Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor správních agend - oddělení matriky

Uzavření manželství

Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

O uzavření manželství může žádat pouze muž a žena po dosažení věku 18ti let.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Snoubenci se dostaví osobně na OSA - oddělení matriky, kde si mohou zajistit termín sňatku (den a hodinu).
Doporučujeme zamluvit termín 3 až 4 měsíce dopředu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace:

Osobně oba snoubenci nebo jeden z nich po  předložení vyplněného a podepsaného dotazníku a předložení potřebných dokladů, nejdéle 28 dnů před zajištěným termínem svatby.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7, Odbor kanceláře starosty, oddělení matriky.
Dveře č. 154, 1. patro budovy úřadu, tel.: 220 14 4193, 220 14 4146.

Návštěvní hodiny  
Oddělení Matriky
Pondělí

8.00

-

11.30

12.30 - 17.30
úterý

8.00

- 11.30 12.30 - 14.00
Středa

8.00

- 11.30 12.30 - 17.30
Čtvrtek

8.00

- 11.30 12.30 - 14.00
Pátek

ZAVŘENO

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • Vyplněný a podepsaný "Dotazník k uzavření manželství",
  • platné občanské průkazy snoubenců,
  • rodné listy snoubenců,
  • je-li některý ze snoubenců rozveden – soudní rozhodnutí o rozvodu, opatřené doložkou o právní moci,
  • byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný – rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku,
  • je-li některý ze snoubenců ovdovělý – úmrtní list zemřelého manžele (manželky) nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého, opatřené doložkou o právní moci,
  • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let- rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
  • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
  • jde-li o cizince – vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být ke dni uzavření manželství  starší 7 pracovních dnů (prosíme o osobní návštěvu, vzhledem k platnosti mezinárodních smluv se na dokumenty jednotlivých států mohou vztahovat různá ověření).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář "Dotazník k uzavření manželství" získáte na kterékoli matrice v ČR.

Správní poplatky:

3 000 Kč - uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt v ČR.
2 000 Kč - uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt v ČR.
1 000 Kč - uzavření manželství mimo úředně stanovenou dobu nebo mimo úředně stanovenou obřadní síň.
500 Kč  - vydání „Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“
Hradí se v hotovosti, popřípadě složenkou.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Individuálně po dohodě s účastníky řízení, v ostatních případech 30 dnů.

Právní předpisy:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Oddací dny jsou: pátky od 9.00 hod do 13.30 hod.
Oddací síň, která slouží k uzavření občanských sňatků v matričním obvodu Úřadu městské části Praha 7 se nachází: Nad Královskou oborou 17, Praha 7 – Bubeneč.

Církevní sňatek:
Pokud chcete uzavřít církevní sňatek, je třeba si předem obstarat „Osvědčení“ o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření platného manželství. Bez tohoto “Osvědčení” nelze církevní sňatek uzavřít. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Správní poplatek se za vydání osvědčení neplatí.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Nejsou –li potřebné doklady předloženy do stanovené lhůty, nemůže být manželství uzavřeno.

Za správnost návodu odpovídá:

Alena Tafatová, vedoucí oddělení matrik

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

20.1.2011

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

23.3.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2896 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7