Česky   English
Úřad městské části > Organizační struktura > ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ - OŽV

Lhůty pro vyřízení

OHLÁŠENÍ ŽIVNOSTI

Splní-li ohlašovatel  všechny podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, provede živnostenský úřad  zápis do živnostenského rejstříku  do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

 

ŽÁDOST O KONCESI

V případě  koncesované živnosti do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese  živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.

Pokud nelze vydat rozhodnutí bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů od zahájení  řízení, k nimž se připočítává doba

a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou, nebo jde-li o zvlášť složitý případ
b) nutná k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.

 

ZÁPIS DO EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKATELE

Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 2e  zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.

 

OSTATNÍ PODÁNÍ

Dle správního  řádu, tj. v jednoduchých věcech bez zbytečného odkladu.

13.10.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1812 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7