Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor správních agend - oddělení matriky

Změna jména a příjmení

Postup při vyřizování záležitosti

ZMĚNA JMÉNA A PŘÍJMENÍ

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její písemné žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.

Pokud žadatel, případně nezletilé dítě, není na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu, je k projednání žádosti příslušný matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu žadatele nebo Úřad městské části Praha 1 v případě, že není ani takový pobyt. Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem. Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

VYŘIZUJE

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND, oddělení matrik

dveře číslo 260, telefon: 220 144 193, 220 144 146, 220 144 229

ÚŘEDNÍ HODINY  

Pondělí   7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Úterý  

po dohodě

Středa 7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Čtvrtek

po dohodě

Pátek

ZAVŘENO

Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (podání žádosti a další náležitosti)

O změnu jména či příjmení může žádat fyzická osoba starší 18 let nebo zákonný zástupce (např. u nezletilých dětí jeden z rodičů)  nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR.

JAKÉ DOKLADY MUSÍTE PŘEDLOŽIT

 • žádost o povolení změny jména nebo příjmení
 • rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte
 • jde-li o osoby rozvedené - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • jde-li o osoby ovdovělé - úmrtní list
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu)
 • doklad o státním občanství, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad ČR, průkaz o povolení k pobytu)
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo, příjmení
 • písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny jména nebo příjmení u nezletilého dítěte

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele
 • rodné číslo
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte
 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby
 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte
 • odůvodnění

SPRÁVNÍ POPLATKY

Správní poplatek ve výši 100 Kč se uhradí za povolení změny: příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného, nebo na předešlé příjmení, nebo příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Při změně jména nebo příjmení v ostatních případech se uhradí správní poplatek ve výši  1000 Kč. Poplatek se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu, tzn. před vydáváním rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení. V případě, že požadovaná změna není povolena, správní poplatek se vrací v plné výši.

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Matriční úřad je povinen rozhodnout o povolení změny jména nebo příjmení do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů.

Nemůže-li matriční úřad rozhodnout ve výše uvedených lhůtách, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.
Jde-li o změnu společného příjmení manželů nebo o změnu příjmení rodičů a nezletilých dětí, vydává se pouze jedno správní rozhodnutí. Ve všech ostatních případech se vydává rozhodnutí pro každou osobu samostatně.

Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení, je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu.

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 301/2000 Sb., O matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 94/1963 Sb., O rodině, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.
Zákon č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích. 

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., O matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Viz zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.

Odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím zdejšího úřadu k Magistrátu hl. m. Prahy .

Aktualizace: 17. 3. 2011

13.06.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 4821 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7