Česky   English

Výdej údajů z evidence obyvatel

VÝDEJ ÚDAJŮ Z EVIDENCE OBYVATEL

 • Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky (dále jen „občan“), osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.
 • Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti mohou poskytovat údaje z informačního systému evidence obyvatel v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů nebo zvláštním právním předpisem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

 • Žádost může podat obyvatel starší 15 let.
 • Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá
  o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. 
 • O poskytnutí údajů může rovněž požádat podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů. Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let pouze Ministerstvem vnitra.

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytuje na žádost obyvatele údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě a k osobě blízké. K osobě blízké se poskytuje pouze údaj  
o datu, místu a okresu úmrtí, popř. místu a státu úmrtí.

 

Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Na vyplněné „Žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému“ musí být úředně ověřený podpis žadatele. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel předloží občanský průkaz a podepíše žádost před orgánem příslušným
k poskytování údajů. Formuláře občan vyplňuje a podepisuje do bíle vyznačených rubrik.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Osobní účastí na odboru správních agend, oddělení dokladů a evidence obyvatel.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7, odbor správních agend, oddělení dokladů a evidence obyvatel.

 

Dveře č. 174, tel.: 220 144 210, 220 144 204-8

 

Úřední hodiny:

Pondělí

7.30 - 11.30

12.30 - 18.00

Úterý

7.30 - 11.30

12.30 - 14.00

Středa

7.30 - 11.30

12.30 - 18.00

Čtvrtek

7.30 - 11.30

12.30 - 14.00

Pátek

bez úředních hodin

Poslední příjem žádostí pro odbavení je půl hodiny před koncem úředních hodin.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému obdržíte na příslušném oddělení dokladů a evidence obyvatel nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2 , IC Dělnická 44IC Úřad - nábř. Kpt. Jaroše 1000

Správní poplatky:

Za každou vyřízenou žádost zaplatí občan 50 Kč správní poplatek v hotovosti.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

Právní předpisy:

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Za správnost návodu odpovídá:

Štěpánka  KOŽÍŠKOVÁ, vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel, tel.: 220 144 210

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

10.12.2014

 

27.07.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 7770 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7