Česky   English
Úřad městské části > Sociální oblast > Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)

Připomínkování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Praze na rok 2009

SPRSS - 1.pdf (1,1 MB)
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Praze na rok 2009
Pripominkovaci-formular.doc (29,5 kB)

PŘIPOMÍNKOVACÍ PROCES STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PRAZE NA ROK 2009

(dále jen SPRSS na rok 2009)

Před schválením návrhu SPRSS na rok 2009 bude návrh procházet komplexním připomínkovacím procesem. Jedná se o pracovní verzi SPRSS na rok 2009, proto žádáme o připomínky obsahového charakteru. Pravopisné, stylistické a slohové nedostatky budou upraveny po zapracování případných připomínek.

Termín připomínkování

Připomínkování probíhá od 18. 9. 2008 do 1. 10. 2008, 12 hodin.

Účastníci připomínkování

Procesu připomínkování se může zúčastnit kdokoliv.

Text bude zaslán k připomínkování  těmto subjektům:

 • Koordinační komise pro plánování sociálních služeb
 • Odborná rada
 • Sociální výbor Magistrátu hl. m. Prahy
 • Útvar rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy
 • městské části (radní pro sociální oblast, vedoucí sociálních odborů, koordinátoři)
 • pracovníci z oblasti prevence kriminality, protidrogové prevence, národnostních menšin, bezdomovectví, rodinné politiky atd.
 • poskytovatelé sociálních služeb
 • uživatelé sociálních služeb

Všichni poskytovatelé sociálních služeb budou upozorněni elektronickou poštou na možnost připomínkování návrhu SPRSS na rok 2009 a budou požádání o zprostředkování informace uživatelům sociálních služeb.

Rovněž koordinátoři komunitního plánování sociálních služeb budou vyzvání k zapojení uživatelů sociálních služeb v jejich MČ, kteří pracují v pracovních skupinách pro plánování sociálních služeb. Dále budou osloveny organizace sdružující uživatele sociálních služeb.

Připomínky budou přijímány na k tomu určeném připomínkovacím listu.

Umístění návrhu SPRSS na rok 2009

Návrh SPRSS na rok 2009 spolu s připomínkovacím listem bude umístěn na portálu Odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy: http://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/index.html

SPRSS na rok 2009 bude k nahlédnutí v podatelně Odboru sociální péče a zdravotnictví, Charvátova 145/9, Praha 1, kde bude také možnost si vyzvednut připomínkovací list.

Připomínky na předepsaném připomínkovacím listu mohou být odevzdány:

 • v podatelně Odboru sociální péče a zdravotnictví
 • odeslány na adresu:  Magistrát hl. m. Prahy, odbor sociální péče a zdravotnictví, Mgr. Kamila Pádecká, Charvátova 145/9, Praha 1, 110 00. Datum odeslané pošty nejpozději 30. září 2008.
 • v elektronické formě zasílány na adresu : pripominky@cityofprague.cz

Způsobu vypořádání a zapracování připomínek

Připomínky budou vypořádány do 14cti dnů od ukončení připomínkovacího procesu. Vypořádání připomínek provede Pracovní skupina odboru ve spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty procesu komunitního plánování v Praze. Vyrozumění o vypořádání připomínek bude zasláno do 10ti dnů od vypořádání připomínek na adresu uvedenou v připomínkovacím listu.

Kontaktní osoba ve věci připomínkování

Mgr. Kamila Pádecká

Tel. 236004177

-->
31.03.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1880 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7