Česky   English

JUDr. Jan Grosam – Usnesení

Číslo jednací: 025 Ex 4194/10 - 43 Usnesení

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Bělohorská 270/17, Praha 6,

JUDr. Jan Grosám,

pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal: Obvodní soud pro Prahu 7 č.j. 147 EXE 1071/2010-13, ze dne 5.5.2010, kterým byla nařízena exekuce dle exekučního titulu: Směnečný platební rozkaz ze dne 1.10.2009, č.j. 55 Cm 327/2009-

19, jejž vydal Městský soud v Praze, ve věci:

oprávněného

Raiffeisenbank, a. s., bytem/se sídlem Hvězdová 1716/2Ď, 140 78 Praha 4, IČ: 49240901

proti povinnému

leovít.cz, s.r.o., bytem/se sídlem Přístavní 531/24,170 00 Praha 7, Holešovice, IČ: 27484688

o provedení exekuce pro 287.803,09 Kč s úrokem 6% ročně od 21.7.2009 do zaplacení, směnečná odměna ve výši 959,-- Kč, náklady předchozího řízení ve výši 11.550,-- Kč, náklady exekuce a oprávněného

vydal tuto

dražební vyhlášku -elektronická dražba-

I.

Dražební jednání se koná dne 12.9.2012 v 9:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.exdrazbv.cz

Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 12.9.2012 v 10:30 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.") - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.

Podání je bráno za učiněné, pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno - podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a taktéž je dražiteli potvrzeno e-mailem.

II.

Předmět dražby:

Okres: CZ0641 Blansko    Obec: 581470 Cetkovice

Kat.územi: 617661 Cetkovice    List vlastnictví: 669

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

B Nemovitosti Pozemky

Parcela    Výměra [n\2] Druh pozemku    Způsoh využj-tl    Zpusofc ochrany

P    890    5079 lesní pozemek    pozemek určený k

plněni funkcí lesa

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek, jak jsou popsány ve znaleckém posudku znalce Ing. Františka Císaře ze dne 18.11.2011, pod č.j. 2633/106/2011, jehož předmětem bylo ocenění nemovitostí a jejich příslušenství a jednotlivých práv a závad s nimi spojených. Znalecký posudek k draženým nemovitostem je k nahlédnutí na Exekutorském úřadu Praha 6, Bělohorská 270/17, Praha 6 a taktéž v detailu dražby ve shora uvedeném elektronickém systému dražeb.

III.

Výsledná cena výše označené nemovitosti činí 51.OOO,- Kč.

IV.

Nejnižší podání se stanoví dle § 336m odst. 3 ve výši 25.500,- Kč. Pokud je dražená nemovitost součástí obchodního majetku povinného a povinný se stane plátcem daně z přidané hodnoty do dne konání dražby, navyšuje se nejnižší podání o DPH v souladu se zák. č. 235/2004 Sb. V případě úspěšného vydražení pak částka odpovídající DPH z nejvyššího podání není součástí rozdělované podstaty.

V.

Výši jistoty soudní exekutor stanoví v částce 8.000,- Kč. Jistotu lze zaplatit v hotovosti do pokladny soudního exekutora v úřední době nebo na účet

exekutora, č. účtu 4602590237/0100. K jistotě zaplacené tímto způsobem lze přihlédnout jen tehdy, bude-li před zahájením dražby zjištěno, že

došla na účet exekutora. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem, který bude dražiteli sdělen soudním exekutorem poté, co se stane

Registrovaným dražitelem na portálu www.exdrazby.cz prokáže svou totožnost způsobem uvedeným v či. VI. této vyhlášky a přihlásí se ktéto

dražbě.

VI.

Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je Registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražbě se na portálu www.exdrazby.cz přihlásí a na účet soudního exekutora zaplatí dražební jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou v či. V.

Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel registruje na portálu www.exdrazby.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registrace na „Registraci dražitele" v sekci „Můj účet", nebo se rovnou jako dražitel registruje v sekci „Registrace".


