Česky   English
O Praze 7 > Volby

Volit ve volbách do zastupitelstev obcí mohou i občané EU s přechodným pobytem

Vyjádření Ministerstva vnitra k volebnímu právu občanů EU s přechodným pobytem v ČR ve volbách do zastupitelstev obcí

Veřejná ochránkyně práv na svých internetových stránkách http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/euroobcane-mate-pravoucastnit-se-komunalnich-voleb/ vydala dne 8. září 2014 tiskovou zprávu, ve které vyzývá občany jiných členských států EU k účasti v nadcházejících komunálních volbách s tím, že je přesvědčena, že toto volební právo mají i občané EU s potvrzením o přechodném pobytu v České republice, neboť toto volební právo jim přiznává přímo právo EU a není nutné se řídit stávající platnou právní úpravou obsaženou v zákoně č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která podle jejího názoru nedostatečně transponovala dotčené předpisy EU, konkrétně čl. 20 odst. 1 Smlouvy o EU a text směrnice 94/80/ES. Současně je občanům EU s přechodným pobytem poskytován návod, jak postupovat při podání žádosti o zápis do dodatku stálého seznamu voličů a jak se případně obrátit na soud.

V Brně, městské části Královo Pole, se na tamní úřad obrátil občan Slovenské republiky se žádostí o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Úřad městské části jeho žádost s odkazem na platnou právní úpravu v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí zamítl s tím, že nemá v obci trvalý, ale pouze přechodný pobyt. Dotčený občan Slovenska se proto obrátil na příslušný Krajský soud v Brně, který dne 19. září 2014 přijal usnesení (č.j. 64A 6/2014 – 20), na jehož základě se do dodatku stálého seznamu voličů vedeného u Úřadu městské části Královo Pole doplňuje dotčený občan Slovenské republiky; své rozhodnutí opřel krajský soud o přímý účinek práva EU.

Státní volební komise na svém jednání dne 22. září 2014 vzala citované usnesení krajského soudu na vědomí, a přestože je toto rozhodnutí soudu závazné pouze inter partes, tj. pouze mezi stranami, přiklonila se k jeho argumentaci a doporučuje všem obecním úřadům, aby občanům EU s přechodným pobytem na území ČR byl na základě jejich žádosti umožněn zápis do dodatku stálého seznamu voličů v příslušné obci.

Současně připomínáme, že zapíše-li obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů občana EU (s trvalým nebo přechodným pobytem) je třeba tento nový zápis nahlásit pomocí příslušného formuláře Cizinecké policii (viz Formulář o údaji, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí, nebo o údaji, že cizinec je zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na http://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-ministerstva-vnitra-k-otazkam-voleb-946485.aspx).

Občané EU s přechodným pobytem v obci zapsaní na základě své žádosti do dodatku stálého seznamu voličů musí být rovněž zahrnuti do roznosu hlasovacích lístků. V příloze zasíláme přehled o počtu občanů jiných členských států EU (POZOR!!! - jde o počty podle stavu v Cizineckém informačním systému, který zahrnuje i občany států Evropského hospodářského prostoru – Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska, kteří nejsou občany EU a nemohou ve volbách do zastupitelstev obcí hlasovat), z něhož mohou jednotlivé obce vyčíst počet dalších potenciálních voličů, a žádáme, aby bylo prověřeno množství rezervních hlasovacích lístků pro jednotlivé obce a případně byli kontaktováni regionální zástupci tiskárny Moraviapress, a.s. se žádostí o navýšení rezervy.

Pro další celostátní volby do zastupitelstev obcí bude navrženo zavedení volebního práva občanů EU s přechodným pobytem v ČR ve volbách do zastupitelstev obcí v Ministerstvem vnitra připravované právní úpravě.

Dovolujeme si požádat, aby s výše uvedeným vyjádřením Ministerstva vnitra byly bezodkladně seznámeny všechny obecní úřady ve správním obvodu Vašeho kraje.

Dodatek k Metodice k vedení stálého seznamu voličů a jeho dodatku pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 zohledňující výše popsané bude zaslán dodatečně.

JUDr. Václav Henych
ředitel odboru

Vyjádření.pdf

03.10.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 541 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7