha 7

početní stavy k 31.12. daného roku

2011

2012

2013

2014

99

93

89

87

počet použití TPZOV

2011

2012

2013

2014

5.028

4.472

4.476

3.500

počet zjištěných přestupků

 

2011

2012

2013

2014

Celkem

58.180

37.256

36.046

46.835

veřejný pořádek

4.994

5.876

3.643

5.166

Doprava

52.598

30.745

31.952

41.314

Ostatní

588

635

451

355

počet přestupků vyřešených v blokovém řízení

 

2011

2012

2013

2014

Celkem

18.670

14.388

11.898

13.234

veřejný pořádek

1.557

2.821

1.198

1.614

Doprava

16.895

11.385

10.596

11.533

Ostatní

218

182

104

87

částka za pokuty vyřešené v blokovém řízení

 

2011

2012

2013

2014

Celkem

5.141.200,-

3.964.100,-

2.767.100,-

2.878.400,-

veřejný pořádek

511.300,-

893.200,-

333.650,-

375.500,-

Doprava

4.602.800,-

3.020.500,-

2.406.400,-

2.483.900,-

Ostatní

27.100,-

50.400,-

27.050,-

19.000,-

2.2.2.   Obvodní ředitelství policie Praha I

nápad trestné činnosti k 31.12. daného roku na území MČ Praha 7

 

2011

2012

2013

2014

Celkem

2.873

2.550

3.123

2.626

objasněno

981

1.027

1.321

1.188

objasněno v %

34,1

40,3

42,3

45,2

2.2.3.   Místní oddělení Holešovice

početní stavy k 31.12. daného roku

2011

2012

2013

2014

39

35

33

35

počet zpracovaných spisů

 

2011

2012

2013

2014

trestné činy

864

783

907

632

přestupky

1.274

1.233

1.137

1.964

čísla jednací

1.662

1.564

1.501

1.117

počet bezpečnostních akcí

 

2011

2012

2013

2014

Sport

53

68

73

26

Kultura

8

7

5

5

Vlastní

5

9

16

17

Ostatní

4

4

4

5

2.2.4.   Místní oddělení Holešovické nádraží

početní stavy k 31.12. daného roku

2011

2012

2013

2014

32

32

28

27

počet zpracovaných spisů

 

2011

2012

2013

2014

trestné činy

409

476

521

433

přestupky

829

1.301

1.237

1.882

čísla jednací

586

629

701

953

počet bezpečnostních akcí

 

2011

2012

2013

2014

Sport

0

0

0

0

Kultura

0

0

0

0

Vlastní

18

18

18

15

Ostatní

0

0

0

0

2.2.5.   Místní oddělení Letná

početní stavy k 31.12. daného roku

2011

2012

2013

2014

41

39

39

38

počet zpracovaných spisů

 

2011

2012

2013

2014

trestné činy

1.106

933

1.166

974

přestupky

1.838

1.674

1.961

1.756

čísla jednací

2.669

2.339

1.915

1.608

počet bezpečnostních akcí

 

2011

2012

2013

2014

Sport

17

16

19

25

Kultura

0

0

0

0

Vlastní

18

14

23

29

Ostatní

7

5

6

9

2.2.6.   Místní oddělení Výstaviště

početní stavy k 31.12. daného roku

2011

2012

2013

2014

22

22

22

22

počet zpracovaných spisů

 

2011

2012

2013

2014

trestné činy

179

183

212

223

přestupky

1.439

1.715

1.285

896

čísla jednací

319

302

345

256

počet bezpečnostních akcí

 

2011

2012

2013

2014

Sport

40

60

72

56

Kultura

12

18

19

14

Vlastní

3

5

9

14

Ostatní

1

1

1

1

3.    Institucionální analýza

    Mezi instituce zapojené do systému prevence kriminality na území Praha 7 lze zahrnout:

Policie České republiky, Obvodní ředitelství Praha I vyvíjí na  území  Prahy 7  základní preventivní aktivity zejména přímým výkonem služby (hlídková a obchůzková služba) a různými bezpečnostními a dopravně bezpečnostními akcemi. Zástupce ředitele pro vnější službu Obvodního ředitelství Praha I pravidelně dochází na jednání se starostou MČ Praha 7. Rovněž tak na jednání Komise prevence kriminality a sociálně patologických jevů jsou pravidelně zváni zástupci jednotlivých základních útvarů Policie ČR. Pravidelně jsou organizována jednání koordinátora prevence kriminality s jednotlivými vedoucí základních útvarů na území Prahy 7.

V rámci prevence kriminality byly v průběhu celého roku 2014 organizovány místními odděleními PČR vlastní bezpečnostní akce zaměřené na veřejný pořádek, dopravu a snížení nápadu pouliční trestné činnosti. Rovněž byly kontrolovány provozovny restaurací, diskoték a nočních klubů s důrazem na podávání alkoholu mladistvým. Hlídky dopravní i pořádkové policie byly přítomny na místech nebezpečných pro chodce, zejména v blízkosti škol v době začátku a ukončení vyučování.

