Česky   English

Občanské průkazy

OBČANSKÉ PRŮKAZY

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Lze jej na žádost vydat také občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství.

Typy občanských průkazů:

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji se vydávají:

 • občanu mladšímu 15 let s dobou platnosti na 5 let
 • občanu ve věku od 15 do 70 let s dobou platnosti na 10 let
 • občanu staršímu 70 let s dobou platnosti na 35 let

Občan si může zvolit, zda požádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu.

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů:

 • s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, nebo v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události,
 • s dobou platnosti na 3 měsíce, kdy je občanu vydáván občanský průkaz bezprostředně po nabytí státního občanství,
 • s dobou platnosti na 1 měsíc, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva, nebo z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu. Žádost o jeho vydání se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestování do států Evropské unie.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

 • Občan starší 15 let, předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí ( pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji využije fotografie a podpis vedené v informačním systému evidence občanských průkazů nebo v informačním systému evidence cestovních dokladů, od jejichž pořízení neplynula doba delší než 1 rok ).
 • Za občana mladšího 15 let podává žádost a přebírá občanský průkaz zákonný zástupce, místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
 • Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost i přebírá občanský průkaz opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven.
 • Za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 • O občanský průkaz musí občan požádat nejpozději do 30 dnů po dosažení 15 let .

Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu a přebírá vyhotovený občanský průkaz, je povinen prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem.

Zákonný zástupce je povinen prokázat svou totožnost a doložit oprávněnost k zastupování

 • RODIČ – RODNÝ LIST DÍTĚTE
 • JINÝ ZÁSTUPCE – ROZHODNUTÍ SOUDU

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Splnění požadovaných náležitostí, které ukládá zákon o občanských průkazech č. 328/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až Praha 22
 • v elektronické podobě místně příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností na formuláři stanoveném ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup za těchto podmínek – lze použít digitalizovanou fotografii občana a jeho podpis z evidence občanských průkazů nebo z evidence cestovních dokladů, jestliže od vydání dokladu, pro jehož účely byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7 , odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel.

Dveře č. 175 -179,
tel.: 220 144 210, 220 144 205, 220 144 145

 

Úřední hodiny:

Pondělí

7.30 - 11.30

12.30 - 18.00

Úterý

7.30 - 11.30

12.30 - 14.00

Středa

7.30 - 11.30

12.30 - 18.00

Čtvrtek

7.30 - 11.30

12.30 - 14.00

Pátek

bez úředních hodin

Poslední příjem žádostí pro odbavení je půl hodiny před koncem úředních hodin.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

Při podání žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se nevyplňuje žádost ani se nepředkládá fotografie.

Fotografii ( digitalizovanou podobu občana ) pořizuje u obecního úřadu obce s rozšířenou působností úředník při podání žádosti nebo fotograf, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož požádáte o vydání občanského průkazu

 • doklady stanovené zákonem (viz níže),
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Po přijetí žádosti vám budou předložené doklady vráceny. Dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu je občan povinen odevzdat při převzetí nového občanského průkazu.

K žádosti o vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky je třeba předložit:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.

K žádosti o vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt je třeba předložit:

 • rodný list, to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

K žádosti o vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu je třeba předložit:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana,
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující jednat za právnickou osobu.

K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit.

 • dosavadní občanský průkaz
 • v případě, že občan předkládá před vydáním nového občanského průkazu občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství, je povinen předložit rodný list.

K žádosti o vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený , zničený nebo poškozený (nemůžete předložit dosavadní občanský průkaz) je třeba předložit:

 • potvrzení o občanském průkazu
 • občan je povinen prokázat svou totožnost ( rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz )

Převzetí občanského průkazu:

 • občan je povinen převzít občanský průkaz osobně
 • za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce; místo zákonného zástupce občanský průkaz přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník
 • za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • občanský průkaz převezme občan u úřadu, u kterého byla žádost o vydání občanského průkazu podána
 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji lze převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti
 • občan je povinen při převzetí občanského průkazu prokázat svou totožnost
 • při převzetí občanského průkazu občan zadá bezpečností osobní kód ( 4 – 10 číslic ), který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy
 • bezpečnostní osobní kód nezadává občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání překážka těžko překonatelná

Správní poplatky:

 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem – 500, - Kč
 • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc - 100,- Kč
 • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce - 100,- Kč
 • Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 50,- Kč
 • Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 100,- Kč
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100, - Kč
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200, - Kč
 • Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu - 100, - Kč
 • Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100, - Kč

Lhůty pro vyřízení:

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti

Právní předpisy:

 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška MV ČR č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Za správnost návodu odpovídá:

Štěpánka KOŽÍŠKOVÁ, vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel, tel.: 220 144 210, koziskovas@p7.mepnet.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.3.2016

17.03.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 42581 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7