Česky   English
Úřad městské části > Orgány městské části > Rada > Programové prohlášení Rady

Základní teze programového prohlášení

Programové prohlášení Rady Městské části Praha 7 pro volební období 2010 - 2014

Preambule

Rada MČ Praha 7, která byla zvolena dne 11. listopadu 2010 na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7, předkládá občanům Prahy 7 své programové prohlášení pro volební období 2010 – 2014. Tento dokument představuje základní vytýčení priorit a hlavních cílů, kterých chce rada v tomto volebním období dosáhnout a jež by měly vést k co nejkvalitnějšímu komplexnímu rozvoji Městské části Praha 7.

Členové Rady Městské části Praha 7 pro volební období 2010 - 2014

Starosta Městské části Praha 7
Marek Ječmének
Kompetence: ROZVOJ
II. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 220
tel: 220 144 000, mobil: 604 477 777
e-mail: jecmenekm@p7.mepnet.cz

Zástupce starosty Městské části Praha 7
Mgr. Daniel Štěpán
Kompetence: ŠKOLSTVÍ, ZAHRANIČNÍ VZTAHY
II. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 213
Tel: 220 144 005, mobil: 734 680 240
e-mail: stepand@p7.mepnet.cz

Zástupce starosty Městské části Praha 7
Josef Neuberg
Kompetence: DOPRAVA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, SPORT
II. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 217
Tel: 220 144 225, mobil: 603 419 328
e-mail: neubergj@p7.mepnet.cz

Zástupce starosty Městské části Praha 7
MUDr. Tomáš Kaštovský
Kompetence: FINANCE, INVESTICE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, MAJETEK
II. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 282
Tel: 220 144 226, mobil: 724 080 385
e-mail: kastovskyt@p7.mepnet.cz

Radní Městské části Praha 7
Mgr. Marcela Justová
Kompetence: BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY, SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ
I. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 120
Tel: 220 144 224, mobil: 603 416 123
e-mail: justovam@p7.mepnet.cz

Radní Městské části Praha 7
Jiří Koutský
Kompetence: KULTURA
II. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 261
Tel: 220 144 200, mobil: 736 532 485
e-mail: koutskyj@p7.mepnet.cz

Radní Městské části Praha 7
Jaroslav Kopecký
Kompetence: BEZPEČNOST, NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
II. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 222
Tel: 220 144 003, mobil: 603 464 811
e-mail: kopeckyj@p7.mepnet.cz

Rozvoj

 • Budeme usilovat o efektivní a udržitelný rozvoj Prahy 7.
 • Zasadíme se o to, aby rozvoj odpovídal sídelnímu charakteru městské části a aby vedl ke zkvalitnění životního prostředí, služeb, dopravy, pracovních příležitostí a volného času.
 • Zajistíme, aby se občané mohli na rozvoji městské části přímo podílet prostřednictvím veřejných diskuzí a byli včas informováni o všech změnách.
 • V rámci přípravy velkých rozvojových projektů budeme komunikačně propojovat občany s hlavním městem Prahou i soukromými investory.
 • Budeme se intenzivně podílet na veškerých změnách územního plánu, které se dotýkají Prahy 7.
 • Se zapojením občanů vyvineme maximální úsilí k rychlému a kvalitnímu výběru nového sídla radnice Prahy 7.
 • Zasadíme se, aby revitalizace území Bubny-Zátory probíhala co nejefektivněji v souladu s potřebami městské části a jejích občanů.

Školství

 • Nadále budeme investovat do zkvalitnění a modernizace mateřských i základních škol zřizovaných městskou částí.
 • Zasadíme se o rozšíření počtu míst v mateřských školách výstavbou dvou nových tříd v MŠ Kostelní.
 • Zaměříme se na optimalizaci využití objektů základních škol s důrazem na zkvalitnění výuky a mimoškolní výchovy.
 • Podpoříme výměnné pobyty žáků základních škol v rámci ČR i zahraničí.
 • Zajistíme, aby všechna školská zařízení byla vybavena moderními herními prvky a didaktickými pomůckami.
 • Vyvineme maximální úsilí k opětovnému zprovoznění MŠ U Průhonu.

Zahraniční spolupráce

 • Budeme rozvíjet spolupráci s partnerskými městy zejména v oblasti výměny zkušeností  s grantovými programy EU, výměny studentů a spolupráce mezi školami.
 • Budeme podporovat aktivity mládeže se zaměřením na zahraničí.
 • Plánujeme aktivní zapojení do kulturních, sportovních a společenských akcí, kterých se zúčastní zahraniční subjekty.
 • Budeme usilovat o zintenzivnění propagace MČ Praha 7 v zahraničí.

