Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor výstavby a územního rozhodování

Odbor výstavby

Dnem 1. ledna 2007 nabývá účinnosti nový zákon čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento zákon nahrazuje původní stavební zákon čís. 50/1976 Sb. v pl. znění a z hlediska práv a povinností přináší řadu podstatných změn jak pro orgány státní správy, tak i pro občany - stavebníky.

Nová právní úprava předepisuje povinně užití těchto formulářů podání

Předepsané formuláře žádostí publikované v příloze vyhl.č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu jsou v elektronické podobě v příloze:

 • Formulář ohlášení stavby
 • Žádost o stavební povolení
 • Oznámení stavby posouzené autor. inspektorem
 • Oznámení užívání stavby
 • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
 • Oznámení změny v užívání stavby
 • Ohlášení odstranění
 • Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
 • Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu
 • Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území
 • Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
 • Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
 • Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
 • Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
 • Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
 • Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb
 • Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití, o vydání územního rozhodnutí, o vydání územního souhlasu
 • Domovní studna - spojená žádost
 • Ohlášení
 • Oznámení o užívání stavby
 • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky
 • Žádost o povolení k nakládání s vodami
 • Žádost o povolení k některým činnostem
 • Žádost o povolení k odběru podzemních vod
 • Žádost o povolení k užívání vodních děl
 • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod – domácnosti
 • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod
 • Žádost o stavební povolení k ČOV, studni nebo jinému vodnímu dílu
 • Žádost o stavební povolení k vodním dílům
 • Žádost o udělení souhlasu
 • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
 • Žádost o vyjádření
 • Žádost - prodloužení

Provádění stavebních prací podléhá povinnosti ohlášení nebo projednání ve stavebním řízení po získání územně plánovací informace, územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, dle povahy projednávané věci.

Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují

 1. stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m 2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,
 2. podzemní stavby do 300 m 2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem,
 3. stavby do 300 m 2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m 2 zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let,v
 4. stavby do 25 m 2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním NP, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
 5. větrné elektrárny do výšky 10 m,
 6. terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. f) bodě 1,
 7. stavby zařízení staveniště neuvedené v § 103 odst. 1 písm. a),
 8. přípojky neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b) bodě 8,
 9. stavby opěrných zdí do výšky 1 m neuvedené v § 103 odst. 1 písm. d) bodě 8,
 10. informační a reklamní zařízení na stavbě nebo na pozemku neuvedená v § 103 odst. 1 písm. c) bodech 8 a 9 a stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,
 11. výrobky, které plní funkci stavby a které nejsou uvedeny v § 103 odst. 1 písm. g) bodě 5,
 12. cirkusové stany neuvedené v § 103 odst. 1 písm. g) bodě 2,
 13. antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c) bodě 2,
 14. stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí 11),
 15. sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti,
 16. udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e).

Tyto ohlášené stavby, terénní úpravy nebo zařízení lze provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu , ani mu v této lhůtě nebude doručen zákaz, platí, že stavební úřad s realizací stavby souhlasil. Souhlas platí po dobu 12 měsíců, nepozbývá však platnosti bylo-li se stavbou započato.

Nový stavební zákon upravuje tzv. zkrácené stavební řízení a „klasické“ stavební řízení.

Vydání ohlášení předchází ve vybraných případech vydání územně plánovací informace (viz. bod 2) výše).

Vydání územního souhlasu je potřeba u staveb uvedených v bodě 1) výše, který se týká stavebních prací nevyžadujících ohlášení, jakož i u dalších staveb specifikovaných v zákoně.

Vydání stavebního povolení v řadě případů předchází vydání územního rozhodnutí, případně se ve sloučeném řízení rozhoduje najednou o umístění stavby a jejím povolení. Zákon stanoví, které stavby, resp. zařízení nevyžadují vydání územního rozhodnutí.

Dokončenou stavbu popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení (vybrané stavby) nebo byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu. Záměr o započetí s užívání stavby musí být stavebnímu úřadu oznámen nejpozději 30 dnů předem. Pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.

Kolaudačnímu souhlasu podléhají stavby, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, např. nemocnice, školy, nájemní bytové domy, stavby pro obchod a průmysl, stavby pro shromažďování většího počtu osob, stavby dopravní a občanské infrastruktury, stavby, u kterých bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změna stavby, která je kulturní památkou.

