Česky   English
Úřad městské části > Čistota a životní prostředí

Zimní údržba chodníků

Chodníky jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, spravuje je Technická správa komunikací hl.m. Prahy.

Uvedená organizace zajišťuje zimní službu dle mapy: http://zimni-udrzba.tsk-praha.cz/imapa.aspx mapa zimní údržby chodníky + vozovky

Kontakty na pracovníky TSK http://zimni-udrzba.tsk-praha.cz/www/kontakty%20os%20zuk.pdf

MČ P7 zajišťuje zimní údržbu na chodnících:

Čechova, Dobrovského, Heřmanova, Kostelní, Na Maninách, Osadní, Ovenecká, Schnirchova, Skalecká, U Průhonu, domy městské části, chodníky u školských zařízení ZŠ Ortenovo n. ZŠ Korunovační, ZŠ Umělecká, ZŠ Letohradská, Fr. Křížka, ZŠ, Strossmayerovo n., ZŠ Tusarova, MŠ Ortenovo náměstí, MŠ Kostelní, MŠ Rajská, MŠ Tusarova, MŠ Na Výšinách, MŠ U Uranie , chodníky podél dětských hřišť, Plynární Rajská, Jateční komunardů, Ortenovo náměstí obvodové chodníky parků: Ortenovo náměstí, Tusarova,

Kontakt OŽP:

Zimní údržba vozovek

Vozovky jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, spravuje je Technická správa komunikací hl.m. Prahy. Uvedená organizace zajišťuje zimní službu dle mapy: http://zimni-udrzba.tsk-praha.cz/imapa.aspx mapa zimní údržby chodníky + vozovky

Kontakty na pracovníky TSK http://zimni-udrzba.tsk-praha.cz/www/kontakty%20os%20zuk.pdf

 

Zimní údržba chodníků - Upravuje zákon č. 13/1997 Sb.o pozemních komunikacích.

Sjízdnost dálnice, sjízdnost a schůdnost silnice a místní komunikace a její zabezpečení

§ 26

(1) Dálnice, silnice a místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

(2) V zastavěném území obce jsou místní komunikace a průjezdní úsek silnice schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

(3) Stavebním stavem dálnice, silnice nebo místní komunikace se rozumí jejich kvalita, stupeň opotřebení povrchu, podélné nebo příčné vlny, výtluky, které nelze odstranit běžnou údržbou, únosnost vozovky, krajnic, mostů a mostních objektů a vybavení pozemní komunikace součástmi a příslušenstvím.

(4) Dopravně technickým stavem dálnice, silnice nebo místní komunikace se rozumí jejich technické znaky (příčné uspořádání, příčný a podélný sklon, šířka a druh vozovky, směrové a výškové oblouky) a začlenění pozemní komunikace do terénu (rozhled, nadmořská výška).

(5) Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost, jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky.

(6) Závadou ve sjízdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve sjízdnosti dálnice, silnice nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

(7) Závadou ve schůdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

§ 27

(1) Uživatelé dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku nemají nárok na náhradu škody, která jim vznikla ze stavebního stavu nebo dopravně technického stavu těchto pozemních komunikací.

(2) Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

(3) Vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

(4) Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá podle obecných právních předpisů vlastníkům sousedních nemovitostí za škody, které jim vznikly v důsledku stavebního stavu nebo dopravně technického stavu těchto komunikací; neodpovídá však za škody vzniklé vlastníkům sousedních nemovitostí v důsledku provozu na těchto pozemních komunikacích.

(5) Úseky silnic, místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, je vlastník povinen označit podle zvláštního právního předpisu2) nebo prováděcího právního předpisu. Vymezení takových úseků silnic stanoví příslušný kraj svým nařízením a vymezení úseků místních komunikací a chodníků stanoví příslušná obec svým nařízením.

(6) Prováděcí předpis blíže vymezí rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti dálnice, silnice a místní komunikace. Obec stanoví nařízením rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

29.12.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 3240 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7