V rámci besední a prezentační činnosti, docházeli policisté preventivně informačního oddělení Krajského ředitelství policie hl. města Prahy, dislokovaní na OŘP Praha I, za žáky ZŠ Bratrská, ZŠ Plamínkové, ZŠ Umělecká, ZŠ Holešovice, ZŠ Korunovační. Cílem těchto besed bylo seznámit žáky a vyučující s prací policie a s problematikou osobního bezpečí, bezpečí na internetu, šikany a kyberšikany, alkoholu a drog a s dopravní výchovou. Termíny a témata besed se realizovali náhodně dle domluvy mezi školou a policistou.

Mezi další důležité prezentační akce patří např. Den integrovaného záchranného systému (areál Výstaviště Praha ), Preventivní vlak (nádraží Praha – Bubny), Dětský den MV ČR (Stromovka), beseda s občany Prahy 7 a Bezpečné prázdniny (Letenská pláň).

Policisté místních oddělení úzce spolupracují s pracovníky OSPOD a dalšími zaměstnanci ÚMČ Praha 7, kteří se zabývají mj. i bezpečností dětí v obvodu.

K preventivní činnosti patří i sledování a vyhodnocování záběrů z kamer městského kamerového systému (MKS). Ze statistik jednoznačně vyplývá užitečnost MKS při objasňování trestných činů a přestupků, jakož i jeho přínos pro rychlost a adekvátnost rozhodování při narušení veřejného pořádku v průběhu demonstrací, různých kulturních, společenských a politických akcí nebo sportovních utkání s bezpečnostním rizikem.

Městská policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 7 je velmi důležitým nástrojem prevence kriminality na území Prahy 7. Ředitel Obvodního ředitelství Praha 7 pravidelně dochází na jednání se starostou MČ Praha 7. Rovněž tak i na jednání Komise prevence kriminality a sociálně patologických jevů jsou pravidelně zváni zástupci Obvodního ředitelství Praha 7.

Na oddělení integrace cizinců a národnostních menšin odboru Kancelář starosty Úřadu městské části je zařazen koordinátor protidrogové prevence a prevence kriminality, který zajišťuje funkční propojení preventivního programu s Programem prevence Magistrátu hlavního města Prahy. Rovněž tak spolupracuje se zástupci státní správy a samosprávy, Policií ČR, Městskou policií hlavního města Prahy a mapuje bezpečnostní situaci na území Prahy 7. Zároveň vykonává funkci tajemníka Komise prevence kriminality a sociálně patologických jevů Rady městské části.

Oddělení krizového řízení odboru Kancelář starosty spolupracuje s Policií ČR a Městskou policií hlavního města Prahy při zajišťování bezpečnosti na území městské části, v oblasti situační prevence spolupracuje s Odborem krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy při umístění nových kamer v rámci městského kamerového systému.

Komise prevence kriminality a sociálně patologických jevů je poradním orgánem Rady městské části, připravuje  a doporučuje materiály v oblasti prevence kriminality pro jednání Rady městské části a Zastupitelstva městské části a předkládá Radě městské části návrhy realizace opatření v oblasti prevence kriminality dle aktuální situace.

V neposlední řadě je třeba zmínit i různé odbory městské části, které se podílejí na akcích typu „Bezpečné prázdniny“ a „Dny integrovaného záchranného systému“.

4.     Plán preventivních aktivit

4.1.  Prevence kriminality

V následujícím období chceme navázat na “dobrou praxi” z minulých let, která spočívá zejména v lektorské a přednáškové činnosti nestátních a neziskových organizací ve školách na území Prahy 7. Tato činnost reflektuje na vzrůstající poptávku ze strany pedagogů a školních metodiků prevence základních a středních škol.

Jedná se o přednášky z problematiky extremismu, rasismu a antisemitismu a diváckého násilí od nestátní neziskové organizace Imperativ, z.s., Kovařovicova 1141/3, Praha 4.

Problematice prevence elektronického násilí a kriminality je věnován ve spolupráci s  Národním centrem bezpečnějšího internetu, Prvního pluku 347/12a, Praha 8 projekt “Praha 7 Bezpečně online”, který má roce 2015 již 3. pokračování.

Ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému se počítá s pokračováním  projektů “Jak se hlídá Praha 7”, resp. “Den integrovaného záchranného systému”, které jsou zaměřeny na spolupráci městské části se složkami IZS a na připravenost k zajištění bezpečnosti občanů na území Prahy 7.

Dlouhodobý projekt “Bezpečné prázdniny” je zaměřen na rizika vycházející z chování současné společnosti a na možnosti ochrany dětí před nebezpečími, která skytají nejen letní prázdniny. Cílem je naučit děti a mládež správnému chování v rizikových situacích a zvýšit jejich právní vědomí.