Doprava

 • Zaměříme se na zvýšení plynulosti, kvality   a bezpečnosti dopravy v Praze 7.
 • Vyvineme maximální úsilí ve snaze dosáhnout co nejrychlejšího dokončení výstavby tunelu Blanka, včetně nápravy všech vzniklých škod a odškodnění občanů.
 • Budeme usilovat o vymístění průjezdné dopravy z obytné zástavby.
 • Budeme iniciovat realizaci nové dopravní stopy Bubenská.
 • Budeme nadále pokračovat v optimalizaci Zóny placeného stání s ohledem na potřeby obyvatel, podpoříme zavedení smíšených parkovacích zón.
 • Bezpečnost chodců zvýšíme zaváděním zpomalovacích pásů, bezpečnějších nástupních ostrůvků, bezbariérových přístupů ke komunikacím a osvětlených přechodů.
 • Budeme pokračovat v rekonstrukci chodníků.
 • Zasadíme se o častější kontrolu stavu komunikací a operativní odstraňování závad.

Životní prostředí

 • Budeme podporovat investice zaměřené na zlepšení životního prostředí v sedmém pražském obvodu.
 • Zrealizujeme revitalizaci Ortenova náměstí, parku v Tusarově ulici a dokončíme úpravy okolí stanice Vltavská.
 • Úpravou vnitrobloků a kultivací parkových ploch obnovíme místa určená k relaxaci    a odpočinku.
 • Zasadíme se o revitalizaci ostrova Štvanice.
 • Budeme pokračovat v dosadbě uličních stromořadí.
 • Zavedeme tlakové mytí chodníků a dezinfekce vnějších plášťů domů.
 • Navýšíme počet laviček, odpadkových košů a stojanů na sáčky na psí exkrementy.
 • Podpoříme postupné zavádění a údržbu květinových záhonů v ulicích Prahy 7.
 • Vybudujeme závlahový systém v parcích.
 • V rámci Místní agendy 21 budeme dále zapojovat širokou veřejnost do řešení problémů a přípravy projektů v oblasti životního prostředí.

Sport

 • Budeme podporovat přínosné sportovní a tělovýchovné projekty.
 • Zrealizujeme rekonstrukci dětských hřišť v ulicích U Sparty a Kostelní.
 • Zasadíme se o revitalizaci Letenské pláně se zaměřením na sport, odpočinek a volný čas.
 • Rozšíříme cyklostezky na území Prahy 7.
 • Stanovíme pravidla pro pohyb a chování cyklistů a in-line bruslařů v parcích.

Finance

 • Zabezpečíme průkazné, transparentní, účelné a efektivní nakládání s finančními prostředky městské části, aby bylo zajištěno jejich maximální využití k dlouhodobému rozvoji městské části.
 • Nepřipustíme bezúčelné zadlužení městské části.
 • Budeme sestavovat vyrovnaný, stabilní rozpočet s důrazem na snižování neinvestiční části a posilování investic. Budeme usilovat o navýšení vlastních příjmů.
 • Budeme dbát na maximální úspornost a promyšlenost při vynakládání finančních prostředků z rozpočtu. Budeme zkvalitňovat hospodaření městské části s důrazem na optimálnost a efektivnost vynakládaných prostředků.
 • Budeme usilovat o co nejširší zapojení dotací z evropských fondů a dalších dotačních zdrojů do rozpočtu MČ Praha 7 pro financování veřejně prospěšných projektů. Dáváme přednost takovým programům, které přinesou dlouhodobý prospěch.

Investice a veřejné zakázky

 • Zavedeme protikorupční strategii včetně mapy korupčních rizik.

Majetek

 • Budeme dbát na efektivní užívání veškerého nemovitého majetku městské části.
 • U podílového vlastnictví domů v zájmu zkvalitnění jejich správy sjednotíme vlastnictví prodejem nebo odkupem jednotlivých podílů.
 • Budeme pokračovat v kompletních rekonstrukcích a opravách svěřeného majetku, tak aby mohl být účelně pronajímán.
 • Zasadíme se o co nejrychlejší ukončení likvidace státních podniků.
 • Zavedeme jediného správce nemovitého majetku městské části Sedmou ubytovací s.r.o.

