Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2012

Mimořádný sněm starostů se věnoval otázkám nedostatečné spolupráce hl. m. Prahy s městskými částmi

Ve středu 10. října 2012 se v Letenském zámečku v Praze 7 uskutečnil mimořádný sněm starostů městských částí Praha 1 – 22. Setkání bylo svoláno na základě iniciativy starostů MČ Praha 7 Marka Ječménka a MČ Praha 10 Ing. Milana Richtera. Ústředním tématem sněmu byla nedostatečná spolupráce hl. m. Prahy s městskými částmi.

Mimořádný sněm starostů se uskutečnil z důvodu nutnosti koncepčního řešení stávající situace, kdy hl. m. Praha činí rozhodnutí se zásadním dopadem na život občanů, aniž by tyto významné kroky byly projednány s dotčenými městskými částmi. Sněmu se zúčastnilo dvacet starostů či jejich zástupců. Omluvily se pouze MČ Praha 8
a MČ Praha 16.

Úvodním tématem setkání byl způsob pořizování změny územního plánu velkého rozvojového území Bubny-Zátory v Praze 7. Tato záležitost byla prezentována jako markantní případ rozhodování o zcela zásadních změnách s přímým dopadem
na Prahu 7 i další městské části, kdy výrazně schází možnost adekvátního vyjádření místní samosprávy či projednání s občany, kterých se dané změny budou dotýkat především.

V souvislosti s rozvojem bylo dále konstatováno, že dochází ke schvalování pořizování změn územního plánu, které mají zásadní dopad na život městských částí, a to
i v případě velkých rozvojových území. Rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy a jejich představitelů v případě schválení změn územního plánu má konkrétní dopad na občanskou vybavenost. Především v souladu s další výstavbou v městských částech vzniká potřeba budovat školky, školská zařízení, řešit územní obsluhu z hlediska dopravy, zajistit bezpečnost, lékařskou péči atd. Obyvatelé, kteří si za nemalé finanční prostředky zakoupí byty v nových projektech, logicky očekávají odpovídající infrastrukturu občanské vybavenosti. V případě, že se tento proces podcení, tak tito obyvatelé přicházejí se svými stížnostmi za starosty jednotlivých městských částí, kteří jsou v neřešitelné situaci, protože rozpočty městských částí nejsou schopny tak rychle reagovat na nastalé změny ve struktuře obyvatel. Proto je jedinou možností předem jednotlivé změny projednávat s městskými částmi, aby se braly v úvahu výše uvedené dopady rozhodování orgánů hl. m. Prahy na životy obyvatel. Právě ve fázi přípravy změn územního plánu a ve shodném postupu hl. m. Prahy s jednotlivými městskými částmi je možno jednat s investory o dalších investicích z jejich strany do občanské vybavenosti (budování školek, lékařských zařízení, komunikací, zastávek autobusů atd.).

Kromě klíčové oblasti rozvoje se sněm zabýval také nediskutovanými změnami v dopravě, nejasnostmi v oblasti rozpočtových vztahů, absencí koncepčního řešení bezpečnosti a veřejného pořádku, jež souvisí s již téměř rok neobsazenou pozicí ředitele Městské policie hl. m. Prahy, či s opomíjením městských částí v souvislosti
s návrhy legislativních změn projednávaných v rámci zákonodárné iniciativy
hl. m. Prahy. Účastníci sněmu navíc konstatovali, že se městské části o řadě zásadních rozhodnutí dozvídají až prostřednictvím médií.  

Přítomní starostové se jednoznačně ztotožnili s vyjádřením starostky MČ Praha 2
Mgr. Jany Černochové, že cílem sněmu rozhodně není rozpoutat jakýkoli politický boj, ale nastavit funkční a odpovědný systému spolupráce hl. m. Prahy s městskými částmi.

Všemi zúčastněnými bylo jednomyslně schváleno usnesení, kterým starostové v první řadě žádají hl. m. Prahu, aby přijímání jakýchkoli zásadních rozhodnutí vždy předcházelo souhlasné projednání s dotčenými městskými částmi.

Kompletní usnesení je uvedeno v příloze tiskové zprávy.

USNESENÍ ze sněmu starostů konaného dne 10.10.2012

Přítomni: dle prezenční listiny

 I. Konstatuje:

a)    zásadní rozhodnutí HMP týkající se MČ, nejsou předjednávány s dotčenými MČ.
MČ se je dozvídají až z médií,

b)    že je nezbytně nutné, aby rozhodování orgánu hl. m. Prahy, které se přímo týká městských částí, bylo s danými MČ vždy projednáno ve shodě,

c)    že je nezbytně nutné, aby před projednáváním a schvalováním změn ÚPn v orgánech hl. m. Prahy, které se dotýkají jednotlivých MČ, byly tyto změny projednávány
až ve chvíli, kdy dojde ke shodě s dotčenými MČ. Výjimkou jsou nadřazené infrastrukturní stavby a stavby ve veřejném zájmu.

II. Žádá:

a)    Radu hl. m. Prahy, aby došlo k nastavení vnitřních pravidel při předkládání
a schvalování materiálů, které se týkají jednotlivých MČ, s hlavním důrazem na ÚPn
a jeho změny,

b)    aby přijímání zásadních rozhodnutí hl. m. Prahy, vždy předcházelo souhlasné předjednání s MČ,

c)    neprodleně obsazení postu ředitele MP hl. m. Prahy tak, aby bylo možno koncepčně řešit bezpečnost a veřejný pořádek,

d)    neprodleně rozeslání peněz vybraných z  ,,hazardu‘‘ jednotlivým MČ, protože jsou základem sportovních grantů na všech MČ,

e)    stanovení závazných harmonogramů pro změny ÚPn včetně závazných termínů
pro projednání podkladů a studií na příslušné MČ,

f)    o předložení plánu návrhů legislativních změn projednávaných v rámci zákonodárné iniciativy hl. m. Prahy, orgány města na období 2012 – 2014,

g)    důrazně o odpovědi na všechna předešlá, dosud nezodpovězená, usnesení sněmu starostů, a to do konce měsíce října 2012.

Všichni přítomní s usnesením souhlasí.

11.10.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1350 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7