Česky   English
O Praze 7 > Volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Základní informace k předčasným volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  

Rozhodnutím prezidenta republiky o vyhlášení voleb a jejich termínu publikovaném ve Sbírce zákonů dne 28. 8. 2013  byly vyhlášeny 

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

které proběhnou v pátek 25. října 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 08.00 do 14.00 hodin.

Na území městské části Praha 7 se volby uskuteční ve 36 volebních okrscích, jejichž popis bude v souladu se zákonem č. 247/1995 Sb. o volbách do PS PČR ve znění pozdějších předpisů uveřejněn na úřední desce Úřadu MČ Praha 7. Informujeme tímto občany, že v období od lednové volby prezidenta došlo k přečíslování volebních okrsků vzhledem k tomu, že okrsky jsou vedeny v jedné číselné řadě pro celé hlavní město Prahu a v některých městských částech došlo ke snížení počtu okrsků. Změna se dotýká pouze číslování, územní členění okrsků a volební místa zůstávají beze změn.

Volební místnosti budou umístěny v obvyklých  školách, podrobné informace o územním členění volebních okrsků, adrese a umístění příslušné volební místnosti budou kromě uveřejnění na úřední desce Úřadu MČ Praha 7 doručeny všem voličům spolu s hlasovacími lístky do poštovních schránek.

Voličem oprávněným volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je v souladu s ust.  § 1 odst. 7 a § 2 cit. zákona státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, není zbaven způsobilosti k právním úkonům a není ze zákona omezen na osobní svobodě z důvodu ochrany zdraví lidu.

Ve volebních okrscích na území MČ Praha 7 je oprávněn volit občan s trvalým pobytem v příslušném okrsku nebo volič, jemuž byl kdekoli v ČR vydán voličský průkaz.

Voliči bude v souladu s ust. § 19 odst. 3 cit. zákona umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem). 

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat o hlasování mimo volební místnost  (o přenosnou hlasovací schránku, s níž se zástupci okrskové volební komise dostaví do místa jeho bydliště). Žádat lze na odboru správních agend na tel. číslech: 22014  4143, 22014 4137 nebo 22014 4144.

 

Informace o voličských průkazech

Pokud volič nebude moci volit v místě svého trvalého bydliště, má možnost ode dne vyhlášení voleb požádat o voličský průkaz, a to

1)    písemně tak, aby žádost byla doručena na Úřad MČ Praha 7 nejpozději do 18. října  2013 do 16,00 hod.

Upozorňujeme, že žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem (ověření je osvobozeno od správního poplatku), žádost v elektronické podobě musí být podepsána uznávaným elektronickým  podpisem voliče nebo zaslaná prostřednictvím datové schránky.

2)    osobně do 23. října 2013 do 16,00 hod.  

Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu v pracovních dnech v kancelářích odboru správních agend ÚMČ Praha 7 č. 271 – 275 ve 2. patře budovy Úřadu. Žádost bude sepsána na místě, formulář není nutno vyplňovat.

Voličské průkazy budou vydávány nebo zasílány poštou (dle požadavku žadatele) od 10. října 2013 ( § 6a odst, 2  zákona).

 

Pokud žadatel pověří vyzvednutím voličského průkazu jinou osobu, musí se tato osoba prokázat ověřenou plnou mocí.

 

Seznam volebních okrsků a místností

  1. územní členění volebních okrsků
  2. sídla volebních okrsků

 

Výzva politickým stranám, politickým hnutím a koalicím

Výzva politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, které v souladu s ust. § 14e odst. 3 zák. č 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů

mohou delegovat 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise.

Lhůta pro doručení seznamu delegátů a náhradníků je do 10. října 2013 do 16,00 hod.

Seznam musí obsahovat náležitosti dle odst. 4 citovaného ustanovení zákona, tj. jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu delegáta, podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice.

Žádáme tímto zmocněnce polických stran, hnutí a koalic, aby delegovali skutečně pouze osoby, s nimiž je účast v okrskové volební komisi projednána a které se zúčastní zasedání okrskových volebních komisí dne 14. 10. 2013 v 16,00 hod. v sále Domovina v   Praze 7, ul. Na Maninách 32a a samotných voleb ve dnech 25. a 26. října 2013.

Vzhledem ke zkráceným lhůtám pro předčasné volby budeme komise sestavovat mezi 10. a 14. říjnem, tj. během 3 dnů včetně víkendu, nebude proto možno delegátům zasílat písemné pozvánky. Prosíme proto zmocněnce, aby při projednávání členství v okrskové volební komise seznámili delegáty s termínem zasedání komisí a upozornili je na nutnost účasti na tomto zasedání (na zasedání bude losován předseda a místopředseda komise, budou poskytnuty nezbytné organizační informace a zástupci ČSÚ provedou školení o sčítání hlasů). Odměna člena okrskové volební komise činí ze zákona 1 300,- Kč, dle usnesení Rady MČ Praha 7 bude zvýšena o 200,- Kč (předseda komise 1 600,- + 200,- Kč).

Samozřejmě bychom, vzhledem k výše uvedeným krátkým lhůtám, uvítali doručení seznamu delegátů a náhradníků co nejdříve.

Děkujeme za spolupráci.

JUDr. Zuzana Chramostová
vedoucí odboru správních agend ÚMČ Praha 7

 

- ; Přečteno: 1607 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7