Česky   English

Stavební úřad

Dnem 1. ledna 2007 nabyl účinnost nový zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento zákon nahrazuje původní stavební zákon čís. 50/1976 Sb., v pl. znění a z hlediska práv a povinností přinesl řadu podstatných změn jak pro orgány státní správy, tak i pro občany - stavebníky.

Nová právní úprava předepisuje povinně užití těchto formulářů podání:

Předepsané formuláře žádostí publikované v přílohách 1- 15 k vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění:

V případě žádostí a ohlášení, které žadatel předkládá vodoprávnímu úřadu, jsou rovněž předepsané formuláře. Formuláře jsou přílohami k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů, účinných dnem 6.12.2011.

Vydání správního rozhodnutí je ve smyslu zákona čís. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, zpoplatněno.

Jestliže rozhodnutí stavebního úřadu je v rozporu s představami účastníka řízení (občan), lze použít možnosti poskytované správním řádem – odvolání účastníka řízení. Pak napadené rozhodnutí na základě odvolání přezkoumává odvolací – neboli druhoinstanční orgán, nadřízený příslušnému Stavebnímu úřadu – odbor stavebního řádu  MHMP.

Stavební úřad také povoluje vybrané komunikace a vydává v rozsahu pravomocí vyplývajících ze Statutu hl.m.Prahy rozhodnutí podle vodního zákona.

03.11.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 7216 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7