Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor správních agend - oddělení matriky

Udělení státního občanství České republiky

UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Státní občané cizího státu trvale žijící na území České republiky mají možnost nabýt státní občanství České republiky udělením.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba (nebo její zákonný zástupce), která splňuje podmínky vymezené v zákoně.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

O udělení státního občanství České republiky může požádat občan cizího státu, který splňuje následující podmínky:

 • žadatel má na území České republiky ke dni podání žádosti povolen trvalý pobyt po dobu nejméně pěti let a po tuto dobu se zde převážně zdržuje,
 • žadatel prokáže, že pozbyl dosavadní státní občanství, nejde-li o osobu, která nabytím státního občanství České republiky pozbude automaticky dosavadní státní občanství, bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky; doklad o pozbytí dosavadního státního občanství žadatel obstarává až po obdržení příslibu udělení státního občanství České republiky, který žadateli vydá Ministerstvo vnitra,
 • žadatel nebyl v posledních pěti letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, což prokazuje výpisem z rejstříku trestů v ČR (slovenský občan výpisem z rejstříku trestů v České republice i na Slovensku),
 • pohovorem před příslušným úřadem prokáže žadatel znalost českého jazyka, pokud není nebo nebyl občanem Slovenské republiky.

Prominout podmínku povoleného pětiletého trvalého pobytu v ČR lze tehdy, má-li žadatel na území České republiky povolen trvalý pobyt a:

 • narodil-li se na území ČR,
 • nebo žije na území ČR nepřetržitě alespoň deset let,
 • nebo měl v minulosti občanství ČR, případně ČSFR,
 • nebo byl osvojen státním občanem ČR,
 • nebo je jeho manžel (manželka) státním občanem ČR,
 • nebo je alespoň jeden z rodičů žadatele státním občanem ČR,
 • nebo přesídlil do ČR do 31. prosince 1994 na základě pozvání vlády,
 • je bezdomovcem, nebo má na území České republiky přiznáno postavení uprchlíka.

Podmínku předložení dokladu o pozbytí dosavadního státního občanství lze prominout, pokud se žadatel oprávněně zdržoval na území České republiky:

 • po dobu nejméně pěti let a pokud právní předpisy státu, jehož je státním občanem, neumožňují pozbytí státního občanství, anebo tento stát odmítá vydat doklad o pozbytí státního občanství žadateli, nebo by žadatel podáním žádosti o pozbytí státního občanství mohl vystavit sebe nebo osoby blízké pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině, nebo pro politické přesvědčení,
 • po dobu nejméně 20 let.

Z důvodů hodných zvláštního zřetele může být prominuto prokázání znalosti českého jazyka (například vážné zdravotní důvody, věk apod.)

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Osobní návštěvou na příslušném matričním úřadu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7, OSA - oddělení matriky.
Dveře č. 154, 1. patro budovy úřadu, tel.: 220 14 4193, 220 14 4146.

Návštěvní hodiny  
Oddělení Matriky
Pondělí

8.00

-

11.30

12.30 - 17.30
úterý

8.00

- 11.30 12.30 - 14.00
Středa

8.00

- 11.30 12.30 - 17.30
Čtvrtek

8.00

- 11.30 12.30 - 14.00
Pátek

ZAVŘENO


Jaké doklady musíte mít s sebou:

 • Žádost o udělení státního občanství ČR (manželé mohou podat společnou žádost, do žádosti lze zahrnout i děti mladší 18 let) psaná volnou formou,
 • vyplněný dotazník k žádosti o udělení občanství České republiky (předepsaný tiskopis)
 • rodný list (nebo rodný a křestní list),
 • oddací list (pokud žadatel uzavřel manželství),
 • popřípadě doklad o rozvodu nebo úmrtí manžela (manželky),
 • doklad o pozbytí dosavadního státního občanství, nejde-li o osobu, která nabytím státního občanství České republiky automaticky pozbude dosavadní státní občanství, bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky; doklad o pozbytí dosavadního státního občanství žadatel obstarává až po obdržení příslibu udělení státního občanství České republiky, který žadateli vydá Ministerstvo vnitra,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 6 měsíců,
 • podrobný životopis,
 • průkaz povolení k pobytu.

Případné cizojazyčné doklady musí být úředně přeložené do českého jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nevyžaduje) a opatřené příslušnými ověřeními.

Je-li v žádosti zahrnuto i dítě, připojte k žádosti:

 • rodný list dítěte,
 • souhlas druhého rodiče se změnou státního občanství dítěte, pokud nebyl výkon rodičovské zodpovědnosti druhého rodiče omezen nebo pozastaven, anebo nedošlo-li ke zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo způsobilosti k právním úkonům (musí být doloženo rozhodnutím soudu, a to i v případě, kdy jsou manželé rozvedeni),
 • doklad o pozbytí dosavadního státního občanství, nejde-li o osobu, která nabytím státního občanství České republiky automaticky pozbude dosavadní státní občanství, bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky; doklad o pozbytí dosavadního státního občanství se obstará až po obdržení příslibu udělení státního občanství České republiky.

UPOZORNĚNÍ: Dítěti mladšímu 18 let lze udělit občanství samostatně, na základě žádosti zákonného zástupce. Postup je stejný jako u žádosti rodičů, kde je již dítě zahrnuto.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Správní poplatky:

Za udělení státního občanství ČR, resp. vydání udělovací listiny se platí správní poplatek (není směrodatné, na kolik osob se udělovací listina vztahuje, vždy se hradí jen jeden správní poplatek) ve výši 10 000 Kč.

Ministerstvo vnitra může, na základě žádosti žadatele, ve zvlášť odůvodněných případech poplatek snížit na 1000 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 ti dnů od podání žádosti (postoupeno MV prostřednictvím Cizinecké policie).

Právní předpisy:

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Pokud je dítě mladší 18 let zahrnuto do žádosti rodičů, nabývá občanství ČR dnem, kdy je nabývá alespoň jeden z rodičů. Bylo-li dítěti uděleno občanství ČR samostatně, nabývá je dnem převzetí Listiny o udělení státního občanství ČR zákonnými zástupci.

Podle uvážení správního orgánu je možné na žadateli požadovat doložení dalších zákonem nestanovených dokladů, které správnímu orgánu pomohou zjistit úplný a přesný skutečný stav věci.

Na základě udělení nabývá fyzická osoba státní občanství České republiky dnem složení státoobčanského slibu. Slib neskládají děti mladší 18 let. Složení státoobčanského slibu lze v odůvodněných případech prominout. V těchto případech nabývá fyzická osoba státní občanství České republiky dnem, kdy rozhodnutí o prominutí složení státoobčanského slibu nabylo právní moci.

Za správnost návodu odpovídá:

Alena Tafatová, vedoucí oddělení matrik

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

04.04.2011

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

23.3.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2348 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7