Česky   English

Finanční podpora městské části Prahy 7

Obecné informace

Zákonná úprava

Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno dle zákona o hlavním městě Praze č.131/2000 Sb. ze dne 13. dubna 2000, dle § 89 odst. 2, písm. e) a k) rozhodovat:

 • o bezúplatných převodech movitých věcí včetně peněz tuzemským právnickým
  a fyzickým osobám na vědu, výchovu a vzdělávání, na charitativní, sociální, zdravotnické a ekologické účely a na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy
  a sportu v celkové částce vyšší než 50 000 Kč ročně jednomu a témuž subjektu,
  s výjimkou poskytování jednorázových sociálních výpomocí občanům a s výjimkou darování ztracených a opuštěných zvířat fyzickým a právnickým osobám
 • o věcných a peněžitých darech právnickým a fyzickým osobám v hodnotě vyšší
  než 50 000 Kč

Rada městské části dle zákona o hlavním městě Praze č.131/2000 Sb. ze dne 13. dubna 2000, dle § 94, odst. 3 rozhoduje v záležitostech patřících do samostatné působnosti městské části, pokud nejsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu městské části nebo pokud si je zastupitelstvo městské části nevyhradí.

Dotační politika MČ Praha 7

Grant

Hlavním pilířem dotační politiky MČ Praha 7 je grantové řízení. Grant MČ  Praha 7 (dále jen grant) je účelové poskytnutí neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Městské části Praha 7 (dále jen MČ P7), na kulturní, sportovní, vzdělávací, bezpečnostní, zdravotně sociální a jinou obecně prospěšnou činnost, v návaznosti na zdrojové možnosti rozpočtu MČ P7 na příslušný rok a je veřejnou finanční podporou podle zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Kdy a jak žádat o grant?

Podrobné informace o grantovém řízení naleznete v samostatné sekci „Jak si zařídím / řešení životních situací“ – „Granty“ 

Finanční příspěvek

Mimo grantové řízení lze poskytnout finanční prostředky formou daru, dotace, neinvestičního finančního příspěvku (dále jen  na jednotlivé projekty, aktivity či akce, tak jako u grantu na kulturní, sportovní, vzdělávací, bezpečnostní, zdravotně sociální a jinou obecně prospěšnou činnost, avšak pouze v případě, že to umožňuje aktuální stav rozpočtu MČ Praha 7 v dané oblasti daného  roku a  projekt, aktivita či akce bude ze strany MČ Praha 7 podpořena.

Finanční příspěvek je nenárokovou složkou.

Kdy žádat o finanční příspěvek

O finanční příspěvek lze požádat v případě, že jste se nemohli zúčastnit grantového řízení.

Finanční příspěvek lze žádat obdobně jako o grant na kulturní, sportovní, vzdělávací, bezpečnostní, zdravotně sociální a jinou obecně prospěšnou činnost.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podávají fyzické a právnické osoby.

Jak požádat o finanční příspěvek

 • žádost o finanční příspěvek lze podat formou dopisu vč. vyplněného formuláře – Formuláře Prahy 7.  
 • stručně popište předmět a účel Vaší žádosti, termín a místo projektu či akce, výši požadované částky a přínos pro MČ Praha 7.
 • přiložte vyplněný formulář žádosti o poskytnutí finančního příspěvku.
 • žádost lze adresovat přímo starostovi MČ Praha 7 či jednotlivým zástupcům MČ Praha 7 (zástupce starosty, radní) dle jejich kompetence, viz. kontakty na webových stránkách.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit

Úřad Městské části Praha 7
Odbor Kancelář starosty - oddělení kultury a sportu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

 

Bc. Lukáš Fátor - pov. ved. oddělení
tel.: 220 144 013
e-mail: fatorl@p7.mepnet.cz

 

Úřední hodiny:

pondělí, středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jakým způsobem podat žádost

Vyplněný formulář zašlete datovou schránkou: r44b2x7 nebo na adresu:

Městská část Praha 7
Úřad Městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

Formulář je k dispozici v sekci formuláře Prahy 7.

Právní předpisy:

 • Zákon č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Za správnost návodu odpovídá

Bc. Lukáš Fátor, pov. ved. oddělení kultury a sportu - KS

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

23.01.2015

Upozornění:
U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

23.1.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 3609 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7