Česky   English

Příjem a zpracování stížnost

PŘÍJEM A ZPRACOVÁNÍ STÍŽNOSTI

Stížnost je podání fyzické nebo právnické osoby, která se domáhá ochrany svých práv nebo právem chráněných zájmů, protože došlo k jejich porušení nebo upozorňuje na konkrétní nedostatky podané převážně ve vlastním zájmu. Podání se posuzuje podle obsahu bez ohledu na to, jak je podatelem označeno.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Právnická nebo fyzická osoba, nezletilá osoba pouze tehdy, je-li předmět stížnosti přiměřený její rozumové vyspělosti (§ 9 občanského zákona).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení stížnosti:

Stížnost proti vyúčtování služeb spojených s bydlením :

Pro řešení těchto stížností schválila Rada městské části Praha 7 reklamační řád, podle něhož, v případech, kdy nájemník nesouhlasí s vyúčtováním, do 14ti dnů od převzetí vyúčtování uplatní reklamaci u správní firmy. Má-li nájemník výhrady proti výsledku své reklamace, podá stížnost na nesprávnost vyúčtování písemně na Odbor majetku Úřadu městské části Praha 7 u technika vyúčtování služeb. Nebude-li ani po rozhodnutí tohoto odboru spokojen s vyřešením reklamace, podá žádost o prošetření reklamace na Útvar kontroly a interního auditu Úřadu městské části Praha 7.

Ostatní stížnosti :

Ostatní stížnosti řeší příslušné odbory Úřadu městské části Praha 7, do jejichž kompetence příslušná problematika spadá, případně ve druhé instanci Útvar kontroly a interního auditu Úřadu městské části Praha 7. Tento útvar řeší i stížnosti v první instanci v případech, kdy je stěžovatel přesvědčen, že přímé podání stížnosti tomuto útvaru je z různých důvodů efektivnější.

Útvar kontroly a interního auditu Úřadu městské části Praha 7 eviduje všechny stížnosti došlé na Úřad městské části Praha 7 a sleduje jejich včasné a důsledné vyřízení. Útvar kontroly a interního auditu není kompetentní k vyřizování stížností na výkon státní správy. Tyto stížnosti podléhají samostatnému režimu a řeší je orgány příslušné v jednotlivých oblastech. Informace jsou povinny podat odbory, které státní správu vykonávají. Útvar kontroly a interního auditu není kompetentní k vyřizování stížností na rozhodování volených orgánů samosprávy.

Stěžovatel musí být o přijetí stížnosti podané Úřadu městské části Praha 7 neprodleně písemně vyrozuměn.

Obsah stížnosti je prošetřen pracovníky příslušného odboru, či Útvaru kontroly a interního auditu, v případě potřeby v součinnosti s ostatními odbory a odděleními, do jejichž kompetence předmět stížnosti spadá.

Po skončení šetření musí být stěžovatel písemně informován o výsledku a závěrech provedeného šetření.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Stížnosti jsou podávány v písemné formě i s podklady potřebnými k rozhodnutí přímo správním firmám, příslušným odborům Úřadu městské části Praha 7, Útvaru kontroly a interního auditu, Úřadu městské části Praha 7, případně prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha 7 nebo prostřednictvím Informačních center Úřadu městské části Praha 7:
IC Milady Horákové 2, IC Dělnická 44

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

S vedoucími pracovníky příslušných odborů Úřadu městské části Praha 7 a Útvaru kontroly a interního auditu v úřední dny, či v jiných dnech po předchozí telefonické dohodě.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V souladu s obecně závaznými právními normami a předpisy jsou stížnosti vyřizovány zpravidla ve lhůtě do 30 dnů od přijetí stížnosti na Úřadu městské části Praha 7 (Informačním centrem), nebrání-li dodržení této lhůty objektivní důvody. O případném prodloužení lhůty i o důvodech musí být stěžovatel informován písemně.

Právní předpisy:

Podle charakteru stížnosti.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nelze uplatnit, lze však podat  opakovanou stížnost, která však musí obsahovat nové skutečnosti, které by mohly mít vliv na výsledek prošetřování.

Za správnost návodu odpovídá:

Bedřich DLOUHÝ, vedoucí Útvaru kontroly a interního auditu.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

13.05.2011

23.3.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 4121 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7