Česky   English
Úřad městské části > Čistota a životní prostředí

Nakládání s bioodpady a kovy v roce 2015

Dne 1. ledna 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 229/2014 Sb. Z ustanovení § 17 odst. 3 zmíněného zákona vzniká obcím povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Ministr životního prostředí Richard Brabec dne 15. 12. 2014 podepsal finální znění vyhlášky „o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů“.

Z vyhlášky č. 321/2014 Sb. z 16. 12. 2014 (dále jen „Vyhláška“) vyplývá, že obce mají možnost volby při stanovení konkrétních požadavků na sběrnou síť na svém území. Obce mohou plnit tuto povinnost mimo jiné prostřednictvím sběrných dvorů. Hlavní město Praha tedy povinnost danou zákonem pro kov i bioodpady splňuje.

Níže je podrobněji popsáno, jak hl. m. Praha, jakožto původce odpadů, zajišťuje systém.

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

Z Vyhlášky vyplývá, že obce jsou povinny zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro bioodpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku.

Systém nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady v hl. m. Praze je založen na stabilním sběru prostřednictvím sběrných dvorů (dále jen SD) a stabilního sběrného místa rostlinného bioodpadu v Praze 10 Malešicích a také na dalších rozvíjejících se systémech sběru, které jsou blíže k místu vzniku odpadu, jako jsou velkoobjemové kontejnery a mobilní sběrné dvory.

Hl. m. Praha také v rámci plnění plánu odpadového hospodářství původce odpadů podporuje kompostování BRKO přímo u občanů. Nyní je tato podpora realizována především formou informačně osvětové kampaně v rámci oslav Dne Země, která probíhá na 22 MČ.

Podporováno je také domácí kompostování občanů (na zahrádkách, balkónech i v domácnosti) či kompostování komunit (tj. kompostování více domácností v jednom společném kompostéru). Více informací na www.kompostuj.cz.

Velmi častým dotazem je nyní přistavování „hnědých kontejnerů“ na bioodpad. Jak již bylo uvedeno výše, novela zákona o odpadech nezavádí obcím povinnost sběru bioodpadů pomocí „hnědých kontejnerů“, jak se často občané mylně domnívají. Nicméně hl. m. Praha o tomto způsobu uvažuje. Celoplošnému zavedení sběru bioodpadů pomocí „hnědých kontejnerů“ nepřispívá především nestandardní režim, kdy je odbor MZO již třetím rokem nucen uzavírat smlouvy na svoz odpadu na krátká časová období, kde bohužel není prostor pro rozšiřování separací komodit. Proto doufejme, že se odboru MZO podaří uzavřít desetiletý tendr.

Pro doplňující informace je pro agendu bioodpadů na oddělení odpadů MZO kontaktní osobou Ing. Anna Tvrdíková (linka 4277; anna.tvrdikova@praha.eu).

KOVY

Sběr kovů je v hl. m. Praze zajištěn pomocí SD. Mimo to v hl. m. Praze od 1.5.2013 funguje na vytipovaných MČ pilotní projekt na sběr a svoz nápojových plechovek a od 1.7.2014 byl pilotní projekt rozšířen na sběr a svoz kovových obalů. Sběr kovových obalů probíhá do samostatných nádob umístěných ke stanovištím tříděného odpadu, více informací na: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/novinky_a_pilotni_projekty/sber_kovovych_obalu.html

Pro doplňující informace je pro agendu kovů na oddělení odpadů MZO kontaktní osobou Ing. Lukáš Janda (linka 4263; lukas.janda@praha.eu).

19.01.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2024 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7