Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Postup pro pořízení digitální fotografie fotografem.

Od 1.1.2012 platí ustanovení §4 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění posledních předpisů.

Při vyřizování žádosti provede současně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, digitalizovanou podobu občana, který žádost podává.

Pro tyto účely lze také použít digitální fotografii pořízenou fotografem, která byla bezodkladně po jejím pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“). Současně s digitální fotografií se zasílá jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, včetně údajů o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu.
Ministerstvo předá digitální fotografii příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud občan nepožádá o vydání občanského průkazu do 60 kalendářních dnů od jejího doručení, bude tato digitální fotografie zlikvidována. Podobu občana, obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje, pokud digitalizovaná podoba občana je vedena v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, nedošlo k podstatné změně podoby a občan o takový postup požádá.
Digitální fotografie občana pořízená pro vydání občanského průkazu fotografem se zasílá do zvlášť zřízené datové schránky Ministerstva vnitra, která je určena pro příjem digitálních fotografií pro občanské průkazy, s využitím elektronického formuláře zveřejněného na portálu veřejné správy, jehož přílohou je digitální fotografie.
Při použití speciálního formuláře, zveřejněného na stránkách MV je daná fotografie odeslána do zvláštní datové schránky MV odkud je automaticky přenesena do Centrálního systému CDBP. V případě, že daný formulář je správně vyplněn, měla by být zaslaná fotografie dostupná na příslušném úřadě k dispozici cca půl hodiny po odeslání fotografem.

27.03.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2950 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7