Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor správních agend - oddělení matriky

Uzavření manželství

Postup při vyřizování záležitosti

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

VYŘIZUJE

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND, oddělení matrik

dveře číslo 260, telefon: 220 144 193, 220 144 146, 220 144 229

ÚŘEDNÍ HODINY  

Pondělí   7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Úterý  

po dohodě

Středa 7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Čtvrtek

po dohodě

Pátek

ZAVŘENO

Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Oddací síň, která slouží k uzavírání občanských sňatků v matričním obvodu Úřadu městské části Praha 7
se nachází: Nad Královskou oborou 17,  Praha 7 – Bubeneč.

Oddací dny jsou v pátek od 9.00 do 13.30 hodin.

KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (podání žádosti a další náležitosti)

 • O uzavření manželství může žádat muž a žena po dosažení věku 18 let.
 • Snoubenci se dostaví osobně na odbor správních agend – oddělení matrik, kde si mohou zajistit termín sňatku (den a hodinu). Doporučujeme zamluvit termín 3 až 4 měsíce dopředu. Diář svateb  na  příští rok se otevírá vždy první týden v září.
 • Nejdéle 28 dnů před zajištěným termínem svatby se musí osobně dostavit oba snoubenci (nebo jeden z nich)   a předložit vyplněný a podepsaný dotazník a další potřebné  doklady.

Církevní sňatek:

Pokud chcete uzavřít církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků zákona
o rodině pro uzavření platného manželství. Bez tohoto “Osvědčení” nelze církevní sňatek uzavřít. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Správní poplatek se za vydání osvědčení neplatí.

JAKÉ DOKLADY MUSÍTE PŘEDLOŽIT

 • vyplněný a podepsaný "Dotazník k uzavření manželství"
 • platné občanské průkazy snoubenců
 • rodné listy snoubenců
 • je-li některý ze snoubenců rozveden – soudní rozhodnutí o rozvodu, opatřené doložkou o právní moci
 • byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný – rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku
 • je-li některý ze snoubenců ovdovělý – úmrtní list zemřelého manžele (manželky) nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého, opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o cizince – vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, potvrzení o osobním stavu (svobodný, rozvedený, vdovec) a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být ke dni uzavření manželství  starší 7 pracovních dnů. Prosíme o osobní návštěvu, vzhledem k platnosti mezinárodních smluv se na dokumenty jednotlivých států mohou vztahovat různá ověření)

KDE ZÍSKÁTE FORMULÁŘE

Dotazník k uzavření manželství získáte na kterékoli matrice v ČR.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá matriční úřad podle trvalého pobytu žadatele, popřípadě posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny. Vysvědčení se vydává pro občany, kteří budou uzavírat manželství v cizině.

SPRÁVNÍ POPLATKY

Druh poplatku Výše Za co je vyměřen
Správní poplatky – vybírají se vždy podle zákona o správních poplatcích

1 000,-

Uzavření manželství mimo obřadní síň nebo mimo řádný termín
 

3 000,-

Uzavření manželství, jsou-li snoubenci cizími státními příslušníky, nemají trvalý pobyt v ČR
 

2 000,-

Uzavření manželství, jsou-li  snoubenci cizími státními příslušníky a alespoň jeden z nich má trvalý pobyt v ČR
 

500,-

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (pro uzavření sňatku v cizině)
   
Smluvní poplatky schválené Radou MČ

5 000,-

Uzavření manželství mimo řádný termín schválený Radou MČ
 

3 000,-

Uzavření manželství na místě mimo obřadní síň pro snoubence, kteří nemají trvalé bydliště v MČ Praha 7
 

1 500,-

Uzavření manželství na místě mimo obřadní síň, má-li alespoň jeden ze snoubenců trvalé bydliště v MČ Praha 7

Správní poplatek se hradí v hotovosti, popřípadě složenkou.

LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ

Individuálně po dohodě s účastníky řízení, v ostatních případech 30 dnů.

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 301/2000 Sb., O matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích. 

Nejsou – li potřebné doklady předloženy do stanovené lhůty, nemůže být manželství uzavřeno.

 

Aktualizace: 17. 3. 2011

16.06.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 10762 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7