Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor správních agend - oddělení matriky

Narození, uzavření manželství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině – zvláštní matrika v Brně.

NAROZENÍ, UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ NEBO ÚMRTÍ STÁTNÍCH OBČANŮ ČR V CIZINĚ – ZVLÁŠTNÍ MATRIKA V BRNĚ.

Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen „zvláštní matrika“).

Pozn.: K uzavření manželství v cizině obvykle budete potřebovat vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtní státních občanů ČR, ke kterému došlo na:

  • území cizího státu,
  • zastupitelském úřadu ČR,
  • lodi nebo v letadle mimo území ČR,
  • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

Do zvláštní matriky se zapisují také manželství, která byla uzavřena v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen, před:

  • kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR,
  • kapitánem letadla registrovaného v ČR,
  • velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

O zápis do zvláštní matriky může požádat fyzická osoba, které se zápis týká, členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), sourozenci, nebo zplnomocnění zástupci.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace:

Osobní návštěvou.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává:

Úřad městské části Praha 7, OSA - oddělení matriky
Dveře č. 154, 1. patro budovy úřadu, tel.: 220 14 4193, 220 14 4146.

Návštěvní hodiny  
Oddělení Matriky
Pondělí

8.00

-

11.30

12.30 - 17.30
úterý

8.00

- 11.30 12.30 - 14.00
Středa

8.00

- 11.30 12.30 - 17.30
Čtvrtek

8.00

- 11.30 12.30 - 14.00
Pátek

ZAVŘENO

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • Cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad),
  • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden,
  • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Správní poplatky:

Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek neplatí.

Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 50 Kč v hotovosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů.

Právní předpisy:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 97/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Za správnost návodu odpovídá:

Alena Tafatová, vedoucí oddělení matrik

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

20.1.2011


Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

23.3.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2044 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7