Ve spolupráci s Preventivním a informačním oddělením Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy a s Útvarem prevence Městské policie hlavního města Prahy jsou organizovány a zajišťovány přednášky z různých oblastí prevence a to zejména :

  • ochrana osob a majetku
  • podvody na seniorech
  • dopravní výchova
  • právní odpovědnost
  • rizikové chování.

Jako v minulých letech bude organizována “Senior akademie”, což je rozsáhlý vzdělávací cyklus přednášek pro seniory v oblasti prevence kriminality (senioři versus podvodníci, základy právního vědomí, bezpečnost seniorů v metropoli, domácí násilí, chov psů, základy první pomoci a požární ochrana) . Tento projekt přispívá k pocitu osobního bezpečí a k ochraně osob a majetku v bezprostřením okolí.

Ve spolupráci s Útvarem prevence Městské policie hlavního města Prahy budou na vabraných základních školách na území MČ Praha 7 pořádány přednášky z problematiky nálezu nebezpečných předmětů a nebezpečné pyrotechniky.

Z oblasti selektivní primární prevence se jeví jako velmi přínosná spolupráce s nestátní neziskovou  organizací Jules a Jim, o.s., Krkonošská 1534/6, Praha 2 a to zejména v problematice šikany. V této problematice se osvědčila i spolupráce s Pedagogicko-psychologicou poradnou pro Prahu 7 a 8, Glowackého 6/555, Praha 8.

V rámci Komise prevence kriminality a sociálně patologických jevů jsou projednávána témata grantů z oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence. Následně po podání přihlášky do tohoto řízení, grantová komise zkoumá úplnost a správnost přihlášek, kvalitu podaných projektů a u každé žádosti stanoví, zda a v jaké výši doporučuje  poskytnou žadateli grant.

Problematika situační prevence, jejimž cílem je omezování kriminogenních situací a zvýšení pravděpodobnosti odhalení pachatele, je řešena různými technickými opatřeními. Ta jsou zaměřena na znesnadňování podmínek pro páchání trestné činnosti , na zvyšování míry objasněnosti tretných činů a na zabezpečení majetku a zdraví občanů. Jejich účinnost se projevuje zejména u majetkové trestné  činnosti. Na území MČ Praha je v současné době celkem 64 kamer, které jsou součástí Městského kamerového systému hlavního města Prahy (http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_bezpecnosti_a_krizoveho_rizeni/documents-seznam_kamer_praha_7.html). Ty jsou využívány Městskou policií hlavního města Prahy a Policií ČR k zjišťování a odhalování přestupků, trestných činů a v neposlední řadě i k zabezpečování provozu na pozemních komunikací. Z pravidelného hodnocení Policie  ČR - Krajské ředitelství hlavního města Prahy jednozančně vyplývá, že v místech monitorováných kamerami došlo ke zlepšení úspěšnosti zásahů proti pachatelům trestné činnosti, tak i proti osobám, které nějakým způsobem narušují veřejný pořádek (http://praha7.cz/Urad-mestske-casti/Krizove-rizeni-/Mestsky-kamerovy-system).

4.2.   Projekty a využívání účelových dotací

Městská část bude k naplnění svých cílů v oblasti prevence kriminality využívat různé dotační programy, které tak můžou v podstatné míře navýšit finanční částku na tuto oblast věnovanou. Jedná se zejména o dotační programy vyhlášené různými odbory Magistrátu hl. m. Prahy a ministerstvy.

Jedná se např. o Městský program prevence kriminality v hlavním  městě Praze, kde se bude žádat o dotaci např. na projekt “Bezpečné prázdniny” (více výše), “Praha 7 Bezpečně online” (více výše) a resocializační pobyt pro děti a mládež ze sociokulturně znevýhodněného prostředí “Už si rozumíme”, který je každoročně pořádán ve spolupráci s Odborem sociálním a zdravotnictví ÚMČ Praha 7 a nestátní neziskovou organizací YMCA.

V roce 2015 jsme se zapojily do pilotního projektu “Bezpečnostní dobrovolník”, který spočívá v zapojování široké laické veřejnosti do zabezpečování veřejného pořádku (zvýšení bezpečnosti na rizikových přechodech pro chodce především i předškoních a školních zařízení, posílení bezpečnosti a zvýšení pocitové pohody uživatelů hojně navštěvovaných parků a jiných veřejných prostranství formou monitorigu a nahlašování černých skládek, poškozeného či chybějícího dopravního značení a jiného veřejného zařízení). Odbor bezpečnostní politiky a prevence Ministerstva vnitra ČR se rozhodl tuto aktivitu podpořit  v plné výši.

Zpracoval:

Bc. Jaroslav Fiala
koordinátor protidrogové prevence
a prevence kriminality

Dokument.pdf

08.01.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1405 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7