Česky   English
Úřad městské části > Organizační struktura > ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ - OŽV

Průvodce zemědělským podnikáním

Zemědělským podnikatelem podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou

a) je plně svéprávná,

b) má trvalý pobyt  na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,

c) pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie; základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna

 1. plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání,

 2. plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah.

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle tohoto zákona.

Od 1.1.2015 lze podat žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

Fyzické osoby k zápisu do Evidence zemědělského podnikatele musí  předložit průkaz totožnosti, žádost o zápis do této evidence (lze získat a vyplnit na místě) a zaplatit  správní poplatek (viz sekce SPRÁVNÍ POPLATKY).

Osoba jednající jménem právnické osoby k zápisu do Evidence zemědělského podnikatele MUSÍ předložit průkaz totožnosti, žádost o zápis do této evidence (lze získat a vyplnit na místě) a zaplatit správní poplatek (viz sekce SPRÁVNÍ POPLATKY).

Dle přechodných ustanovení čl. II zákona č. 85/2004 Sb., kterým se novelizoval zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, které nabyly účinnosti dnem 1.5.2004, platilo osvědčení vydané samostatně hospodařícímu rolníkovi podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., pouze 5 let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 85/2004 Sb., tj. do 1.5.2009. Fyzická osoba, která nadále hodlá podnikat v zemědělství, musí být zapsána v Evidenci zemědělského podnikatele, nemůže provozovat svoji činnost na základě osvědčení samostatně hospodařícího rolníka. Upozorňujeme, že výše uvedené lhůty platily pouze pro podnikatele - fyzické osoby, kterým bylo podle původní právní úpravy vydáno osvědčení o samostatně hospodařícím rolníkovi. Právnické osoby, které podnikají v zemědělství, měly požádat o vydání osvědčení o zápisu do Evidence zemědělského podnikatele dnem nabytí účinnosti zákona č. 85/2004 Sb., tzn. již 1.5.2004.

10.05.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1684 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7