 

Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz" (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti"), jehož formulář je umístěn na portálu www.exdrazby.cz v sekci „Můj účet" nebo v informačním banneru detailu této dražby na portálu www.exdrazby.cz umístěného v sekci „Moje dražby" poté, co se ktéto dražbě přihlásí kliknutím na tlačítko „ Přihlásit se k dražbě".

Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen nebo musí být doklad o prokázání totožnosti v elektronické verzi podepsán kvalifikovaným podpisovým certifikátem. V případě právnické osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o.s.ř., jejíž oprávnění musí být prokázáno listinou, jež musí být úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být úředně ověřena. Řádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, musí být doručeny soudnímu exekutorovi některým z níže uvedených způsobů a v případě, že původně písemné dokumenty budou doručovány elektronicky, musí být převedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vyplnění Registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší šesti měsíců.

Doklad o prokázání totožnosti s listiny prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný uživatel soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů:

a)   Uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci "Můj účet".

b)   Zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu epn@exekutorsky-urad.cz nebo
do datové schránky soudního exekutora - ID: 2uvg8f6

c)    Zasláním v písemné formě držitelem poštovní licence.

d)   Osobně v sídle soudního exekutora JUDr. Jan Grosam, Exekutorský úřad Praha 6, Bělohorská 270/17 Praha 6. V tomto případě není nutné
úřední ověření podpisu na Dokladu o ověření totožnosti, za předpokladu, že Registrovaný dražitel podepíše Doklad o ověření totožnosti před
soudním exekutorem a prokáže se mu platným úředním průkazem.

VII.

Byla zjištěna zástavní práva:

ŠkoFIN s.r.o., Pekařská 635/6,155 00 Praha 5 - zástavní právo smluvní

Raiffeisenbank a.s., Hvězdová 1716/2b, 140 78 Praha 4 - zástavní právo exekutorské

ŠkoFIN s.r.o., Pekařská 635/6,155 00 Praha 5 - zástavní právo exekutorské

Finanční úřad v Pelhřimově, Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov - zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu

Všeobecná zdravotní pojišťovna CR, Orlická 2020/4,130 00 Praha 3 - zástavní právo exekutorské

Finanční úřad v Tišnově, Brněnská 148, 666 01 Tišnov 1 - zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu

Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1 - zástavní právo exekutorské

Dále nebyla zjištěna žádná práva, která dražbou nezaniknou.

VIII.

Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jako jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná

břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitosti zatěžovala i nadále (§ 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.), nebyly zjištěny.

IX.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. (§ 3361 odst. 1 a 2 o.s.ř.).

X.

Po skončení dražby bude v systému elektronických dražeb zveřejněna osoba, která učinila nejvyšší podání v dražbě a výše nejvyššího podání. Od okamžiku tohoto zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání -toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.

XI.

Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby a doručí se osobám dle § 336k o.s.ř.

Poučení:    Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení prostřednictvím

soudního exekutora k Městskému soudu v Praze

Odvolání jen proti výrokům uvedeným v bodě L, II., VI., VIII., IX., X., XI., není přípustné.

V Praze dne 10.7.2012

Mgr. Pavel Struminský Exekutorský kandidát Pověřený soudním exekutorem Doručuje se: oprávněný, povinný ŠkoFIN s.r.o. Raiffeisenbank a.s.

Finanční úřad v Pelhřimově (15904/12/091940707285) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - Územní pracoviště Havlíčkův Brod Finanční úřad v Tišnově, Komerční banka, a.s. JUDr. Jan Grosam, soudní exekutor EÚ Praha 6 JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor EÚ Přerov Pražská správa sociálního zabezpečení

Obecní úřad Cetkovice, Úřad městské části Praha 7 (vyvěsit na úřední desku) Finanční úřad v Boskovicích, FÚ pro Prahu 7 ČSSZ, VZP ČR, Katastrální pracoviště Boskovice

17.7.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1274 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7