Byty a nebytové prostory

 • Zaměříme se na zlepšení stavu a využitelnosti stávajícího bytového a nebytového fondu.
 • Vyvineme maximální úsilí ke zmírnění dopadů deregulace nájemného.
 • Budeme se soustředit na co nejefektivnější boj s neplatiči.
 • Při obsazování nebytových prostor budeme klást důraz na zkvalitnění občanské vybavenosti a rozvoj služeb pro občany. 
 • Zintenzivníme spolupráci se společenstvími vlastníků jednotek v domech, kde jsou situovány jednotlivé obecní byty.

Sociální péče a zdravotnictví

 • Budeme rozšiřovat zdravotně-sociální služby a usilovat o důstojné podmínky pro život všech potřebných obyvatel Prahy 7.
 • Dokončíme projekt Domu pro seniory včetně dietní jídelny.
 • Budeme dále podporovat a rozvíjet činnost Pečovatelského centra Praha 7.
 • Budeme pokračovat v realizaci osvědčených programů pro seniory, jako jsou rehabilitační kurzy plavání, počítačové kurzy či bezplatná právní poradna.
 • Zřídíme specializované moderní sportoviště pro seniory.
 • Zasadíme se o rozšíření elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory.
 • Zaměříme se na podporu rodin s dětmi a sociálně slabých občanů.
 • Budeme pokračovat v pořádání táborů pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, zároveň těmto dětem zajistíme možnost účasti na výletech a školních pobytech
 • Budeme podporovat mateřská centra a organizace poskytující sociální služby na území Prahy 7.
 • Zasadíme se o zachování dostupnosti komplexní lékařské péče pro občany Prahy 7 .
 • Nadále budeme podporovat provoz obecních jeslí.

Kultura

 • Budeme podporovat aktivity občanů a organizací na území MČ Praha 7 v oblasti kultury a volného času se zaměřením na všechny věkové skupiny obyvatel.
 • Budeme rozvíjet činnost Kulturního centra Vltavská s ohledem na kvalitní programovou skladbu.
 • Podpoříme digitalizaci a další rozvoj kina BIO OKO.
 • Podpoříme rekonstrukcí a brzké znovuotevření Královské dvorany (Šlechtovy restaurace) a její využití pro kulturní účely.
 • Zasadíme se o realizaci hodnotných kulturních projektů v historických i moderních prostorách v Praze 7.

Bezpečnost

 • Budeme nadále usilovat o navýšení počtu strážníků v ulicích Prahy 7 a podporovat iniciativu – Každý občan zná svého strážníka.
 • Budeme pokračovat v programech spojených s bezpečností, jako jsou právní poradna, poradna pro týrané či mediační služba.
 • Zaměříme se na intenzivní spolupráci s neziskovým sektorem v otázkách bezpečnosti a prevence.
 • Budeme rozvíjet programy prevence kriminality a sociálně patologických jevů zejména u dětí a mládeže.
 • Ve spolupráci se školami a městskou či republikovou policií připravíme přednáškové cykly zaměřené na protidrogovou prevenci, extremismus, šikanu a další rizikové oblasti.
 • Budeme podporovat terénní program v ulicích Prahy 7 zaměřený na uživatele drog a nepřizpůsobivé občany.
 • Zasadíme se o další rozvoj Městského kamerového systému.
 • Budeme prosazovat posílení pravomocí městské části a vlivu na legislativní změny, např. v oblasti povolování heren.

Otevřená radnice

 • Budeme nadále usilovat o přátelskou a otevřenou radnici a rozvíjet projekty s cílem přiblížit Úřad MČ Praha 7 směrem k veřejnosti.
 • Zlepšíme informovanost občanů o veškerém podstatném dění v Praze 7.
 • Zaměříme se na další zkvalitnění prezentace městské části v rámci magazínu Hobulet.
 • Rozšíříme počet informačních panelů se zprávami z Prahy 7 ve veřejně přístupných místech na celém území městské části.
 • Dále budeme rozvíjet internetovou prezentaci Prahy 7 a systém on-line služeb.
 • Podstatná témata budeme diskutovat v rámci setkání s občany, veřejných projednání či průzkumů veřejného mínění.
 • Budeme pokračovat v činnosti pracovních skupin občanů s cílem vytipovat aktuální problémy a nedostatky v Praze 7.
 • Ve spolupráci s VŠE dokončíme a uvedeme do praxe projekt „Každý občan má svého úředníka“.
14.2.2013 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2482 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7