Česky   English
O Praze 7 > Volby

Volby do Evropského parlamentu

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 24/2014 Sb., volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech:

  • pátek 23. 5. 2014 od 14.00 do 22.00 hodin
  • sobota 24. 5. 2014 od 8.00 do 14.00 hodin

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Volební okrsky

Městská část Praha 7 je územně členěna do 36 volebních okrsků. V době od posledních voleb došlo v souvislosti se zavedením volebních okrsků do registru územní identifikace (RÚIAN) k jejich přečíslování a k drobným změnám v začlenění některých domů do okrsků z důvodu zachování územní celistvosti okrsků.

Aktuální číslování volebních okrsků na území MČ Praha 7 je 7001 – 7036.

 

Oprávnění voliči

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let  a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému  nebo  přechodnému pobytu na území České republiky.

Překážkami ve výkonu volebního práva do Evropského parlamentu na území ČR jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a zbavení způsobilosti k právním úkonům.Seznam voličů – občanů České republiky

Do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu budou automaticky zapsáni oprávnění voliči – občané ČR, kteří jsou vedeni ve stálém seznamu voličů a občané s trvalým pobytem v MČ Praha 7, kteří alespoň druhý den voleb dosáhnou 18 let.

Podrobné informace pro občany ČR žijící v zahraničí o podmínkách hlasování jsou uvedeny níže.

 

Ověření zápisu v seznamu voličů

Zákon o volbách do Evropského parlamentu neumožňuje dopsat voliče do seznamu voličů ve dnech voleb ve volební místnosti.  Nebude-li tedy volič zapsán v seznamu voličů, nebude mu ve volbách do Evropského parlamentu umožněno volit.

Každý volič s trvalým pobytem na území Městské části Praha 7 má v případě pochybností možnost ověřit si u Odboru správních agend ÚMČ Praha 7, 2. patro, dveře č. 273, zda je zapsán v seznamu voličů, a to ve lhůtě do 13. 4. 2014.

Voliči, kteří budou mít zájem ověřit si, zda jsou zapsáni v seznamu voličů vedeném ÚMČ Praha 7, mají tuto možnost i v sobotu 12. 4. a v neděli 13. 4. 2014 v době od 9,00 do 16,00 hod., kdy bude pro tento účel zřízena služba v budově Úřadu městské části, ve 2. patře, dveře č. 273. (vchod z ul. Na Ovčinách).

Informace bude sdělena pouze osobně konkrétnímu voliči po prokázání totožnosti občanským průkazem nebo cestovním pasem, tuto informaci nelze poskytnout telefonicky, nelze poskytnout ani informace o jiných osobách.

Voliči vedení v dodatku stálého seznamu voličů a občané jiného členského státu EU mají ve stejné lhůtě možnost požádat o zápis do seznamu.

 

Změna místa trvalého pobytu po 13. 4. 2014

Volič, který po datu 13. 4. 2014 změní adresu trvalého pobytu, zůstane pro tyto volby zapsán v seznamu voličů vedeném obecním úřadem dle místa svého předchozího trvalého pobytu.

Má tedy možnost volit u tohoto obecního úřadu, případně si tamtéž požádat o vydání voličského průkazu, nebo požádat tento obecní úřad o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Obecní úřad o tom vydá potvrzení, které volič nejpozději do 21. 5. 2014 do 16,00 hod. předloží obecnímu úřadu v místě svého nového bydliště, případně ve dnech voleb příslušné okrskové volební komisi, současně prokáže i aktuální trvalý pobyt (obč. průkazem s odstřiženým rohem a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo již novým obč. průkazem).

 

Seznam voličů – občanů jiných členských států EU

Občan jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit a má zájem hlasovat na území České republiky, může ve lhůtě do 13. 4. 2014 požádat u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu  nejméně od  9. 4. 2014, o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Občané jiných členských států EU zapsaní v dodatku stálého seznamu voličů mohou u příslušného obecního úřadu ve stejné lhůtě požádat o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.  

Podrobné informace a vzory žádostí jsou uvedeny níže.

Informace o voličských průkazech

Voličský průkaz vydá obecní úřad voliči, který je u něj zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit v místě svého trvalého pobytu, nebo zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem ČR a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.

O vydání voličského průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení voleb písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (do 8. 5. 2014 do 16,00 hod), příp.datovou  zprávou, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, případně osobně s průkazem totožnosti v budově ÚMČ Praha 7, 2. patro, dveře č. 271

Voličské průkazy budou vydávány nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 9. 5. 2014, lze je zaslat poštou (doporučeně do vlastních rukou), vydat voliči osobně nebo jiné osobě na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.   

Hlasovací lístky budou voličům dodány do poštovních schránek nejpozději 3 dny přede dnem voleb, event. je volič může obdržet ve volební místnosti ve dnech voleb.

KONTAKTY

Odbor správních agend Úřadu městské části Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7,   2. patro, kanceláře č. 271 – 275

JUDr. Zuzana Chramostová, vedoucí odboru, tel. 220144137 chramostovaz@p7.mepnet.cz

Jaroslava Bednářová, DiS., tel. 220144143, bednarovaj@p7.mepnet.cz

Andrea Stejskalová, tel. 220144138, Olga Kejhová, tel. 220144141

 

Podrobné informace a vzory žádostí

12.05.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 4046 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7