Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor správních agend - oddělení matriky

Změna jména a příjmení

Pokud žadatel, případně nezletilé dítě, není na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu, je k projednání žádosti příslušný matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu žadatele nebo Úřad městské části Praha 1 v případě, že není ani takový pobyt.

ZMĚNA JMÉNA A PŘÍJMENÍ

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba starší 18ti let nebo zákonný zástupce (např. u nezletilých dětí jeden z rodičů)  nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Změnu příjmení lze povolit zejména, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro změnu vážný důvod.

Změna jména se nepovolí, jde-li o změnu jména:

 • fyzické osoby ženského pohlaví na mužské jméno,
 • fyzické osoby mužského pohlaví na ženské jméno,
 • na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké,
 • na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.

Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.
Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podejte písemnou žádost o změnu jména nebo příjmení na příslušný úřad.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Se žádostí se můžete obrátit na matriční úřad příslušný podle místa trvalého pobytu zletilé nebo nezletilé osoby.

Úřad městské části Praha 7, OSA - oddělení matriky
Dveře č. 154, 1. patro budovy úřadu, tel.: 220 14 4193, 220 14 4146.

Návštěvní hodiny  
Oddělení Matriky
Pondělí

8.00

-

11.30

12.30 - 17.30
úterý

8.00

- 11.30 12.30 - 14.00
Středa

8.00

- 11.30 12.30 - 17.30
Čtvrtek

8.00

- 11.30 12.30 - 14.00
Pátek

ZAVŘENO


Jaké doklady musíte mít s sebou:

 • žádost o povolení změny jména nebo příjmení,
 • rodný, popřípadě oddací, list žadatele nebo nezletilého dítěte,
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu),
 • doklad o státním občanství, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden,
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad ČR, průkaz o povolení k pobytu),
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo, příjmení,
 • písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny jména nebo příjmení u nezletilého dítěte.

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele,
 • rodné číslo,
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
 • odůvodnění.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Správní poplatky:

Správní poplatek ve výši 100 Kč se uhradí za povolení změny:
příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného, nebo na předešlé příjmení, nebo
příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Při změně jména nebo příjmení v ostatních případech se uhradí správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Poplatek se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu, tzn. před vydáváním rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení. V případě, že požadovaná změna není povolena, správní poplatek se vrací v plné výši.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Matriční úřad je povinen rozhodnout o povolení změny jména nebo příjmení do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů.

Nemůže-li matriční úřad rozhodnout ve výše uvedených lhůtách, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.
Jde-li o změnu společného příjmení manželů nebo o změnu příjmení rodičů a nezletilých dětí, vydává se pouze jedno správní rozhodnutí. Ve všech ostatních případech se vydává rozhodnutí pro každou osobu samostatně.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení, je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu.

Právní předpisy:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Viz zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.
Odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím zdejšího úřadu k Magistrátu hl. m. Prahy .

Za správnost návodu odpovídá:

Alena Tafatová, vedoucí oddělení matrik

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

20.1.2011

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

23.3.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1750 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7