Česky   English

Cestovní doklady

CESTOVNÍ DOKLADY

 • cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky přes hraniční přechod, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána
 • cestovní pas obsahuje strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji
 • cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů
 • je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, je lhůta pro vydání 120 dnů
 • žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů

UPOZORNĚNÍ

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené zákony dané země. Ke sdělování aktuálních podmínek a informací ke vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu.

 

Základní informace k cestování do cizích států naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí v kapitole Státy světa - informace na cesty.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Cestovní pasy se vydávají:

 • občanu mladšímu 15 let s dobou platnosti na 5 let
 • občanu staršímu 15 let s dobou platnosti na 10 let

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

 • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti přiložit souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou
 • soudem určený opatrovník za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti
 • za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny

Zákonný zástupce je povinen prokázat svou totožnost a doložit oprávněnost k zastupování

 • RODIČ – RODNÝ LIST DÍTĚTE
 • JINÝ ZÁSTUPCE – ROZHODNUTÍ SOUDU

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Splnit náležitosti požadované při podávání žádosti o cestovní pas, které ukládá zákon o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu s výjimkou konzulárního úřadu vedeném honorárním konzulárním úředníkem;žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě nelze podat u zastupitelského úřadu

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7 , odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel

Dveře č. 177-178,
tel.: 220144210,220144204

 

Úřední hodiny:

Pondělí

7.30 - 11.30

12.30 - 18.00

Úterý

7.30 - 11.30

12.30 - 14.00

Středa

7.30 - 11.30

12.30 - 18.00

Čtvrtek

7.30 - 11.30

12.30 - 14.00

Pátek

bez úředních hodin

Poslední příjem žádostí pro odbavení je půl hodiny před koncem úředních hodin.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

Při žádosti o vydání CDBP se nevyplňuje žádost ani se nepředkládá fotografie.

Je nutná osobní účast žadatele.

 

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit:

 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list), doklad o státní občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky)
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list dítěte nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě rozhodnutí o občana mladšího 15 let
 • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana, jehož svéprávnost byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu
 • doklad o oprávnění k zastupování občana členem domácnosti, tj. příslušné rozhodnutí soudu
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí

Převzetí cestovního pasu

 • občan starší 15 let je povinen převzít cestovní pas osobně
 • za občana mladšího 15 let cestovní pas přebírá zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí cestovního pasu, cestovní pas přebírá opatrovník
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele
 • cestovní pas převezme občan u úřadu, u kterého podal žádost o jeho vydání
 • cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů může občan převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedl v žádosti
 • při převzetí cestovního pasu je občan povinen prokázat svou totožnost

Správní poplatky:

 • vydání cestovního pasu občanu staršímu 15 let - 600, - Kč
 • vydání cestovního pasu občanu mladšímu 15 let - 100, - Kč
 • vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě občanu staršímu 15 let - 4000, - Kč
 • vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě občanu mladšímu 15 let - 2000, - Kč
 • převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100, - Kč

Lhůty pro vyřízení:

 • cestovní pas se vyhotoví ve lhůtě 30 dnů
 • cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě se vyhotoví ve lhůtě 6 pracovních dnů

Právní předpisy:

 • Zákon č. 329/199 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška MV ČR č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Za správnost návodu odpovídá:

Štěpánka KOŽÍŠKOVÁ, vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel, koziskovas@p7.mepnet.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.3.2016

16.03.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 34057 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7