Česky   English

Žádost o potvrzení souladu povodňového plánu pro pozemek, stavbu nebo provoz objektu s povodňovým plánem Městské části Praha 7

Žádost o potvrzení souladu povodňového plánu pro pozemek, stavbu  nebo provoz objektu s povodňovým plánem Městské části Praha 7

Formální vzor žádosti není zpracován. Žádost by měla obsahovat:
Název a adresu společnosti / u fyzické osoby jméno žadatele, text samotné žádosti včetně názvu objektu nebo stavební akce, jméno kontaktní osoby, její email, telefonní číslo.
Po předložení písemné žádosti a povodňového plánu  Vám oddělení krizového řízení městské části Praha 7, dle ustanovení § 78 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) potvrdí soulad s povodňovým plánem městské části Praha 7.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)?

Vlastníci (popř. jimi zplnomocnění zástupci) objektů (pozemků, staveb), které jsou ohroženy povodněmi nebo se nacházejí v záplavovém území.

Kdo je povinen zpracovat povodňový plán?

Vlastníci staveb nebo pozemků (§ 71, odst. 4, 5 vodního zákona), které jsou ohrožené povodněmi a které se nacházejí v záplavovém území, a nebo mohou zhoršit průběh povodně. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně, rozhodne vodoprávní úřad, který má také kompetenci uložit povinnost zpracovat povodňový plán.

Aktualizace povodňového plánu

Aktualizace povodňového plánu se provádí nejméně jednou za rok nebo v případě významných změn (stavební úpravy, změna složení povodňové čety, změna osoby odpovědné za obsah povodňového plánu). O potvrzení aktualizace lze žádat obdobně jako v případě žádosti o potvrzení souladu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit?

Úřad Městské části Praha 7
Odbor Kancelář starosty a tajemníka - oddělení krizového řízení
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

Ing. Olga Ryantová, DiS., dveře. č. 145, I. patro, tel.: 220 144 065, 603 848 549
e-mail: ryantovao@praha7.cz
zást. ved. – Ing. Zdeněk Vohnický, dveře č. 144, I. patro, tel.: 220 144 069, 603 466 351
e- mail: vohnickyz@praha7.cz

Během pracovní doby, nejlépe po telefonické dohodě.

Jaké dokumenty musíte mít s sebou?

-  Písemnou žádost  
-  Povodňový plán
-  Vyjádření od Povodí Vltavy, s.p. k povodňovému plánu.

Adresa: 
Povodí Vltavy, státní podnik

závod Dolní Vltava
Grafická 36, 150 21 Praha 5
tel: 257 099 111
fax: 257 313  522
www.pvl.cz

Lhůty pro vyřízení:

Potvrzení souladu k povodňovému plánu je dáno lhůtami dle správního řádu.
Soulad je zpravidla vystaven do 14 dnů ode dne podání žádosti.

Mapa ohrožení

1)    Na stránkách ČHMÚ je k dispozici mapa rozlivů Q5-Q2002 – záplavové čáry - http://cds.chmi.cz/?id=208&lang=cs&presenter=CDSMap&wmapp=CDS&wmap=cds_project_208_b31#center=-742038,-1035693&zoom=6

2)    Ortofotomapa na Geoportálu MHMP s vyznačením nejvýznamnějších N-letých vod: Q5 – Q2002 při realizaci protipovodňových opatření, aktivní zónu a rozsah povodní v roce 2013 – http://mpp.praha.eu/app/map/zaplavova_uzemi/

3)    Územní analytické podklady 2016 s vyznačením rozsahu celého záplavového území: http://uap.iprpraha.cz/uploads/assets/uap_2016/vykresy/pdf/700_technicka_infrastruktura/710_MapyPovodOhrozeni_25000.pdf

Za správnost návodu zodpovídá útvar:

Ing. Olga Ryantová, DiS.
vedoucí oddělení krizového řízení – odbor Kancelář starosty a tajemníka
Tel.: 220 144 065
e-mail: ryantovao@praha7.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

30.01.2018

 

 

12.02.2018 - Administrátor P7 ; Přečteno: 4902 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7