Česky   English
Úřad městské části > Organizační struktura > ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ - OŽV

Správní poplatky

podle  zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ  
(Položka 24 Sazebníku citovaného zákona)

a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání

1 000 Kč

b) Další ohlášení živnosti

500 Kč 

c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

1 000 Kč

d) Přijetí další žádosti o koncesi

500 Kč

e) Změna rozhodnutí o udělení koncese

500 Kč

f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost

500 Kč

g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

100 Kč

h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost

20 Kč za každou i započatou stránku

 Předmětem poplatku není

1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.

2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.

3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.

4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky

1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.

3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.


ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ
(Položka 6 Sazebníku citovaného zákona)

a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence

1 000 Kč

b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci

500 Kč

c) Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele

100 Kč

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen zápis osoby provozující zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., pokud se tato osoba zaeviduje do evidence zemědělského podnikatele ve lhůtě a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem .

 Předmětem poplatku není

Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

13.10.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1906 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7