Též změny způsobu užívání stavby, které jsou stanoveny v zákoně musí, být se stavebním úřadem projednány, neboť užíváním stavby v rozporu s kolaudačním stavem, příp. bez kolaudace nebo kolaudačního souhlasu se fyzická osoba (uživatel), právnická osoba, podnikající fyzická osoba dopouští přestupku, resp. správního deliktu proti stavebnímu zákonu.

Vydání správního rozhodnutí je ve smyslu zákona čís. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, zpoplatněno. Stanovení správního poplatku závisí na obsahu konkrétní žádosti, proto Vám doporučujeme vyčkat písemné výzvy odboru výstavy k zaplacení příslušného poplatku. Poplatek se vyměřuje zejména podle položky čís. 16 až 19 Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona o správních poplatcích. Správní poplatek se neplatí v kolcích. Doklad o zaplacení správního poplatku musí být doručen stavebnímu úřadu, v opačném případě může být stavební řízení zastaveno, nebo by mohlo dojít k pozdržení vydání Vámi požadovaného rozhodnutí ve smyslu § 6 zákona o správních poplatcích.

Terénní úpravy a zařízení malého rozsahu (pojem vysvětlen výše) nepodléhají ohlášení ani stavebnímu povolení. Ostatní terénní úpravy, které nesplňují tyto parametry, podléhají ohlášení stavebnímu úřadu.

I u informačních a reklamních zařízení přinesla nová právní úprava změny. Např. tato zařízení o velikosti 0,6 m2 , která nejsou umísťována v ochranném pásmu, nepodléhají rozhodnutí o umístění stavby. Stavby pro reklamu však podléhají územnímu souhlasu. Informační a reklamní zařízení , různé poutače a pod., upozorňující na podnikatelskou činnost, firemní činnost či propagační zařízení nelze instalovat ani na vlastní stavbě či pozemku , která jsou viditelná z veřejných prostorů a o ploše větší než 0,6 m bez souhlasu nebo povolení stavebního úřadu. Povolení k instalaci uvedených zařízení musí respektovat veřejný zájem z hlediska bezpečnosti silničního provozu, péče o vzhled obce atd. Nedodržení postupu při instalování reklamních či informačních tabulí má za následek postih jak zřizovatele, tak i v některých případech majitele pozemku nebo stavby.

Povinnost údržby stavby je dána zákonem stavebníkovi, resp. jejímu vlastníku. V případě nerespektování této povinnosti lze povinnou údržbu vymáhat Stavebním úřadem.

Často laiky používaný termín " havarijní stav nemovitosti " , jako důvod pro vyklizení stavby, je třeba též pochopit v souvislosti s obsahem příslušných §§ stavebního zákona. Stavební úřad zde pouze výjimečně dokáže z důvodu ochrany života a zdraví osob či zvířat prostřednictvím obce řešit náhradním způsobem ubytování uživatelů stavby, jež vykazuje tyto závady. Je třeba si uvědomit, že Stavební úřad nedisponuje žádnými náhradními byty a jejich eventuelní poskytnutí pro nouzové řešení situace není v jeho kompetenci.

V případě výstavby nových stavebních objektů v přímém sousedství je dobře vědět, kdo a s jakými právy je účastníkem povolovacího řízení před Stavebním úřadem. Ochranu sousedských práv v souvislosti s povolováním staveb musí dodatečně zajistit příslušné stavební řízení.

Jestliže rozhodnutí Stavebního úřadu je v rozporu s představami účastníka řízení (občan), lze použít možnosti poskytované správním řádem - odvolání. Pak napadené rozhodnutí na základě odvolání přezkoumává odvolací – neboli druhoinstanční orgán, nadřízený příslušnému Stavebnímu úřadu – odbor stavební MHMP.

V závěru už jen upozornění na uvedení dodavatele stavby.

Dále odbor výstavby povoluje vybrané komunikace a vydává v rozsahu pravomocí vyplývajících ze Statutu hl.m.Prahy rozhodnutí podle vodního zákona.

Odvolání

podává účastník na Odbor stavební MHMP písemně prostřednictvím zdejšího odboru výstavby ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí v počtu stejnopisů odpovídajícím počtu účastníků řízení.

23.3.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 10676 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7