Česky   English
Úřad městské části > Čistota a životní prostředí

Informace o Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2010

Dle ust. § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou původci odpadů v případě...

Dle ust. § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou původci odpadů v případě, že za kalendářní rok 2010 vyprodukovali nebo nakládali s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů, nebo v daném kalendářním roce vyprodukovali nebo nakládali s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, povinni zaslat do 15. února 2011 pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládali v kalendářním roce 2010 s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Podle ust. § 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, podávají původci odpadů a oprávněné osoby Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za kalendářní rok 2010 podle přílohy č. 20 této vyhlášky.

Původci odpadů zasílají hlášení v listinné podobě nebo elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech.

Oprávněné osoby, včetně těch, které plní ohlašovací povinnosti zároveň jako původci odpadů, zasílají hlášení elektronicky v přenosovém standardu dat.

Hlášení v listinné i elektronické (přenosový standard dat) podobě lze též vytvořit a stáhnout v interaktivním formuláři na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy na adrese http://mhmp.inisoft.cz.

26.03.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1494 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7